Search form

JUAN 17:22

22Tø øts ja nmoꞌodɨ nay jaꞌabɨ møkꞌa̱jtɨn midi me tø xmøꞌøy, jøts tuꞌugyɨ wyɨnmaꞌadyɨt nayɨdeꞌen sa̱m adøm njaꞌ. Tuꞌugyɨ nayɨdeꞌen mets mjaꞌ, jøts nayɨdeꞌents øts njaꞌamɨ.