Search form

JUAN 14:23

23Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:

―Pøn ø xtsojkp, pyadumpy jaꞌ sa̱ ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts jaꞌats ɨdøꞌøn tsokɨp ja Dios Teety; jøts jaꞌats ø nnɨmeꞌemp møøt ja Dios Teety, jøts øøts ja xemɨkøjxp nmøøtꞌett.