Search form

HECHOS 8

Ku ja Saulo tjemduuñ tteduuñ ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨbɨdɨ

1Jøts ja mixy Saulo yjotkujkꞌa̱jty ku ja tyikꞌooꞌktøø ja Esteban. Xjats nay jaꞌabɨ xøøw, wɨnets ja tsep choꞌonda̱a̱jky møøt jaꞌ pøn ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨdɨp jam Jerusalén. Paty yɨdeꞌen nɨdukɨꞌɨyɨ choꞌonjøknɨdøø pøn ja tsep tkawa̱ndɨp, jøts jam ñøjkxtɨ nay Judeɨt ka̱jp wɨngon, jøts nayɨdeꞌen Samaria yꞌetjotptɨ. May ɨdøꞌøn chooꞌnɨdøø, jaꞌayɨ døꞌøn ta̱ndøø ja Jesús kyudanaabyɨ pøn nɨmakmajtskja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp. 2Xjats wɨna̱a̱gɨn ja̱a̱ꞌy pøn ja Dios kyajpxy tpadundɨp, jaꞌ tyikna̱jxøjkɨdøø ja Esteban jøts nayɨdeꞌen tjanchpaya̱ꞌa̱xtɨ. 3Xjats ja Saulo txumɨkaꞌødyuñ ja myɨguꞌuk pøn ja Jesús yjanchja̱ꞌwɨdɨp, jøts tꞌɨxaañɨbøjkøø tøjk tøjk. Kuts ja tpa̱a̱jty, jøts ja tꞌɨxjɨdøjtpɨdsimy tyøjkjøtpy wan tjaya̱a̱ꞌyɨ wan tjatøꞌøxyɨ, jøts ja tyikpuxøjktøkɨ.

Ku ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky ojts yika̱jpxwaꞌkxy jam Samariɨt etjotp

4Xjats nɨdukɨꞌɨyɨ midi tsooꞌnɨdøø Jerusalén jøts ja ñøjkxtøø oma̱ga̱jp, jaꞌats ja Dios kyajpxy tka̱jpxwa̱ꞌkxɨdøø midi anmɨja̱ꞌwɨn tyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtp. 5Xjats ja nɨduꞌuktɨ, pøn txøøwꞌa̱jt Felipe, jaꞌats nøjkx abikya̱jp jam Samariɨt yꞌetjotp, wɨnets ja jam tka̱jpxwaꞌkxy sa̱ yja̱jty sa̱ kyubejty ja Jesús. 6Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy yjanchñamyujkɨdøø namay, jøts ja tjanchpatmadowdɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ sa̱ kyajpxy ja Felipe, jøts ku nayɨdeꞌen mɨla̱grɨ ttuuñ. 7Wɨnets tyikpɨdsɨɨmy ja mamyɨkuꞌ midi ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tø tyatøkɨyɨdɨ, jøts møk ɨdøꞌøn ja tjanchmɨya̱a̱xtɨ ku pyɨdsømdøø ja mɨkuꞌ; nay jaꞌ tyiktsoojk may ja køxujxpɨ pakxujxpɨdɨ, jøts nayɨdeꞌen tyiktsøøjky ja pakma̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌdyɨ. 8Paty ɨdøꞌøn yjanchjotkujkꞌa̱jttøø ja jamɨt ja̱a̱ꞌy.

9Jøts nay jamts ɨdøꞌøn ja ya̱a̱ꞌdyøjk tuꞌuk yꞌijty pøn txøøwꞌa̱jtp Simón, jaꞌats jam yikꞌadujkp jøts nayɨdeꞌen xyɨmay, jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja tjanchmøja̱wɨdɨ ku ja jadeꞌen ñamyøjpɨkta̱ꞌa̱gyɨ ja Simón. 10Xjats ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja møj ja mutsktɨ tpatmadowdɨ pønɨ sa̱ jaty ja Simón wya̱a̱ñ. Wɨnets wya̱ndøø jøts ku tjanchmyøødɨ ja Dios myøkꞌa̱jtɨn.

11Jøts tpaduujnɨdøø ja yjaꞌ ku ja xyɨmay jøts ku ja yikꞌaduky, may jumøjt ɨdøꞌøn ja wyɨnꞌøøꞌnɨdøø. 12Xjats ku ja Felipe tnɨga̱jpxkɨjxy ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky pønɨ sa̱ yja̱jty kyubejty ja Jesús, jøts ku ja tnɨgajpxy ja Dios kyutujk midi ja yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy, wɨnets ja yikpabøjkna̱a̱, xjats ja ya̱a̱ꞌy ja tøꞌøxy ñøbajttøø. 13Nayɨdeꞌen ja Simón tpabøjknɨma̱a̱, jøts ja ñøbajtma̱a̱, jøts ja tjamyøøtꞌa̱jty ja Felipe, wɨnets ja ñɨgyuma̱a̱p tjanchja̱ꞌwøø ku ja Felipe tjanchpɨkta̱ꞌa̱ky ja mɨla̱grɨ, jøts ja Dios myøkꞌa̱jtɨn tyikwɨngaxɨꞌɨky.

