Search form

JUAN 18:31

31Wɨnets ja Pilato ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Møødɨdɨ, jøts xɨɨdyuꞌundɨt jadeꞌen pønɨ sa̱ ja mgutujk wya̱ꞌa̱ndɨ.

Jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌadsoodøø:

―Øøts, kaꞌap øøts xpa̱a̱tꞌaty jøts øøts øy pøn nyikꞌookt.