Search form

JUAN 5:36

36Njagyejpyts øts tɨyꞌa̱jtɨn jawanɨ kaꞌpxy sa̱m øts ja Juan ojts xkanɨgajpxyɨn. Tukɨꞌɨyɨ ti jaty ø ndumpy, nay jaꞌ ɨdøꞌøn yøꞌ midi øts Dios Teety tø xaꞌaneꞌemy jøts øts ja nduꞌunt, yøꞌøts tyanɨgaxøꞌkp jøts ku tyɨyɨ yjanchɨ ku øts Dios Teety tø xkexy.