Search form

JUAN 5:13

13Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn ɨdøꞌøn wyɨnaty tø chøꞌøky, kaꞌap ja tnɨja̱wɨ pønɨ pøn ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tø yiktsøꞌøgyɨ. Jøts janch may ja̱a̱ꞌyts jam, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tøyɨm ja jam wyɨnaty choꞌonɨ.