Search form

JUAN 8:24

24Paty meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku mbøky xmɨꞌooktɨt; ku kaꞌ xjanchja̱wɨdɨ pønɨ pøn øts, mmɨꞌooktɨpyɨmts ɨdøꞌøn ja mbøky jadeꞌen.