Search form

JUAN 13

Ku ja Jesús pakpujy ja pyabøjkpɨtøjk

1Tyimdyø jøts ja pa̱skɨ xøøw tpa̱tnɨt, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱ꞌwɨñɨ jøts ku tø kyaꞌpxy ja horɨ jøts ku ja tmajtstuꞌutt ja na̱xwiiñꞌa̱jtɨn, jøts ja Dios Teety ja tnɨnøjkxnɨt. Ejtp ja tpaꞌayøøy ja pyabøjkpɨtøjk, xjats ja jadeꞌen tpɨkta̱ꞌa̱ky møk ja ejxa̱ꞌa̱n, jøts ja tna̱nkyꞌijxyɨ ma̱ba̱a̱t ja paꞌayoꞌowɨn ja tjagyepy.

2-4Jøts ja Simón mya̱jnk, ja Judas Iscariote, tø ja mɨkuꞌ ja wyɨnaty tyatøkɨyɨ, jøts ja tyukwɨnma̱a̱ꞌñꞌatyɨ sudso ja tkaꞌødyuꞌunt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱wɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jøts ku ja nay jam ñijkxy ma̱ ja Dios Teety ja tø yiktsøøñɨ, jøts ku ja amuum tø kyutujkmøꞌøyɨ. Xjats ku døꞌøn ja jam wyɨnaty yꞌaꞌuxꞌa̱ttɨ, wɨnets ja tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jam kyaadya̱a̱jk jøpꞌa̱m, jøts ja twejtsta̱a̱jky ja wyet, jøts poop wet ja ojts ñadyatenwøøꞌnɨyɨ. 5Xjats ja nøø tꞌadaꞌamɨyɨɨꞌñ jam købujꞌɨɨꞌñjotp, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ttapakpujpɨna̱xwa̱ꞌjky, jøts ja nay jatyɨ ttuktatɨꞌɨch ja poop wet midi ja jam wyɨnaty tyenwøønꞌajtpy.

6Jøts ku ja wyɨnaty tpakpujwa̱ꞌa̱ñ ja Simón Pedro, wɨnets ja ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿mets neꞌegɨ ndeky xpujɨp?

7Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Kaꞌ mets yø ɨxya̱m xja̱ꞌgyukɨ, mja̱ꞌgyukɨpnɨmts mets yø nøjkx.

8Jøts yɨdeꞌen ja ñɨɨꞌmxyɨ ja Pedro:

―Kaꞌ me mɨba̱a̱t ndeky xpujɨt.

Wɨnets ja nwɨndønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Pønɨ kaꞌ øts yø mdeky nbujy, kaꞌats me nꞌukmɨguꞌukwa̱nɨt.

9Wɨnets ja Simón Pedro wya̱a̱ñ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiknøjmɨ:

―Wɨnets ø wɨndsønꞌa̱jtɨm amuum xpujɨyɨt ja ngøꞌ nguba̱jkɨ; jøts kaꞌ nugo ja ndeky.

10Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Øy ku jaꞌayɨ tyeky tpujt pøn tseꞌaba̱jtɨpnɨm, kumɨ wa̱ꞌa̱ts ja amuum. Nayɨdeꞌents meets mꞌanmɨja̱ꞌwɨn wya̱ꞌa̱dsɨ øy kidyimñɨdukɨꞌɨyɨ.

11Jadeꞌenꞌampy ja wya̱a̱ñ ku ja ñimy: “Øy kaꞌ nɨdukɨꞌɨyɨ mdyimwya̱ꞌa̱dsɨdɨ”, jaꞌagøjxp ku ja wa̱ꞌa̱ts tnɨja̱wɨ pøn ja wyɨnaty køya̱kwa̱jnɨp.

