Search form

LUCAS 10:21

Ku ja Jesús xyonda̱ꞌa̱ky

21Wɨnets ja Jesús tjantyaxonda̱a̱jky ja Espíritu Santo, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Dios Teety tsa̱jpjotpɨt, yikjujkyꞌa̱jtpɨ ya̱ na̱xwiiñ, nmøja̱ꞌwɨp ngunuuꞌkxyja̱ꞌwɨp jaꞌagøjxp ku tø xamɨdsøky o pøn ja mnɨtsoojkɨn, jøts yø wijyja̱a̱ꞌy ja tø tkaja̱ꞌgyukɨdɨ køꞌøm, neꞌegɨ tøts ja xukꞌixy xuknɨja̱wɨ pøn ɨdøꞌøn kaꞌejxɨɨyɨmdɨ. Jadeꞌents Teety tø xuñ sa̱ køꞌøm xamɨdsøky o pøn.