Search form

JUAN 5

Ku ja Jesús tyiktsøøjky tuꞌuk køxujxpɨ pakxujxpɨ

1Xjats ku døꞌøn jadeꞌen yꞌukja̱jty, jamts ɨdøꞌøn israelɨt ja̱a̱ꞌy wyɨnaty ttumɨdɨ xøøw, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨmbijty, jøts ja ñijkxy jadɨgojk jam Jerusalén. 2Jam tøjkꞌa̱a̱w tuꞌuk jaꞌabɨ ka̱jp midi yiktejp Borreek Tyøjkꞌa̱a̱w, jøts nay jam wɨngon tuꞌuk ja pilɨ midi hebreɨt ayuujk yiktejp Betesda, magoxk ja tøjkꞌa̱a̱w ja tmøødɨ. 3Jamts ja maabyama̱a̱ꞌy kyoꞌknɨdɨ; pøn wɨna̱ptɨ, pøn pakma̱ꞌa̱ttɨ, pøn køxujxtɨp pakxujxtɨp. Jøts ja jam tꞌawejxtɨ ja nøø kunɨm ja yꞌadøꞌøtst. 4Atskɨda̱kpts ɨdøꞌøn ja a̱nkɨlɨs jam tuꞌuk pilɨ agøꞌøm, jøts ja tꞌatsyikꞌadɨꞌɨch ja nøø. Kuts pøn pama̱a̱ꞌy jawyeen ñɨdøkɨ, na̱jxpts ɨdøꞌøn pya̱ꞌa̱m jaꞌ, øy ja ti pa̱ꞌa̱m yjadyimyjapikyɨ. 5Jøts pama̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tuꞌuk pøn wyɨnaty eeꞌpxma̱jktuktujk jumøjtɨp ja pa̱ꞌa̱m pya̱a̱dyɨ. 6Xjats ku nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts tꞌejxpa̱a̱ty jøts ku ja jam kyoꞌknɨ, jøts ja tꞌejxka̱jpy jøts ku pa̱ꞌa̱m ja wyɨnaty jadɨneꞌen jeky tmɨꞌejtnɨ, jøts ja ojts tnøjmɨ:

―¿Mdsøjkpy tsoojkɨn?

7Jøts ja pama̱a̱ꞌy ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨ:

―Me teety, tyimñɨpøn øts pøn ø xnøyiktøkɨp jap nøøjøtpy ku yø nøø yjaꞌatsꞌadɨꞌɨch. Ya̱m ø njatøkɨwya̱mɨ jøts jatyɨ wenkpɨ ñødøkɨ.

8Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:

―Pɨdøꞌøk, wejtsjøꞌøk yø mma̱a̱bajt jøts mnøjkxnɨt.

9Jøts nay jatyɨ chøøjky ja ja̱a̱ꞌy, ojts tyikpɨdɨꞌɨky midi ja jam tyama̱a̱py jøts ja ojts yøꞌøchoꞌonɨ. Jøts kumɨ pooꞌkxɨn xøøwts wyɨnaty, 10wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tnɨmaadyøø ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty tø myøkpiky:

―Pooꞌkxɨn xøøwxɨ ya̱m; jøts kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ xtsømwɨdett yø mma̱a̱bajt.

11Xjats ja tꞌadsøøy:

―Jaꞌ ø tø xnøjmɨ pøn ø tø xyiktsøꞌøky: “Yikpɨdøꞌøk yø mma̱a̱bajt jøts mnøjkxnɨt.”

12Jøts ja yiknɨma̱a̱y:

―¿Pøn ɨdøꞌøn tø mnɨɨꞌmxyɨ: “Yikpɨdøꞌøk yø mma̱a̱bajt jøts mnøjkxnɨt”?

13Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn ɨdøꞌøn wyɨnaty tø chøꞌøky, kaꞌap ja tnɨja̱wɨ pønɨ pøn ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tø yiktsøꞌøgyɨ. Jøts janch may ja̱a̱ꞌyts jam, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tøyɨm ja jam wyɨnaty choꞌonɨ. 14Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadɨgojk tpa̱a̱jty ja ja̱a̱ꞌy jap tsa̱ptøjkjøtpy midi ja wyɨnaty tø tyiktsøꞌøky, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Øyɨm yikxon xmadoꞌot, ejx ɨdøꞌøn ɨxa tø mdsøꞌøky, kidi mꞌukpøktyunɨ jøts kidi ti mjatyɨ ku jawaanɨ kaꞌøy mdyimyꞌukja̱jtnɨt.

15Wɨnets ja ñijkxy pøn tø chøꞌøky, jøts ja ojts ttukmadøy ja israelɨt ja̱a̱ꞌy, jøts kudam ɨdøꞌøn ja yjaꞌajɨ ja Jesús, pøn ja wyɨnaty tø yiktsøꞌøgyɨ. 16Jaꞌagøjxp ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy yꞌijty tpawɨdettɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja ttukuꞌoogɨwya̱ꞌa̱ndɨ ku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌadɨꞌɨch pooꞌkxɨn xøøw. 17Yɨdeꞌents nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Ya̱m pa̱a̱t øts ɨdøꞌøn ndeety tyuñ, paty øts ɨdøꞌøn nayɨdeꞌen nduñ.

