Search form

JUAN 18:35

35Jøts ja Pilato ja yꞌadsoojøø:

―¿Ti israelɨt ja̱a̱ꞌyɨmts øts? Køꞌømxɨ yø mmɨguga̱jp jøts yø teetywɨndsøndøjk ya̱ myikmiñɨyɨ jøts mets ya̱ nyiktagødøkɨ. ¿Ti døꞌøn tø xuñ?