12Xjats ku ja jadeꞌen yꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ tpujkøjxɨyɨ ja pyabøjkpɨtøjk tyeky, wɨnets ja ñadyanɨjajnɨ ja wyet jadɨgojk, jøts nay jam yꞌɨxa̱a̱jky ma̱ ja mesɨ jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Mnɨja̱ꞌwɨdɨp tigøjxp jadeꞌen tø ndundɨ? 13Meets, xmaestrɨꞌa̱jtp meets, xwɨndsønꞌa̱jtɨnꞌa̱jtp meets, janch tɨɨgyajpxy kumɨ janch jadeꞌen. 14Pønɨ øts tamts maestrɨ, jøts pønɨ øts tamts wɨndsønꞌa̱jtɨm, tøts ja mdeky nbujɨdɨ, nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌøn xuumɨt xem ya̱m. 15Tø ndukꞌejxtɨ jawyeen, jøts nayɨdeꞌen xuꞌundɨt sa̱m ø tø ndunjøpɨ. 16Jøts janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku kaꞌ pøn tumbɨ tjɨnaxy ja wyɨndsøn; uk ja ja̱a̱ꞌy pøn kexy yøꞌøpy, kaꞌap ja tjɨnaxy pøn ja kajxɨp. 17Jøts pønɨ mja̱ꞌgyukɨdɨp yøꞌøbɨ wɨnma̱a̱ꞌñ jøts jadeꞌen xuꞌundɨt, jotkujkts xꞌejxtɨt.

18’Jøts kidi nɨdukɨꞌɨyɨp meets jadeꞌen ndijy; nnɨja̱ꞌwɨp øts jaꞌ pøn jaty ø tø nwɨꞌixy. Kuwa̱nɨts jadeꞌen yja̱tt sa̱m jap jaabyety nøkyijxpy: “Jats ja tuꞌuk tø xꞌukmɨdsepøjknɨ pøn ø møøt ngay nꞌuuky.” 19Patkɨꞌɨyɨ øts ya̱ꞌa̱t ya̱m nnɨgajpxy jøts ku jadeꞌen nøjkx yjaty, jøts xɨyja̱wɨdɨt xjanchja̱wɨdɨt jøts pønɨ pøn øts. 20Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku øts ja xkupiky pønɨ pøn ø xkupøjkɨp ja ngudanaabyɨ; jøts pønɨ pønts øts jadeꞌen xkupøjkp, ñayɨ kyupijkpyts ja nayɨdeꞌen pøn ø xkajxp.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sa̱ ja Judas kyøya̱kɨyɨt

21Xjats ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ, jøts ja tyimchaachjotmaadyøjkɨyɨɨꞌñ, jøts ja ojts yikxon wa̱ꞌa̱ts tnɨgajpxy:

―Tɨy janch mee nnøjmɨ, jøts ku meets ja nɨduꞌugɨn pøn ø xkaꞌødyunwa̱mp.

22Wɨnets ja pabøjkpɨtøjk xem ya̱m ñawyɨnꞌejxjøꞌjkɨdøø, jadiꞌiñɨ tkamɨda̱a̱bya̱a̱ttɨ pønɨ pøn ɨdøꞌøn yiktejp. 23Wɨnets ja tuꞌuk, midi ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús janchmɨnamya̱a̱jyɨp, jam ja wyɨnaty pyukøꞌøm tmøøtꞌaꞌuxꞌaty. 24Jaꞌats ja Simón Pedro amaaꞌtsk ñɨma̱a̱y jøts tyiktøꞌøt pøn ɨdøꞌøn yiktejp. 25Wɨnets ja wɨngon tpuwaꞌadsɨyɨɨꞌñ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿pøn ɨdøꞌøn mdijpy?

26Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨ:

―Wan øts tsa̱pkaaky tukpɨda̱sɨ tꞌuknɨmujɨ, jøts pønɨ pøn øts ɨnet ja nmøøpy, jaꞌats ɨdøꞌøn ja wyɨnaty.

