Search form

JUAN 15:20

20Ja̱ꞌmyatstɨts sa̱ tø nnøjmɨdɨ, jøts ku kaꞌap ja tumbɨ ñamyøjɨyɨt sa̱m ja wyɨndsønɨn. Tøba̱a̱ts ø nyikpawɨdity ku ngayikupiky, nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌøn myiktumɨt; jøts pønɨ xpaduujnɨdɨpts øts ja nꞌɨxpøjkɨn, nayɨdeꞌents meets ja mꞌɨxpøjkɨn yikpadumɨt.