Search form

JUAN 20:27

27Jøts ja Tomás nay jatyɨ yiknɨma̱a̱y:

―Kudejɨ yø mgøtsa̱ꞌjx ya̱p, jøts øts yø ngøꞌ xꞌejxɨt; jøts ya̱k yø mgøꞌ jøts ya̱p mguxa̱jɨt øts ngachpukɨꞌjy. Jøts kidi nugo xkuwɨnmayɨ, janchja̱wɨ døꞌøn.