Search form

JUAN 18:23

23Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Pønɨ tødam ø nga̱jpxɨgøy, nɨga̱jpxts midiꞌibɨ døꞌøn mgaꞌømyadøøpy; jøts pønɨ øydam jadeꞌen sa̱ ø tø nwa̱ꞌa̱ñ, ¿tits ku øts xkøxy?