14Xjats ku ja Jesús kyudanaabyɨ pøn jam ja̱a̱kta̱a̱ndøø Jerusalén tnɨja̱ꞌwɨdøø, ku ja Samariɨt ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tø wyɨnaty tkupøjktɨ ja Dios kyajpxy yꞌayuujk jøts ku ja tpaduꞌundɨt, wɨnets ja yja̱a̱kyikajxtøø ja Pedro møøt ja Juan. 15Jøts ku jam yja̱ꞌttøø, wɨnets tkuꞌamɨdowdɨ ja Samariɨt ja̱a̱ꞌy midi tpadundɨp ja Jesús yjaꞌ jøts tyatøkɨyɨdɨt ja Espíritu Santo. 16Kaꞌanɨm wyɨnaty ja Espíritu Santo tyatøkɨyɨdɨ ja Samariɨt ja̱a̱ꞌdyɨ; jaꞌayɨ wyɨnaty tø ñøbattøø Jesús xyøøgøjxp. 17Xjats ku ja tkønɨxa̱jtøø ja jamɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, wɨnets ja tyatøjkɨyɨdøø ja Espíritu Santo.

18Ku ja Simón tjanchꞌijxy ku ja Jesús kyudanaabyɨ ja Espíritu Santo ttuktatøkɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ, wɨnets ja juy tꞌamɨdøøy, 19jøts tnɨma̱a̱y:

―Tiku meets xkadamɨdøøky yø Dios myøkꞌa̱jtɨn midi mee mmɨwɨdijtpy, jøts ø nayɨdeꞌen øy pøn ngønɨxa̱jt, jøts nayɨdeꞌen nduktatøkɨt ja Espíritu Santo.

20Xjats ja Pedro tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ jap ja meeñ xmøødɨ, wan ja møøt mgudɨgøy, jadeꞌenxɨ mets yja̱wɨ mwɨnmay jøts yø yiktøøky midi ja Dios yajkpy. 21Kaꞌats mets yø mba̱a̱tꞌatyɨyɨ ya̱ꞌa̱t midi øø nmɨwɨdijtpy, kaꞌ mets mwɨnma̱a̱ꞌñ yꞌøyɨ pya̱a̱dɨ Dios wyɨngujky. 22Majtstuꞌut yø mgaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ, mɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱k ja Dios pønɨ maaꞌkxujkɨyɨp midi tø xwɨnmay mꞌa̱m mjotp. 23Nꞌijxpy øts yja̱wɨ ku kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ xmøødɨ, yøꞌøts myikjemꞌadøøjtsɨp myikteꞌadøøjtsɨp.

24Xjats ja Simón yꞌadsøøy:

―Kuꞌajotꞌa̱jtɨk meets, jøts øts ja nbøky ngaguꞌayoꞌomba̱a̱dɨt.

25Xjats ku ja Juan møøt ja Pedro tnɨga̱jpxkøxtøø ja Dios kyajpxy yꞌayuujk, jøts nay jaꞌ tka̱jpxwa̱ꞌkxtɨp jam magya̱jpjotp nay ja Samariɨt yꞌetjotp, yɨdeꞌen ja wya̱ndøø sudsoꞌampy yø anmɨja̱ꞌwɨn ñɨtsoꞌokꞌaty, wɨnets wyɨmbejtnɨdøø nay jam Jerusalén.

Ku ja Felipe møøt naba̱a̱jtɨyøø ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy

26Xjats ku ja jadeꞌen wyɨmbejtnɨdøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌa̱nkɨlɨs ojts ja Felipe myɨgajpxyɨyɨ, jøts ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―Pɨdøꞌøk mets jøts mnøjkxt abatkøꞌømꞌampy, ja tuuꞌ midi na̱xp Jerusalén jøts nayɨdeꞌen Gaza.

Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja a̱nkɨlɨs ñɨma̱a̱jyøø ja Felipe. Jaꞌabɨ tuuꞌ ɨdøꞌøn na̱xp tøꞌøts etjotp ma̱ kaꞌapøn chøønɨ. 27Xjats ja pyɨdɨꞌjky jøts ja chøøꞌñ; wɨnets tpa̱a̱jty jam tuuꞌa̱m tuꞌuk ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy, pøn ja Dios Teety jap tꞌatswɨndsøꞌjkɨp Jerusalén. Ja ja̱a̱ꞌy isa̱a̱biky jaꞌ, jøts møj yikutujkpɨ jaꞌ, jøts nayɨdeꞌen tꞌejxꞌejtmɨyøø ja myeeñ ja tøꞌøxy pøn jam møj wɨndsønꞌa̱jtp Etiopía, Candace ja xyøøw ja tøꞌøxy. 28Kya̱jpkøjxp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty wyɨmbejtnɨ kyarretɨjøtpy, jøts jadeꞌen tuktuuꞌ tka̱jpxꞌadɨꞌɨch ja Isaías ñøky pøn ja Dios kyugajpxyꞌa̱jt. 29Wɨnets ja Espíritu Santo myɨga̱jpxɨyøø ja Felipe, jøts ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Wɨngonja̱wɨ puwa̱ꞌa̱gɨ yø karretɨ.

30Xjats ku ja wɨngon tpuwa̱ꞌjkɨ, jøts tmadøy ku ja ñøkyajpxy, jøts ja tyiktɨɨy ja Felipe:

―¿Mnɨmadøøpy ɨdøꞌøn midi ɨxja mgajpxpy?

31Xjats ja wya̱a̱ñ ja nøkya̱jpxpɨ:

―¿Sudso øts yøꞌ nwɨnmadoꞌot, pø kaꞌats ø pøn, pøn øts xukwɨnmadoꞌop?

Wɨnets ja Felipe yikway jøts tyøkɨt jap karretɨjøtpy jøts tmøøtsøønɨt. 32Midi ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy wyɨnaty kyajpxpy, ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn jaꞌ:

Ku ja̱a̱ꞌy yikꞌoꞌjkøø kyupikyꞌa̱jt jaꞌ, jadeꞌen ja yꞌijty kidim ja borreegɨ maxuꞌnk yꞌøøky;

kaꞌap ja sa̱ wya̱ꞌa̱ñ, uum jaꞌ jadeꞌen ejxɨm borreegɨ ku yikeepy.

33Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yikꞌayoojɨyøø, jøts nɨkaꞌ køꞌøm ña̱nkyꞌayowɨyɨt;

ku ja jadeꞌen yiktuñ, ¿pøn ja kuga̱jpxɨyɨp?

Tø døꞌøn jaba̱a̱t kyixy ja chɨna̱a̱ꞌyɨn ya̱ na̱xwiiñ.

Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn jap yja̱ꞌa̱yɨ midi ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy kyajpxpy.

34Xjats ja ja̱a̱ꞌy yiktøøjøø ja Felipe:

―Tun ja mayꞌa̱jt, nɨga̱jpx waanɨ, ¿pøn ɨdøꞌøn yø jadeꞌen ñɨmadyakpy, køꞌømyɨ yø jadeꞌen ñañɨmadya̱ꞌa̱gɨ, uk wenkpɨ døꞌøn yø ñɨmadyakpy?

35Xjats ja Felipe ttukꞌɨxpøjknɨbøjkøø sa̱ yja̱jty sa̱ kyubejty ja Jesús. 36Xjats ku ja jadeꞌen yøꞌødyɨ, wɨnets ja møj nøø tpa̱a̱ttøø, jøts ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy wya̱a̱ñ:

―Ɨxa̱ts ja nøø yja̱wɨ, ¿ti kidi ndejɨnt yꞌøyɨt ku nnøbatt?

37Xjats ja Felipe tꞌadsøøy:

―Pønɨ mjanchja̱ꞌwɨp ja Jesús tuꞌuk amumjoojt, o me nyiknøbatt.

Wɨnets ja tꞌadsojɨmbijty:

―Njanchja̱ꞌwɨp øts ku ja Jesucristo yjanchꞌuꞌnkꞌatyɨ ja Dios Teety.

38Xjats ku ja jadeꞌen wya̱a̱ñ jøts ja karretɨ tyikwa̱ꞌkꞌøyɨdøø; wɨnets ñøjkxtøø jam møj nøøjotp, jamts ñøbejty ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy. 39Kuts jam pyɨdsømdøø møj nøøjotp, jøts ja Espíritu Santo yiknøjkxøø abiky et ja Felipe, jøts ja Etiopiɨt ja̱a̱ꞌy nɨkaꞌap ja tꞌukꞌejxna̱a̱; jøts ja tyuuꞌ tnøjkxna̱a̱ jotkujk. 40Jøts ja Felipe jap yja̱ꞌa̱ty ma̱ ka̱jp jap txøøwɨ Azoto. Ka̱jp ka̱jp ɨdøꞌøn ja tka̱jpxwa̱ꞌkxwɨdity sa̱ døꞌøn ja anmɨja̱ꞌwɨn ñɨtsoꞌokꞌa̱tt. Xjats ojts jap yja̱ꞌtnɨ ma̱ ka̱jp jap txøøwɨ Cesarea.