Search form

JUAN 9:30

30Jøts ja tꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¡Yøꞌ ɨdøꞌøn tɨy janch nɨma̱ꞌa̱t yikja̱ꞌwɨp, ku meets yø xkanɨja̱wɨ pønɨ ma̱ yø chøøñ, jøts tøts øts yø xyikwɨnꞌejxwaꞌkxy!