Xjats ja ojts jadeꞌen tnɨmujɨ ja tsa̱pkaaky, jøts ja ojts tmøꞌøy ja Judas Iscariote midi ja Simón mya̱jnkɨp. 27Jøts ku ja Judas jaꞌayɨ tꞌaxa̱jɨyɨɨꞌñ ja tsa̱pkaaky, jøts ja mɨkuꞌ ja ojts tyatøkɨyɨ. Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Jatyɨ døꞌøn xungojt midi mdunwampy.

28Jøts nɨpøn ja tkamadoogukɨ tigøjxp ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen tnɨma̱a̱y ja Judas. 29Ja Judasts ɨdøꞌøn wyɨnaty tkøjøꞌømɨtꞌa̱jtp ja meeñ abøjkꞌɨɨꞌñ, jøts wɨna̱a̱gɨn jadeꞌen wyɨnmaydɨ pø jaꞌajɨk ɨdøꞌøn tijy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyijpy, jøts ja Judas tꞌatsjuꞌuty ti jaty tsojkɨp ti jaty tunwa̱mp ku ja xøøw, uk tmoꞌot tigati ja ayoobɨ ja̱a̱ꞌy. 30Xjats ku ja Judas wyɨnaty tø tkaagyixy ja cha̱pkaaky, jøts ja ojts chøøñ. Koodsnɨ wyɨnaty.

Ja jemy anaꞌamɨn

31Xjats ku ja Judas wyɨnaty jadeꞌen tø chøøñ, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Ya̱mnɨmts ɨnet tɨy yikꞌext yiknɨja̱wɨt ja nmøkꞌa̱jtɨn, jøts nay ja Dios Teetyts myøkꞌa̱jtɨn na̱nkyꞌejxɨp. 32Jøts kumɨ na̱nkyꞌejxɨp øts ja Dios Teety myøkꞌa̱jtɨn, nayɨdeꞌents ja tna̱nkyꞌejxmɨyɨt øts ja nmøkꞌa̱jtɨn, jøts tsojk ja jadeꞌen ttuꞌunt. 33Kaꞌ meets uꞌnk jeky nꞌukmøøtsɨnaañɨt. Nayɨdeꞌen meets ya̱m ndukmadoowa̱ꞌa̱ñ sa̱m adøm ja nmɨguꞌuk israelɨt ja̱a̱ꞌy nnɨmaadyøø, jøts ku ja jap kaꞌap ñøjkxtɨt ma̱ ø nnijkxy øy øts wɨneꞌen xjaꞌɨxa̱ꞌa̱y. 34Ɨxya̱mts nmoꞌodɨ ja jemy anaꞌamɨn: jøts ku xem ya̱m mnamyɨꞌøyꞌa̱tɨdɨt mnamyɨyujyꞌa̱tɨdɨt. Nayɨdeꞌen sa̱m mee njanchøkyɨn, nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn mnachokɨdɨt xem ya̱m. 35Pønɨ mdundɨp jadeꞌen, tyumnɨja̱wɨdɨpts jadeꞌen øy pøn jøts ku mee ø xpabøjkpɨꞌaty.

Ku ja Jesús ojts tnɨgajpxy jøts ku Pedro kyanɨga̱jpxɨyɨt

36Xjats ja Simón Pedro tyiktɨɨy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ¿ma̱ døꞌøn mnøjkxwa̱ꞌa̱ñ?

Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yꞌadsoojøø:

―Jap ma̱ ø nnijkxy, kaꞌap ø mɨba̱a̱t ɨxya̱m jap xpanøjkxt; xpanøjkxp øts, jaꞌ ku jaanɨm.

37Wɨnets ja Pedro wya̱a̱ñ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiknøjmɨ:

―¿Tigøjxpɨmts wɨndsønꞌa̱jtɨm ku øts kaꞌ ɨxya̱m ndsoont? Ɨxya̱ts øts, øy me nguꞌoogɨt.

38Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―¿Janch ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku ø xkuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ñ? Øts wa̱mp, kaꞌanɨm wyɨnaty tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱ꞌa̱xy ku mets wyɨnaty tɨgøøk ojk tø xkagupiky ku me xꞌijxyꞌaty.