Search form

JUAN 6:26

26Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku meets jaꞌagøjxp xꞌɨxa̱ꞌa̱y ku mee kuꞌuxyɨ ojts mgay, jøts nɨgɨdi meets xja̱ꞌgyukɨdɨ tigøjxp øts ojts ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn nduñ.