Search form

JUAN 8:38

38Pø jaꞌats ø ngajpxpy midi øts nDeety tø xukjaty; jøts ku meets, pø jaꞌaxɨ mee nayɨdeꞌen mbadumpy midi meets mdeety mdanɨꞌanaꞌamɨp.