Search form

LUCAS 11

Ku ja Jesús tna̱nkyꞌɨxpikyɨ ja Diosꞌajotꞌa̱jtɨn

1Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús jam ja wyɨnaty ja Dios Teety tꞌajotꞌaty, jøts ku ja yꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja nɨduꞌugɨn ñɨma̱a̱jyøø:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, tukja̱jtk øøts ja Diosꞌajotꞌa̱jtk, ti sa̱ ja Juan ttukja̱jty ja Diosꞌajotꞌa̱jtk ja pyabøjkpɨtøjk.

2Jøts ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ku mdsa̱pka̱jpxtɨt, yɨdeꞌen mwa̱ꞌa̱ndɨt:

Dios Teety tsa̱jpjotpɨt,

kuuyɨ mets jaduꞌuk øy wa̱ꞌa̱ts.

Øyts ku xmɨmiñ ja mgutujk midi mdanɨtanaapy ja mja̱a̱ꞌy.

Yikja̱tts ya̱ na̱xwiiñ nayɨdeꞌen køꞌømdsojkɨngøjxp pønɨ sa̱ xamɨdsøky nayɨdeꞌen sa̱m jap xuñɨn tsa̱jpjøtpy.

3Møøkyts øøts ɨxya̱m ja nga̱a̱jyɨk nꞌuujkɨk midi øøts xkaꞌejtxɨp.

4Maaꞌkxɨk øøts nbøky, kumɨ tø øøts nayɨdeꞌen nmaaꞌkxuky pøn øøts xjemdump xedump.

Agɨdyujk øøts axa̱jtujk øøts, kidi øøts xmajtstuꞌuty, jøts kidi myajada̱ꞌa̱ky ja mɨkuꞌ yjaꞌ.

5Jøts ja yja̱a̱kwa̱a̱ñ:

―Jadeꞌenɨn nꞌukpɨkta̱a̱jkɨn jøts ku o pøn ja myɨguꞌuk jam tuꞌuk, jøts ja tnɨdsøøñ møjtsuuꞌm jøts ja tꞌatsnøjmɨ: “Mɨguꞌukuꞌnk, tun mayꞌa̱jt tꞌukꞌanuuꞌkxk øts tɨgøøk ja mdsa̱pkaaky, ngubatp øts. 6Nmɨguꞌuk øts ɨdøꞌøn tø yja̱ꞌa̱ty ndøjkjøtpy, jaꞌats øts ɨdøꞌøn njadukaawyampy, kaꞌap øts njaꞌ tyimñɨti.” 7Jøts ja yjaduꞌukpɨ yɨdeꞌen nꞌukpɨkta̱a̱jkmant yꞌadsøy japyɨ tyøjkjøtpy: “Kidi øts jadɨneꞌen nugo xjanchneꞌemy; aduky yø tøjk jøts ɨxya̱p øts nꞌuna̱ꞌjk nmøøtma̱ꞌa̱y ma̱a̱bajtkijxpy; kaꞌap øts ya̱p nbɨdøꞌøkwa̱ꞌa̱ñ, jadeꞌents øts ɨnet kaꞌ ti nya̱kt.” 8Yɨdeꞌents øts ja ndyimyꞌaꞌejxɨ pø myɨguꞌukxɨ jaꞌ, øy ja yjagabɨdøꞌøkwa̱ꞌa̱ñ jøts ja tꞌatsmoꞌot midi ja myɨguꞌuk ja amɨdojɨyɨp, kuwa̱nɨts ja tjanchjatuꞌunt jadeꞌen, yꞌatsmøøgyøxp ɨdøꞌøn jaꞌ pønɨ ti jaty ja chøjkpy jøts ja jadeꞌen kaꞌap yꞌuknaꞌamnɨyɨt, pø nañaꞌamɨxɨ ja kyatsøjkpy. 9Paty mee yikxon ndukmadøy: Jøts xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt ja Dios, mmoꞌojɨpts meets jaꞌ; mdukpa̱a̱dɨp meets jaꞌ pønɨ ti meets mgaꞌejtxɨdɨp; myikꞌawa̱a̱jtsxɨyɨdɨp meets tøjkꞌa̱a̱w jaꞌ ku øy ma̱ mguga̱jpxɨdɨt. 10Paty ku pøn o ti tꞌamɨdøy, yikmøøpyts jaꞌ; ku pøn o ti tꞌɨxa̱ꞌa̱y, pyatpyts jaꞌ; ku pøn tøjkꞌaga̱j twɨngøxy, yikꞌawa̱a̱jtsxɨyɨpts ja o pøn.

