Search form

JUAN 4:9

9Xjats ɨdøꞌøn ja samariɨt tøꞌøxy tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―¿Sudso mets nøø xꞌamɨdøy jøts mꞌisraelɨtja̱a̱ꞌyɨts mets jøts øts samariɨt ja̱a̱ꞌy?

(Kumɨ kaꞌap ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tmɨnamyayɨdɨ ja samariɨt ja̱a̱ꞌy.)