Search form

JUAN 3:11

11Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku øøts jaꞌ nnɨgajpxy midi øø nnɨja̱ꞌwɨp, jøts nay jaꞌ øøts nɨdestigɨꞌajtpy midi øø tø nꞌixy; jøts meets ja xkajanchja̱wɨ sa̱ øø njawa̱ꞌa̱ñ.