Search form

JUAN 2:20

20Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―Wɨxijkxyudujk jumøjt yø tø yiktunkꞌaty yø tsa̱ptøjk jøts yø tø yꞌøyɨ; ¿jøts me mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku mets yø kɨdɨgøøk xøøw xyikwa̱ꞌkꞌøyɨt jadɨgojk?