Search form

LUCAS 1:17

17Jawyeen ja Juan myeꞌent, jaanɨmts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent. Nayɨdeꞌen wɨnma̱a̱ꞌñ nayɨdeꞌen kutujk ja tmɨmeꞌent sa̱m ja Dios kyugajpxyɨn, ja Eliasꞌa̱jtpɨ. Jadeꞌents ja uꞌnkteety uꞌnkta̱a̱k ja tyikjotɨmbett, jøts kaꞌ ti tsep nɨti akɨ møøt chøønɨdɨt yꞌuꞌnktɨ yꞌuna̱ꞌjktɨ, jøts ñayikmadoꞌop jaꞌ pøn kidyimyadoodɨp. Jadeꞌents ja tyiktøøjɨt tyiktuuda̱a̱jkɨt ja ja̱a̱ꞌy wyɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja tjøpꞌejxtɨt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm.