Search form

JUAN 8:44

44Ja mɨkuꞌ jaꞌ mee mdeetyꞌajtpy; jaꞌ mee mgøjøꞌømɨtꞌa̱jtɨp jøts jaꞌ mdunwa̱ndɨp ti jaty ja ña̱nktyunwa̱jnɨp. Tsoꞌonda̱ꞌa̱gyɨp ja mɨkuꞌ yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌknɨbøjkɨnɨ. Nɨjuunɨ ja tkayiktuñ ja tyɨɨbyɨ ja yjanchpɨ, jøts nɨjuunɨ tɨy janch kyakajpxy. Ku ja tya̱a̱yꞌaty, jadeꞌeñɨ ja kyajpxy sa̱yɨm ɨdøꞌøn ja myɨkuꞌatyɨn, jaꞌagøjxp ku yjantyimdya̱a̱yɨ, jøts jaꞌ ɨdøꞌøn tnɨwɨndsønꞌa̱jtp ja ta̱a̱yꞌa̱jtk ja wɨnꞌøøꞌnk.