Search form

JUAN 5:24

24’Tyɨɨbyɨ yjanchpɨ øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ: Pønɨ pøn øts ngajpxy nꞌayuujk xyikmøjɨyɨp sa̱ jaty ø nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ja tjanchja̱wɨ pøn ø xkajxp, pya̱a̱tp ja xemɨkøjxp ja kunuuꞌkxyꞌa̱jtɨn; jøts kaꞌap ja yiktaguwa̱nɨt jøts ja yꞌayoꞌot, tø ja ttanaxy ja oꞌjkɨn jøts ja tpa̱a̱ty ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn ja kunuuꞌkxy tsɨna̱a̱ꞌyɨn.