Search form

HECHOS 8:31

31Xjats ja wya̱a̱ñ ja nøkya̱jpxpɨ:

―¿Sudso øts yøꞌ nwɨnmadoꞌot, pø kaꞌats ø pøn, pøn øts xukwɨnmadoꞌop?

Wɨnets ja Felipe yikway jøts tyøkɨt jap karretɨjøtpy jøts tmøøtsøønɨt.