Search form

JUAN 10

Jadeꞌen ja Jesús nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm tuꞌuk ja øybɨ kura̱jt nꞌejxɨnt

1’Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pøn jap katøjkɨp ma̱ ja borreek ja kyemyꞌa̱a̱w, pøn abikyꞌampy tøjkɨp, ja maaꞌtspɨ døꞌøn jaꞌ. 2Jøts ja jɨyujkꞌejxpɨ, jaꞌ jap na̱jxp ma̱ ja kemyꞌa̱a̱w jap. 3Ja yiktøjkꞌawa̱tspɨ, jaꞌ ja yikꞌawa̱jtsxɨyɨp ja tøjkꞌa̱a̱w jøts ja tyøkɨ, jøts wa̱ꞌa̱ts ja byorreek ja yukmadøyɨ. Xyømøøpy ja tuꞌuk jaty jøts ja tyikpɨdsimy jap kemyjøtpy. 4Kuts ja tø tyikpɨdsømguixy tukɨꞌɨyɨ ja yjɨyujk jøts ja jawyeen twɨnway, payøꞌøyɨp jaꞌ kumɨ wa̱ꞌa̱ts ja yukmadøyɨ. 5Kaꞌapts ja nugo aja̱wɨ tpanøjkxtɨ ja wyenkpɨ; neꞌegɨ yja̱a̱ktyimkyajkɨdɨp jaꞌ, kumɨ kaꞌap ja tyukmadowdɨ ja wenkja̱a̱ꞌy.

6Jaꞌagøjxp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts jadeꞌen tmɨmadya̱ꞌa̱ky ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja ttuktamɨmadowɨwya̱ꞌa̱ñ sa̱ ja yjaꞌ yja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, kaꞌapts ja ojts tmadoodøwdɨ pønɨ ti døꞌøn ja jadeꞌen yjatijpy ku ja jadeꞌen ñɨɨꞌmxyɨdɨ.

Jadeꞌen ja Jesús nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt ejxɨm tuꞌuk øybɨ borreekꞌejxpɨ

7Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadɨgojk tnɨmaagyojmɨ ja ja̱a̱ꞌy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ: Jøts ku øts ɨdøꞌøn jadeꞌen ñamyayɨ nnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m tøjkꞌa̱a̱wɨn, ma̱ ña̱xtɨt øts ja njaꞌ, sa̱m ja borreek ja tyøjkꞌa̱a̱w tꞌayøꞌøyɨdɨ. 8Jøts ja wɨnꞌøøꞌmbɨ pøn tø yꞌatsmendɨ jøts wya̱ꞌa̱ndɨ ku Dios tø kyexyɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn yjamendɨ ejxɨm ja maaꞌtspɨn; øts nja̱a̱ꞌy, kaꞌap ja ñagyɨya̱jkɨdɨ nugo aja̱wɨ. 9Øts ɨdøꞌøn jadeꞌen sa̱m ja tøjkꞌa̱a̱w; pønɨ pønts jap tøjkɨdɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn nɨtsoꞌokꞌa̱ttɨp. Jøts øts ja ndanɨtanɨt ja njaꞌ, ejxɨm ja borreek uꞌnk yiknɨtanɨ jap kyemyjøtpy.

10’Jaꞌayɨ ja maaꞌtspɨ ñɨmimpy jøts ja myeech, jøts ja yikja̱a̱ꞌyꞌøøky jøts ja yikudɨgøy; øts, jaꞌ ø nnɨmimpy jøts meets øy yikxon xpa̱a̱ttɨt ja kunuuꞌkxɨn ja jujkyꞌa̱jtɨn. 11Jadeꞌen øts ɨdøꞌøn sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn øy borreekꞌejxp. Ku døꞌøn ja øy tꞌixy ja byorreek, øy sa̱ tmɨwanjaty ja køꞌøm, nugo ku byorreek ja kyaꞌøøky. 12Pønɨ pøn mɨjuy tump, jaꞌayɨ ku ja tꞌixy jøts ku ja myiñ ja awa̱ꞌa̱ñ mɨyꞌuk, jøts ja japyɨ tnɨkeꞌeky ja byorreek jøts kyaknɨ, kumɨ kaꞌap ja tyimyjaꞌajɨ midi ja jɨyujk ñɨꞌejxpɨꞌajtpy, jøts nɨkaꞌats ja tkøꞌømjaꞌajɨ. Xjats ja mɨyꞌuk tma̱jtsnɨ ja borreek, jøts ja jadiꞌiñɨ tyikꞌayøꞌøbyaky. 13Jadeꞌenꞌampy jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy kyeꞌeky kumɨ mɨjuy ja tyuñ, patyts ja kaꞌap tkwentɨ ja borreek.

