Search form

JUAN 2:4

4Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:

―¿Ti øtsɨmts ta̱a̱k yø xpa̱tp? ¿Tiku øts yø xukmadøy? Pø kaꞌanɨmxɨ øts njaꞌ xpa̱a̱ty midi ø nduꞌump.