18Yøꞌøts ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ma̱sɨ tyukuꞌoogɨwya̱ndɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús. Kidi nugo ja kutujkɨpxɨ ja kyamøjꞌijxpy ku ja pooꞌkxɨn xøøw, pø nayɨdeꞌenxɨ ja ñabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m ja Dios, ku ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ku Dios ja tyimdyeedyɨ.

Jadeꞌen ja Dios Teety ja kyutujk tmøꞌøy ja Dios Uꞌnk

19Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku Dios Uꞌnk kaꞌ ti ttuꞌunt kyøꞌøm kutujkøjxp. Ja tyeety ja pyaduujnɨp yjaꞌ pønɨ sa̱ ja køꞌøm tnajtstunɨ. Tukɨꞌɨyɨ pønɨ ti tyumpy ja Dios Teety, nay jaꞌats tyumpy ja Dios Uꞌnk. 20Pø yjantyimchøjkpyxɨ ja Dios Teety ja yꞌUꞌnk, jøts ja tukɨꞌɨyɨ ttukꞌixy pønɨ ti jaty ja køꞌøm tyumpy. Jøts yja̱a̱ktyimdyukꞌejxꞌadøꞌøtspnɨm jaꞌ ja myøjpɨ ja yꞌøybɨ, midi meets ñɨgyuma̱a̱p mja̱wɨdɨp. 21Kumɨ nayɨdeꞌen sa̱m ja Dios Teety tyikjujkpyiky ja ooꞌkpɨ jadɨgojk, nayɨdeꞌents ja Dios Uꞌnk tyaky ja jujkyꞌa̱jtɨn pønɨ pøn ja tyamɨdsøjkpy. 22Jøts kaꞌap Dios Teety tpayøꞌøy pøn, ja Dios Uꞌnk ja tø ttaguwa̱nɨ jøts jaꞌ ja tø tmøꞌøy ja møkꞌa̱jtɨn jøts ja pyayøꞌøty, 23jaꞌagøjxp nayɨdeꞌen ja wɨndsøꞌjkɨn yikmoꞌot sa̱m ja Dios Teedyɨn. Pøn tkamøjpɨkta̱kp ja Dios Uꞌnk, nay ja Dios Teety ja kyamøjpɨktakpy pøn tkajxp ja Dios Uꞌnk.

24’Tyɨɨbyɨ yjanchpɨ øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ: Pønɨ pøn øts ngajpxy nꞌayuujk xyikmøjɨyɨp sa̱ jaty ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ja tjanchja̱wɨ pøn ø xkajxp, pya̱a̱tp ja xemɨkøjxp ja kunuuꞌkxyꞌa̱jtɨn; jøts kaꞌap ja yiktaguwa̱nɨt jøts ja yꞌayoꞌot, tø ja ttanaxy ja oꞌjkɨn jøts ja tpa̱a̱ty ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn ja kunuuꞌkxy tsɨna̱a̱ꞌyɨn. 25Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ɨxya̱m yꞌhorɨpa̱a̱ty ku ja ja̱a̱ꞌy tmadojɨdɨt ja Dios Uꞌnk kyajpxy pøn jaty tkajanchja̱ꞌwɨdɨpnɨm; jøts kuts tmɨmadoꞌodɨt, pya̱a̱ttɨps ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn jaꞌadɨ. 26Ja ku Dios Teety tjagyepy ja møkꞌa̱jtɨn jøts ja køꞌøm tyaky jaꞌabɨ jujkyꞌa̱jtɨn, jøts nayɨ tøts møkꞌa̱jtɨn ja tmøꞌøy ja yꞌUꞌnk jøts ja tya̱kt nay jaꞌabɨ jujkyꞌa̱jtɨn. 27Jøts tø ja tkutujkmøꞌøy jøts tɨɨdyuꞌunɨn jøts payøꞌøyɨn ja ttuꞌunt, jaꞌagøjxp ku ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ tkudanɨ. 28Kidits ya̱ꞌa̱t ñɨgyuma̱a̱p xja̱wɨdɨ, pø ja̱ꞌa̱tpxɨ døꞌøn ja xøøw ja jumøjt ku ja ja̱a̱ꞌy tmadojɨdɨt Dios Uꞌnk yꞌayuujk pøn wɨndɨgøy ejtnɨdɨp, 29jøts ja pyɨdsøꞌømdɨt jap ooꞌkpɨ jutjøtpy. Pøn øy tø yꞌatsna̱xwiiñꞌaty, pɨdsøꞌømdɨpts jaꞌ jøts ja tpa̱a̱ttɨt ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn; pønts tø kyana̱xwiiñꞌaty øy, jujkpyøktɨpts ja nayɨdeꞌen jøts ayoꞌon ja yiktaguwa̱nɨdɨt.

Yꞌejxɨ tyɨyɨ sa̱ Jesús kyutujk tjagyepy

30’Nɨti nguidyimdyuñ ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌngyøjxp. Jadeꞌen ø nduñ pønɨ sa̱ nyikꞌaneꞌemy, jøts nɨma̱ kyadɨgøy øts ja ndɨɨdyuꞌunɨn, øts ja nbayøꞌøyɨn. Jøts nɨti nguidyimdyuñ ngøꞌømdsojkɨngøjxp, jaꞌ øts ɨdøꞌøn ndumpy pønɨ sa̱ ttsøky ja Dios Teety midi ø xkajxp. 31Kuts ø køꞌøm nnañɨtestigɨꞌa̱tɨt jøts ø køꞌøm nna̱nkmyøjɨwya̱ꞌa̱nɨyɨt pønɨ sa̱ ø njawa̱ꞌa̱ñ, kaꞌap yø ti tɨyꞌa̱jtɨn tjagyepy. 32Jaaxɨ jaꞌ pøn ø xnɨtestigɨꞌa̱jtp, jøts øts ja xpudøkɨ; jøts pønɨ sa̱ ja wya̱ꞌa̱ñ, nnɨja̱ꞌwɨpts øts jaꞌ jøts ku tɨy janch ja wya̱ꞌa̱ñ. 33Meetsxɨ ojts xɨɨbyiky ja Juan, jøts tɨy janch jaꞌ sa̱ ja wya̱a̱ñ ku ja yꞌadsøøy. 34Kidits jaꞌajɨp ø nmøkꞌajtpy øy pøn ja̱a̱ꞌy ja tɨyꞌa̱jtɨn tjayaky; jadeꞌenꞌampy øts ɨdøꞌøn jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ jøts mnɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn xpa̱a̱ttɨt. 35Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Juan yꞌijty sa̱m ja̱j yja̱jyɨn, jøts meets yja̱j ja waanɨ tø xꞌuktaxonda̱kojɨyɨ. 36Njagyejpyts øts tɨyꞌa̱jtɨn jawanɨ kaꞌpxy sa̱m øts ja Juan ojts xkanɨgajpxyɨn. Tukɨꞌɨyɨ ti jaty ø ndumpy, nay jaꞌ ɨdøꞌøn yøꞌ midi øts Dios Teety tø xaꞌaneꞌemy jøts øts ja nduꞌunt, yøꞌøts tyanɨgaxøꞌkp jøts ku tyɨyɨ yjanchɨ ku øts Dios Teety tø xkexy. 37Ñayɨ yajkpy ja Dios Teety tɨyꞌa̱jtɨn nayɨdeꞌen jøts ku øts ja xkexy, øy meets ja nɨjuunɨ xkaꞌijxñɨm, øy meets ja nɨjuunɨ xkamadøynɨm. 38Jadeꞌents ja yꞌøgyajpxy ja yꞌøyꞌayuujk kaꞌ xja̱ꞌgyukɨdɨnɨm, jaꞌagøjxp ku ja kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ pøn ja Dios Teety tø tkexy. 39Janch nɨꞌejxɨ nɨba̱a̱dɨ meets Dios kyajpxy xꞌɨxpøjkɨyɨ, kumɨ jap meets ja xtyimyjapa̱a̱twa̱ꞌa̱ñ ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp; jøts øts Dios kyajpxy jap xnɨmadya̱ꞌa̱ky, 40jøts meets kaꞌ xpabøkwa̱ꞌa̱ñ ku njadukpa̱a̱twa̱ꞌa̱ndɨ yøꞌøbɨ jujkyꞌa̱jtɨn.

41’Kaꞌ øts na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yꞌagujkwɨndsøꞌjkɨn ngupøjkɨyɨ. 42Jøts nja̱a̱ktyimñɨja̱ꞌwɨnɨp meets jøts ku meets Dios kaꞌ xtsøky. 43Ja Dios Teety ø ngudanaapy ku ø nmiñ, jøts meets xkagupiky; kuts myeꞌent jaduꞌuk kyøꞌømdsojkɨngøjxp, mgupøkpts meets ja neꞌegɨ. 44¿Ma̱ meets ja janchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌa̱jtnɨt, kumɨ mnagyupøjkxɨp meets ja wɨndsøꞌjkɨn xem ya̱m, jøts kaꞌap ja tuꞌukpɨ Dios yjaꞌ yꞌɨxa̱jyɨdɨ jøts ja xyiktuꞌundɨt? 45Jøts kidi mwa̱ꞌa̱ndɨ jøts ku mee nnɨꞌøønɨt jam Dios Teety wyɨngujkp; ja Moisés jaꞌ mee køꞌøm mnɨꞌøøꞌnɨyɨp, pøn mee møk mjøpꞌijxpy. 46Kuk meets ja jeexyɨp xjanchja̱wɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ ja Moisés, nayɨ tøts meets jeexyɨp nayɨdeꞌen xjanchja̱wɨ, pø jaꞌaxɨ ja Moisés ojts tja̱ꞌa̱y jøts øts ja xnɨgajpxy. 47Pønɨ kaꞌats ja xjanchja̱wɨdɨ midi ja yja̱a̱y, ¿ma̱ts meets ja xjanchja̱ꞌwɨnɨt midi mee ndukmadøøpy?