Search form

JUAN 9:9

9Jam wɨna̱a̱gɨn wya̱ndɨ:

―Janch jaꞌ yøꞌ.

Wɨna̱a̱gɨn ja wya̱mɨdɨ:

―Kaꞌap ja yøꞌøjɨ, jantyimñayɨdeꞌen tam tyimyꞌixy.

Køꞌømts ja ja̱a̱ꞌy yɨdeꞌen wya̱a̱ñ pøn wyɨnaty tø wyɨnꞌejxwaꞌkxy:

―Pø øtsɨmpts jaꞌ.