11’¿Ku mee wyɨnaty mꞌukꞌuꞌnkteetyꞌaty jøts ku mꞌuꞌnk mꞌamɨdowɨdɨt ja tsa̱pkaaky, wan meets mꞌa̱a̱w mjoojt ndejɨn myajada̱ꞌa̱kt jøts meets tsa̱a̱ ja xkøjyɨt? ¿uk xmoꞌodɨt ja tsa̱a̱ꞌñ ya̱m meets ja a̱jkx ja mjaꞌamɨdøyɨyɨ? 12¿uk xmoꞌodɨt ja ka̱jpy ya̱m meets ja tutuꞌuty ja tø mjaꞌamɨdøyɨyɨ? 13Øyts mee ma̱ba̱a̱t mjagatyimyꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, mja̱jttɨpts ku xmoꞌodɨt ja mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk midi øy tsuj pɨdsømp, ¡tits ja Dios tyungɨp, pø tsa̱jpjøtpyxɨ jaꞌ, myoꞌopts jaꞌ ja Espíritu Santo pønɨ pøn ja amɨdoꞌoxɨyɨp!

Ku ja Jesús yiknɨma̱a̱y jøts ku ja mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn ja tyiktuujnɨ

14Xjats ɨdøꞌøn jadeꞌen ngøjmyɨ, jam ja Jesús wyɨnaty tyikpɨdsimy ja mɨkuꞌ midi jam wyɨnaty tyikꞌejtnɨp uum tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy; jøts ku ja mɨkuꞌ pyɨdsɨɨmy jøts ja ja̱a̱ꞌy jatyɨ kya̱jpxpɨjky. Jøts ja mayja̱a̱ꞌy janch ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø ku ja jadeꞌen, 15jøts ja wɨna̱a̱gɨn ñømdøø:

―Ja møj mɨkuꞌ yø ja̱a̱ꞌy ja myøkꞌa̱jtɨn yiktuujnɨp, jaꞌ yø tyuktapɨdsimpy yø myɨmɨkuꞌ midi yø ja̱a̱ꞌy myøøtꞌa̱jtp, yøꞌ wyɨndsøn myøkꞌa̱jtɨndɨ yiktuujnɨp.

16Pømbɨts nugo ttatundɨp jøts ja tjotꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ, ja mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ja yꞌamɨdoodɨp jøts ja tyimdyukꞌejxɨdɨt midi kɨda̱kp tsa̱jpjøtpy. 17Wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱wɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty wyɨnmaydɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―O pøn wɨndsøn, ku kyutujk ja chepta̱ꞌa̱ky jøts yja̱a̱ꞌy ja ñawyaꞌkxyɨ kawɨna̱kpiky jøts ja xem ya̱m cheptundɨ agøꞌømyɨdɨ, na̱nkyøjxɨdɨpts ja jadeꞌeñɨ jøts nɨ ja kutujk nɨti kyaꞌukwa̱nɨ, uk kuts tuꞌuk mɨguꞌuk agøꞌømyɨ cheptundɨ jøts ja ñawya̱ꞌkxnɨyɨdɨ, agøꞌømyɨts ja xem ya̱m ña̱nkyudɨgøyɨdɨ. 18Nayɨdeꞌents mɨkuꞌmɨ pønɨ nawya̱nwa̱ꞌkxɨp ja køꞌømyɨ jøts ja agøꞌømyɨ ña̱nkyꞌayoꞌomba̱a̱dyɨ, ¿wɨndemts ja jeky yꞌejtnɨt ja myøkꞌa̱jtɨn, kidi ja jatyɨ kyudɨgøøñɨt? Yøꞌ øts ɨdøꞌøn jadeꞌen xyikwa̱mp ku meets mwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ja mɨkuꞌ myøkꞌa̱jtɨn nyiktuujnɨyɨ ku øts yø ja̱a̱ꞌy ja mɨkuꞌ nga̱jpxpɨdsøjmɨyɨ; 19pønɨ jaꞌats øts ja myøkꞌa̱jtɨn njanchyiktuujnɨp, ¿pønts meets mmɨguꞌuk yjaꞌ yiktuujnɨdɨp ku ja tka̱jpxpɨdsømdɨ ja mɨkuꞌ? Pø yøꞌøxɨ mee køꞌøm mnɨꞌøøꞌnɨyɨp jøts ku mee nugo mga̱jpxɨgøy. 20Diosts øts ja myøkꞌa̱jtɨn nduktapɨdsøjmɨp yø mɨkuꞌdɨ, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn xja̱ꞌgyukɨdɨt jøts ku ja Dios tø tyikmenɨ ja kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.

