Search form

JUAN 6:50

50ja tsa̱pkaakyts midi ø ndijpy ja tsa̱jpjøtpy kɨda̱kp, jøts ku ja pøn tkaꞌadyɨt, kaꞌats ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn wyɨndɨgøꞌødyɨt.