Search form

JUAN 9:19

19jøts ja ojts tnøjmɨdɨ:

―¿Meets ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t mma̱jnk? Janch wɨna̱p ɨdøꞌøn yø tø kyaxɨꞌɨky, pø mnømdɨpxɨ. ¿Sudsoꞌampyts yø wa̱ꞌa̱ts wyɨnꞌejxnɨ?