14-15’Øts ɨdøꞌøn øy jɨyujkꞌejxpɨꞌa̱jtp. Sa̱m øts ja Dios Teety xnɨja̱wɨn jøts wa̱ꞌa̱ts øts ja nnɨja̱wɨ; nayɨdeꞌents øts ɨdøꞌøn ja nja̱a̱ꞌy wa̱ꞌa̱ts nnɨja̱wɨ, jøts øts ja nayɨdeꞌen wa̱ꞌa̱ts xnɨja̱ꞌwɨmɨyɨdɨ. Øts yø nguwanja̱tɨp. 16Jøts jap øts ja borreek abiky nja̱a̱kmøødɨ midi kajapꞌa̱jtp ya̱ kemyjøøjty; nyikmeꞌempts øts jaa ja nayɨdeꞌen. Jøts xmɨmadoꞌodɨp øts jaꞌ, jøts tuꞌugyɨ ja ñɨꞌejxpɨ yjagyajpnɨyɨt.

17’Jaꞌagøjxp øts ja Dios Teety xtsøky kuts nguꞌoogɨdɨt yøꞌødɨ, jujkpyøkpts øts jadɨgojk. 18Nɨpøn ø mɨba̱a̱t xkayikꞌøøky, køꞌøm øts ja nnajtsja̱wɨt jøts ø nnagyøya̱kɨt ngøꞌømdsojkɨngøjxp. Tɨyꞌa̱jtɨngøjxpts øts nnagyøya̱kɨyɨt, jøts nay tɨyꞌa̱jtɨngøjxpts øts njujkpyøkt jadɨgojk. Tøxɨ øts ja Dios Teety jadeꞌen xꞌaneꞌemy.

19Xjats ku ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jadeꞌen ojts tmadowdɨ ja kajpxy ja ayuujk, jøts køꞌømyɨ ñawya̱nwa̱ꞌkxkojmɨyɨdɨ. 20May ja jamdɨ pøn wa̱ndɨp:

―¿Tiku yø xtsaamyøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ, pø mɨkuꞌts yø tø tyatøkɨyɨ, pø lokɨ ja̱jtpts yøꞌ?

21Jøts wyenkpɨ wya̱mɨdɨ:

―Kaꞌap jeexyɨp pøn jadeꞌen kyajpxy, ku jeexyɨp pøn ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ. ¿Ti ma̱ ja mɨkuꞌ tø tꞌukyikwɨnꞌejxwaꞌkxy ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy?

Ku ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ojts twɨndsowdɨ ja Jesús

22Yuꞌa̱a̱ts nepꞌa̱a̱ts ɨdøꞌøn wyɨnaty pyatpy, jamts ɨdøꞌøn Jerusalén ja xøøw wyɨnaty tyuñɨ, ku ja yikja̱ꞌmyech yikxøduñ ja tsa̱ptøjk. 23Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jap wyɨnaty wyɨdity tsa̱ptøjkjøtpy, ma̱ ja tøjkꞌa̱a̱w jap midi yiktejp Salomón ja Tyøjkwɨmboꞌkx. 24Jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja ojts ñawya̱ꞌkꞌawɨdityɨyɨ, jøts ja yiknɨma̱a̱y:

―¿Ejtp øøts ɨdøꞌøn jadeꞌen xyikꞌetwa̱ꞌa̱ñ maapy ta̱jp? Pønɨ mets tam ɨdøꞌøn janch Cristo midi Dios tkajxp, ɨxya̱myɨts øøts xtyimdyukmadoꞌot.

25Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Tø mee njadukmadøy, jøts meets ja kaꞌ xmɨbiky. Tukɨꞌɨyɨ ti jaty ø ndumpy, ti jaty ø xanɨgutujkꞌa̱jtp ja Dios Teety, yøꞌøts ja wa̱ꞌa̱ts tyimyjayiknɨgaxøꞌkp; 26meets, kaꞌ meets xjanchja̱wɨ, kumɨ kaꞌ mee mnayjaꞌajɨ midi ø njaꞌajtpy, sa̱m a̱a̱myɨ tø nnøjmɨdɨ. 27Jadeꞌen øts ja njaꞌ xyukmadøy sa̱m ja borreek ja ñɨꞌejxpɨ tyukmadøyɨn, jøts wa̱ꞌa̱ts øts ja nnɨja̱wɨdɨ. Xpaduujnɨdɨpts øts njaꞌ jaꞌadɨ. 28Øts ja nmøødyɨp ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp, jøts nɨjuunɨ nøjkx kyawɨndɨgøydɨ, jøts nɨpøn øts ja xkapøjkxɨt ku øts ja ngøjøꞌømɨtꞌa̱ttɨ. 29Ja Dios Teety øts ja xagødøjkɨp, jaꞌ tuꞌuk møj, kaꞌ pøn jadeꞌen, pønts ja mɨba̱a̱t uk køna̱xɨp jøts ja yikpøjkxɨt. 30Øts møøt Dios Teety tuꞌugyɨ øøts.

31Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jadɨgojk tkonjøꞌøktøø ja tsa̱a̱, jøts ja ttaka̱ꞌa̱tswa̱ꞌa̱ndɨ. 32Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Tø mee kawɨna̱a̱k ojk ja mwɨngujky nduujnɨ ja ødyuꞌunɨn Dios Teety myøkꞌa̱jtɨngøjxp. ¿Jaꞌats meets ya̱m xagubatwa̱mp ku meets ya̱m xka̱ꞌa̱tswa̱ꞌa̱ñ?

33Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌadsoodøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiknɨma̱a̱y:

―Kidi jaꞌajɨp mets ya̱m myiktaguga̱ꞌa̱dsɨwya̱mp, ku mets ja ødyuꞌunɨn tø xjadyimyjabɨkta̱ꞌa̱ky, pø jaꞌaxɨ ya̱m myiktagubatwa̱mp ku ja Dios kajaa xtyimyɨga̱jpxɨgøy. Pø nugo ja̱a̱ꞌyxɨ mets, jøts jadeꞌen mnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m Dios.

34Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:

―Jadeꞌen meets ja mgutujk jap yja̱ꞌa̱yɨ jøts ku Dios yɨdeꞌen wya̱a̱ñ: “mDios meets.” 35Janch yiknɨja̱ꞌwɨp jøts ku Dios kyajpxy jap yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, kaꞌap ja pøn tkagupiky; jaꞌ ja Dios ojts diostijy ja ja̱a̱ꞌy pøn ja ojts tyiknaxy ja kyajpxy ja myadya̱ꞌa̱ky. 36Jøts kuts øts Dios tø xwɨwich abiky, jøts øts ja ya̱ tø xkexy na̱xwiiñ, ¿sudsots meets jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ja tø nmɨga̱jpxɨgøy, ku tø nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku ø nDios Uꞌngɨ? 37Pønɨ kaꞌ øts jaꞌ nduñ midi ja Dios Teety tyumpy, kidits mee xjanchja̱wɨ. 38Kuts øts ja nduñ, øy mee xjagajanchja̱wɨ janchja̱ꞌwɨdɨk øts ja ndunk, jøts jadeꞌen xnɨja̱wɨdɨt jøts ku øts ja Dios Teety xmøøtꞌity, jøts øts ja nayɨdeꞌen nmøøtꞌejtmɨ.

39Wɨnets ja jadɨgojk tjadyimyjatsumwa̱ndøø, kajkts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.

40Jøts ja ojts wyɨmbejtnɨmɨ ñøjkxnɨmɨ jam xøøbɨdsimyꞌampy, ma̱ ja møj nøø midi yiktejp Jordán, jøts ja jam tya̱a̱ñ ma̱ ja Juan yꞌijty yiknøbety. 41Janch namay ja ja̱a̱ꞌy ja ojts tꞌatsꞌejxtɨ jam, jøts ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Tyimdyɨy tyimyjanch tam ɨdøꞌøn, øy ɨdøꞌøn ja Juan Bautista ojts tkatuñ ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn, kaꞌpxts ja yꞌayuujk pyɨdsimy sa̱ tnɨmadya̱a̱jky ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌy.

42Jøts jaꞌabɨ etjotp janch namay ja ja̱a̱ꞌy ojts tmɨbøktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús.