Search form

JUAN 11

Ku ja Lázaro yꞌøꞌjky

1Ja døꞌøn tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy, ya̱a̱ꞌdyøjk, midi pøjkɨp. Lázaro ja xyøøw, jam ja Betania kyuga̱jpɨ, nay jam ma̱ ja María jøts ja yꞌuch Marta jam kyuga̱jpɨdɨ. 2Yø María døꞌøn jaꞌ pøn yø Lázaro chøꞌøjɨp, ja pama̱a̱ꞌy, jaꞌats ɨdøꞌøn ojts ja aceite pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ tpɨkta̱a̱jkxɨyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyeky, jøts ja wya̱a̱y ja ojts ttuktatɨꞌɨch jadɨgojk. 3Jaꞌats ɨdøꞌøn møøt ja yꞌuch tkajpxy ñɨgajxɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, janch pøjkɨp ja mmɨguꞌuk.

4Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja jadeꞌen tmadøøy, wɨnets ja wya̱a̱ñ:

―Kaꞌap yø pa̱ꞌa̱m myajada̱ꞌa̱kt jøts ja tyimyikꞌookt; jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yjaty jøts ja Dios myøkꞌa̱jtɨn wyɨngaxøꞌøkt, jøts yøꞌøbɨ pa̱ꞌa̱mgøjxp yiktukꞌejxtɨt ja ja̱a̱ꞌy jøts ku ja Dios Uꞌnk nayɨdeꞌen tmøøtꞌaty ja møkꞌa̱jtɨn.

5Øy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tjanchjabaꞌayøy ja ja̱a̱ꞌdyɨ, ja Marta, ja María, jøts ja Lázaro, 6ku ja yiktukmadøøy jøts ku ja Lázaro pøjknɨyɨ, jøts ja jam majtsk xøøw yja̱a̱ktyimdya̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ma̱ døꞌøn ja jam wyɨnaty. 7Wɨnetnɨmts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Wan jam tja̱a̱ꞌmyɨndɨ jadɨgojk jam Judeɨt na̱xjotp.

8Jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―Wɨndsøn, pø jamts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jawaanɨ mgaka̱ꞌa̱tsꞌoꞌjkøø; ¿jøts nay jam mnøjkxwa̱ꞌa̱ñ jadɨgojk?

9Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Kaꞌ pøn sa̱ xuꞌunt ku kaꞌ kyaꞌpxñɨm. Nɨti tsøꞌøgɨ ngamøøtꞌaty sa̱m nwɨdejtɨn xɨnaxy, awa̱ꞌa̱ts ja nøøꞌ ja tuuꞌ jaꞌ ku tyukꞌejxpa̱a̱ty ja ya̱ꞌɨt na̱xwiiꞌñɨt ja̱j; 10kuts ja kootsꞌa̱jtɨn yja̱ꞌa̱ty, janchjøptsøꞌøgɨ jøpja̱wɨ nwɨdejtɨnt, pø ja ja̱jxɨ xkaꞌejtxaꞌam.

11Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Ma̱a̱nɨp ja nmɨguꞌuk Lázaro; nꞌatsyuxpts øts ɨnet jaꞌ.

12Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja ñɨma̱a̱jyɨyøø:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, pønɨ tø tam ɨdøꞌøn ja myaꞌooꞌknɨ, pø møkpøkwa̱nɨp ɨdøꞌøn jaꞌ.

13Jadeꞌenꞌampyts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tijy, jøts ku ja Lázaro wyɨnaty tø yꞌooꞌknɨ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ, jadeꞌen ja tijy wya̱ꞌa̱ñ jøts ku ja nugo mya̱ꞌa̱y. 14Xjats ja ojts wa̱ꞌa̱ts tyukmadøyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Tø ja Lázaro yꞌooꞌknɨ. 15Neꞌegɨ xonda̱kp øts jadeꞌen jøts ku ø tø ngajamꞌaty, tyimyꞌøyꞌa̱jtp neꞌegɨ jadeꞌen jøts mee xjanchja̱wɨt. Wants tja̱a̱ꞌmyɨndɨ jøts nꞌatsꞌejxɨnt.

16Wɨnets ja Tomás, pøn yiktejp xeeñꞌuꞌnk, jaꞌats tnɨma̱a̱y ja myɨbabøjkpɨtøjk:

―Wan adøm nayɨdeꞌen tja̱a̱ꞌmyɨndɨ, jøts yø nmøøtꞌooꞌkɨnt.

Ja Jesús tyukꞌawɨmbejtɨp ja ja̱a̱ꞌy ja jujkyꞌa̱jtɨn jøts jaꞌ jujkyꞌa̱jtɨnꞌa̱jtp køꞌøm

17Jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam yja̱ꞌjty, jøts ja tpa̱a̱jty ja Lázaro, jøts ku ja wyɨnaty myakta̱xk xøøwɨp tø ña̱jxøjkɨñɨ. 18Wɨngon ja Betaniɨt ka̱jp tyañ ma̱ ja Jerusalén jam, majtsk kilometro jagujkpɨn ja yjagamɨ. 19Jøts namay ja israelɨt ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tø yꞌatstøjkꞌayøꞌødyɨ ma̱ ja Marta jam møøt ja María, jøts ja tka̱jpxjotꞌamøjkɨdɨ jaꞌagøjxp ku ja myɨguꞌuk ja wyɨnaty tø yꞌooknɨ. 20Xjats ku ja Marta tnɨmadøøy jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty yja̱ꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja chøꞌjñ jøts ja tjøpkuba̱jtɨyɨɨꞌñ; jøts ja María jap ja tyøjkjøtpy tya̱a̱ñ. 21Jøts ja Marta tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, kuk jeexyɨp tø mya̱ꞌaty, kaꞌabɨk øts jeexyɨp ja nmɨguꞌuk tø yꞌøøky. 22Jadeꞌents ø nnɨja̱wɨ jøts ku mets ja Dios Teety mmoꞌojɨt pønɨ ti mets ja mꞌamɨdøøpy.

23Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Jujkyꞌa̱tp ja mmɨguꞌuk jadɨgojk.

24Xjats ja Marta wya̱a̱ñ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Janch jadeꞌen, nnɨja̱ꞌwɨp øts jøts ku ja jadɨgojk tꞌawɨmbetɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn, ku ja pyɨdsøꞌømt jadɨgojk ma̱ ooꞌkpɨ, jaanɨmts jaꞌabɨ xøøwnɨm ku Dios tyika̱ꞌpxt.

25Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øts ɨdøꞌøn jaꞌ pøn ttukꞌawɨmbejtɨp ja ja̱a̱ꞌy ja jujkyꞌa̱jtɨn, jøts øts jujkyꞌa̱jtɨnꞌa̱jtp køꞌøm. Pønɨ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨp, øy ja yjaꞌøøky, jujkyꞌa̱jt kuna̱xpts ja ejtp. 26Jøts pønɨ pøn ja ja̱a̱kjujkyꞌa̱jttɨp jøts pønɨ xjanchja̱ꞌwɨdɨp øts, kaꞌats ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn nøjkx wyɨndɨgøy. ¿Mjanchja̱ꞌwɨdɨp?

27Jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, njanchja̱ꞌwɨp øts. Ndyimyjanchja̱ꞌwɨp øts ku me mCristo, ja Dios Uꞌnk, midiꞌiyɨp ɨdøꞌøn yꞌity ya̱ na̱xwiiñ menwa̱mp.

Ku ja Jesús ojts twɨnya̱ꞌa̱xy ja Lázaro ku tø yꞌøøky

28Xjats ku ja Marta jadeꞌen yꞌukwa̱a̱ñ, wɨnets ja ojts tꞌatsya̱jxɨ ja chøꞌ María, jøts ja ojts amaaꞌtsk tnøjmɨ:

―Ɨxa ja wɨndsøn ya̱, jøts ɨxap mwa̱a̱dsøyɨ.

29Jaꞌayɨ ja jadeꞌen tmadøøy, jøts ja María jatyɨ pyɨdɨꞌjky jøts ja ojts tꞌatsꞌixy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. 30Kaꞌanɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty kya̱jptøkɨ; nay ɨxjamnɨm ja wyɨnaty ma̱ ja Marta ja møøt tø ñabya̱a̱dyɨ. 31Jøts ku ja tꞌejxtøø ku ja María pyɨdɨꞌjky ku ja wyɨnaty putyɨ tø pyɨdsimy, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ midi jam wyɨnaty tøjkjotp tka̱jpxjotꞌamøkɨdɨp ja kuꞌoogɨ, xjats ja tpadsoꞌondøø, jadeꞌen ja wyɨnmaydɨ jam ja tijy ya̱xpɨ ñijkxy ma̱ ja ooꞌkpɨ jam wyɨnaty tø ña̱xøkɨ.

32Wɨnets ja María, ku ja yja̱ꞌjty ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty, jøts ja ojts ñagyuxendya̱ꞌa̱gyɨ nwɨndsønꞌa̱jtɨm tyekyjøꞌm, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, kuk jeexyɨp tø mya̱ꞌaty kaꞌ øts jeexyɨp ja nmɨguꞌuk tø yꞌøøky.

33Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts tꞌixy jøts ku ya̱ꞌa̱xy ja María jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌendɨ midi ja María jam wyɨnaty tø pyadsøøñɨyɨ, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja jotmay ojts pya̱a̱dyɨyɨ jøts ja ojts tyimchaachja̱wɨ. 34Wɨnets ja tyiktɨɨy:

―¿Ma̱ tø xyikna̱xøkɨdɨ?

Jøts ja yiknɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, men xꞌatsꞌixy.

35Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yjanchya̱jxy. 36Jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wɨnet wya̱ndøø:

―Ejxtɨ yjantyimchøjkpy tam yø tø yꞌity.

37Jøts ja jadeꞌen wɨna̱a̱gɨn wya̱ndøø:

―Pø yøꞌøxɨ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy tø tyikwɨnꞌejxwaꞌkxy, ¿sudso yø nɨwɨneꞌenɨn sa̱ tø tkatuñ ja Lázaro jøts ja jeexyɨp tø kyaꞌøøky?

Ku ja Lázaro yjujkpyiky jadɨgojk

38Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ja jotmay jadɨgojk tyatøkɨyɨ, jøts ja ñɨjkxy ma̱ ja ooꞌkpɨ jam wyɨnaty tø ña̱xøkɨ. Tøjkꞌa̱a̱wɨn ja tsa̱a̱ jam, jøts nayɨ tsa̱a̱ ja tø yja̱a̱ktyimyiktaꞌagɨꞌɨy. 39Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Jɨgøꞌødɨ yø tsa̱a̱.

Wɨnets ja Marta, midi ja ooꞌkpɨ yꞌuchɨp, jaꞌats ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, pø janchxuuꞌknɨp ɨnet yøꞌ, pø myakta̱xk xøøwɨpts yø yꞌooꞌknɨ.

40Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ñɨma̱a̱jyøø:

―¿Ti kidi ø tø nnɨgajpxy jøts pønɨ ku xjanchja̱wɨ, wɨnets xꞌejxɨt ja Dios myøkꞌa̱jtɨn?

41Wɨnets ja tjɨgɨɨdyɨ ja tsa̱a̱. Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam tsa̱jpwemp ojts pyatꞌixy, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Dios Teety, dioskujuyɨp ku øts ja nꞌayuujk tø xmadojɨyɨ. 42Nnɨja̱ꞌwɨp øts jøts ku mets ejtp ja njaꞌ xmadojɨyɨ, jøts jaꞌ øts jadeꞌen xyikwa̱mp jøts yø ja̱a̱ꞌy ja øyꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ttɨt pøn jaty ɨxaadɨ, jøts tjanchja̱wɨdɨt jøts ku mets xkexy.

43Xjats ku ja jadeꞌen wya̱nꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja møk wya̱a̱ñ:

―¡Lázaro, pɨdsøm jap!

44Jøts ja ooꞌkpɨ pyɨdsɨɨmy køpity pakpity, jøts ja wyeen yꞌa̱a̱w twɨnwetsꞌaty ja wet. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌdyɨ:

―Køkajtɨ pakajtɨ jøts xmajtstuꞌuttɨt, wan tnijkxy.