21’Ku tuꞌuk jotmøkja̱a̱ꞌy tꞌejxꞌity tyøjk, janch yikxon ja ta̱ꞌtspiky tø tsøøjmjøꞌkixy ja taꞌoꞌjk, pønts ja mayɨp jadeꞌen, jadeꞌents pyɨkta̱ꞌa̱ky ja jap tøjkjøtpy jotkujk tyikꞌity, kaꞌap ja ti tkumay. 22Jøts kuts jam jaduꞌuk jawaanɨ jotmøk yja̱ꞌa̱ty jøts ja myɨmajada̱ꞌa̱gɨyɨ, tukɨꞌɨyɨ tyaꞌoꞌjk ja pyøjkxɨyɨ midi ja yꞌuktamøj, jøts pyɨkta̱ꞌa̱ky ja yikjaꞌabøkøjxnɨ ti jaty ja jam yjagyejpy.

23’Pøn ø xkabudøjkɨp, jaꞌ øts ɨdøꞌøn xmɨdsepwa̱mp; jøts ku øts pøn ti møøt njapøkmukwa̱ꞌa̱ñ jøts ja jɨnaxy tpøkwaꞌkxy.

Ku ja mɨkuꞌ jadɨgojk tꞌawɨmbetɨ ja chɨnaadya̱a̱jk

24’Ku ja mɨkuꞌ tmajtstuꞌuty ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja nugo wyɨdity o ma̱ tøꞌøts etjøøjty, tjaꞌɨxa̱ꞌa̱y ja pyooꞌkxa̱a̱jk; jøts ku ja nɨma̱ tkapa̱a̱ty, jøts ja wyɨnmay: “Tiku øts ndøjk jadɨgojk ngaꞌawɨmbetɨ ma̱ tø ndsøøñ.” 25Jøts ku ja wyɨmbity, jadeꞌents ja ja̱a̱ꞌy ja tpa̱a̱ty sa̱m tuꞌuk ja tøjk tawa̱ꞌa̱ts, peꞌety ja̱a̱xy ja jap. 26Wɨnets ja chøøñ jadɨgojk jøts ja janɨwɨxujk tja̱a̱ktyimyꞌatsway ja myɨmɨkuꞌ jawaanɨ kaꞌøydɨ sa̱m ja kyamajada̱ꞌa̱gyɨn, jøts ja jadɨneꞌen ttatøkɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy, tsɨnaadya̱a̱jk ja tyikwa̱ꞌa̱ndɨ, jøts ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen jɨnaxy myøwa̱ꞌa̱ñ, nɨgɨdi ja yꞌijty jadeꞌen øyɨm ɨdøꞌøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ ja jam tjamøøtꞌaty tuꞌumchɨ.

Pøn ja xemɨkøjxpɨt xonda̱a̱jkɨn myøøtꞌajtpy

27Ɨxam ɨdøꞌøn ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku tuꞌuk tøꞌøxyøjk jam ja̱a̱ꞌy agujkp møkꞌampy wya̱a̱ñ:

―¡Janch kawɨnmaañɨ tmøøtꞌaty ja xonda̱a̱jkɨn pøn tø myikeꞌexyɨ jøts pøn ja cheꞌtsk tø mduktayeegyɨ!

