Search form

JUAN 16:7

7Janch ɨdøꞌøn nnøjmɨdɨ jøts ku neꞌegɨ jadeꞌen mꞌøyꞌa̱jtxɨdɨt jøts ku nnøjkxt. Ku ø nganøjxt, nɨjuunɨts ja kyamiñ midi mbudøkɨyɨdɨp midi mga̱jpxjotꞌamøjkɨyɨdɨp. Ku nnøjxt, køꞌømts øts ja ngaxt.