Ku ja ja̱a̱ꞌy tkajpxyꞌa̱jttøø jøts yikma̱tst ja Jesús

45Jaꞌagøjxpts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy namay tjanchja̱ꞌwɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús midi ja María jam wyɨnaty myøøt, jøts jaꞌ ojts tꞌejxtɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen ttuuñ. 46Wɨna̱a̱gɨn tnɨnøjkxtøø jøts ja ojts tꞌatsꞌejxtɨ ja fariseotøjk, jøts ja ojts ttamɨmadya̱ꞌa̱ktɨ sa̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø yꞌadɨꞌɨch. 47Wɨnets ja fariseotøjk jøts ja teetywɨndsøndøjk møøt ñamyujkɨdɨ ja kutujk adsɨnaabyɨdɨ, jøts ja ojts ñømdɨ:

―¿Sudso nda̱a̱bya̱jtɨndɨt? Janch kawɨneꞌen yø ja̱a̱ꞌy mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn tjantyunɨ jøts ja ejxa̱ꞌa̱n tpɨkta̱ꞌa̱ky. 48Ku yø jadeꞌeñɨ nꞌɨxma̱jtsɨndɨt, janch nɨdukɨꞌɨyɨ ja̱a̱ꞌy yø yjanchja̱ꞌwɨnɨyɨt, jøts ja romɨt kudunktøjk myenɨdɨt, jøts ja tyikudɨgøøñɨdɨt adøm yø ndsa̱ptøjk jøts adøm yø nga̱jp.

49Nay jaꞌabɨ ja̱a̱ꞌy txøøwꞌa̱jtp Caifás, pøn wyɨnaty teetywɨndsønꞌa̱jtp jaꞌabɨ jumøjt, jaꞌats ja ojts ñɨɨꞌmyxɨdɨ:

―Mguidyimñɨja̱ꞌwɨp mee ti, 50nɨ xkanɨja̱wɨdɨ kudam adøm njayikꞌødyunwa̱ꞌa̱ñɨndɨ ku tuꞌugyɨ ja ja̱a̱ꞌy tkuꞌoogɨt ja ña̱a̱jx ja kya̱jp, jøts kidi tukɨꞌɨyɨ kyudɨgøøgyøxt wɨneꞌen ja na̱a̱jx ja ka̱jp.

51Kidi kyøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñɨpts ja Caifás yiktumpy ku ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ: jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn jaꞌ, kumɨ jaꞌ wyɨnaty teetywɨndsønꞌa̱jtp jaꞌabɨ jumøjt, xjats ja Dios ja ojts yikwa̱ꞌa̱ñɨ jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌookt tkudanɨt ja israelɨt ka̱jp ja israelɨt na̱a̱jx; 52jøts kidi tyimy ja ka̱jp tyimy ja na̱a̱jx, jaꞌayɨp nayɨdeꞌen jøts ja nɨdukɨꞌɨyɨ ja Dios yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk tyikyøꞌømyukwa̱ngøjxɨ pøn wyɨnaty tø yøꞌøwya̱ꞌkxnɨdɨ. 53Wɨnet ets ja israelɨt kudunktøjk tnɨwɨnma̱a̱ꞌyɨdøø jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyimyꞌookt.

54Jaꞌagøjxp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌijty kaꞌ nugo aja̱wɨ yꞌukwɨdejtnɨ jam may israelɨt ja̱a̱ꞌyjotp, ojts ja jam choꞌonɨ Judeɨt etjotp, jøts ja ojts ñijkxy ma̱ jam wɨngon ja aba̱k et midi nugo tsayjoojt. Jam ja ñijkxy ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Efraín, jamts ja ojts tmøøtsøønɨ ja pyabøjkpɨtøjk.

55Tyimdyøts jøts tpa̱tnɨt ja pa̱skɨ xøøw midi ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyundɨp, jøts ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy yjantyimñøjkxtɨ Jerusalén, jøts ja jam ttunwa̱ꞌa̱ndɨ tpadunwa̱ꞌa̱ndɨ ja kostrumbrɨ, jøts pyøky ja wya̱ꞌa̱tstɨt ku kaꞌanɨm ja pa̱skɨ xøøw tpa̱a̱ty. 56Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam yjanchyikꞌɨxa̱ꞌa̱y ku ja jap tsa̱ptøjkjøtptyɨ, jøts ja xem ya̱m ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Sa̱ mee mꞌukwa̱ꞌa̱ñ? ¿Meꞌemp ja yja̱wɨ xøba̱tpɨ uk kaꞌ?

57Jøts ja fariseotøjk, jøts ja teetywɨndsøndøjk, tø ja wyɨnaty tnɨꞌanaꞌamdɨ jøts ku pøn tꞌext tnɨja̱wɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ja jatyɨ tnɨga̱jpxt, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yikma̱tst jøts ja yiktsuꞌumt.