Search form

LUCAS 1:19

19Xjats a̱nkɨlɨs ja yꞌadsojøø:

―Gabrielꞌa̱jtp øts, jøts Dios ø nmɨdumpy; jaꞌ øts ɨdøꞌøn tø xkexy jøts mets ya̱ꞌa̱t a̱a̱w ayuujk ndukmadoꞌot.