28Xjats yɨdeꞌen ja Jesús yꞌadsøøy:

―¡Janch nekɨm jaꞌadɨ pøn tpatmadoodɨp ja Dios kyajpxy jøts ja jadeꞌen tpadundɨ!

Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌy ttamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨla̱grɨ

29Namyukꞌadøjtsɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty ma̱ ja Jesús, jøts ja tnɨmaabyɨna̱xwa̱ꞌjky:

―Nɨwɨneꞌen ja ya̱mbɨ ja̱a̱ꞌy kyaꞌøyɨdɨ, ñadyijyɨ tnɨja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ pønɨ janch ku nDios Uꞌngɨ, paty tꞌamɨdowdɨ jøts yiktukꞌejxtɨt ja mɨlagrɨꞌa̱jtɨn; nɨwɨneꞌents kyaꞌukyiktukꞌejxnɨdɨt, wan jaꞌayɨ midi ja kugajpxy Jonás ojts tyukꞌijxyɨdɨ. 30Nayɨdeꞌents sa̱ ja Jonás ojts tꞌejxpajtꞌaty ja Nínive ja̱a̱ꞌdyɨ, nayɨdeꞌents øts ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌy xꞌejxpajtꞌa̱tt. 31Ku wyɨnaty kyutuky ja et ja xøøw, ku ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌy nøjkx yiktɨɨdyundɨ, jøts ja wɨndsøndøꞌøxy yø ñɨdanaagyukɨyɨdɨt jøts ja ñɨꞌøønɨyɨdɨt pøn tnɨdsoꞌon jagam et ja Salomón, jøts ja tꞌejxøø tnɨja̱ꞌwɨyøø ja wyijyꞌa̱jtɨn; ɨxya̱ts jaduꞌuk tø kyaxɨꞌɨky jawaanɨ wijy midi tjɨna̱jxp ja Salomón, nayɨdeꞌents meets ja xkagupiky. 32Nay jats ja Nínive ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌkukɨdɨt ku ja tɨɨdyuꞌunɨn ña̱xt ku yiktɨɨdyuꞌundɨt ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts yiknɨꞌøønɨdɨt; jaꞌagøjxp ku ja Nínive ja̱a̱ꞌy neꞌegɨ tyiktɨga̱jtstøø ja chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ ku ja Jonás ja ojts tyukmadøyɨdɨ ja Dios kyajpxy ja Dios yꞌayuujk; ɨxya̱ts jaduꞌuk tø kyaxɨꞌɨky pøn tyimñɨja̱ꞌwɨp wa̱ꞌa̱ts, nɨgɨdi ja Jonás yꞌijty jadeꞌen tnɨja̱wɨ, nayɨdeꞌents meets ja ya̱m xkagupiky.

Ja øy ja̱j midi ja̱a̱ꞌy tyikja̱ꞌgyukɨp

33’Kaꞌaxɨ pøn ja̱j ttuknɨdøøbyøkɨ jøts ja yikyuꞌutst o ma̱, uk jøts ja yikujupt kajuun patkiꞌpy, jaꞌagøjxp ja tyøøbyiky jøts ja yikpɨkta̱ꞌa̱kt ma̱ yja̱jt, kuts jam pøn tyøkɨt tyukꞌejxpa̱a̱tpts ja o ti. 34Jadeꞌen ɨdøꞌøn yø mween nꞌukpɨkta̱a̱jkɨnt sa̱m ja̱jɨn, yøꞌøts tyikuja̱jta̱a̱jkɨp tyikudøøꞌkxa̱a̱jkɨp amuum ja mneꞌkx ja mgojpk; kuts ja mween yꞌøyꞌaty nayɨdeꞌents ja amuum tjagyejpy ja neꞌkx ja kojpk, kaꞌap ja ttuktuñ kyaꞌøybɨ. 35Øyɨmts xꞌejxtɨt jøts kidi xyikꞌooktɨ ja ja̱j midi wa̱ꞌa̱ts ja̱jp, jøts kidim jadeꞌen mja̱ttɨ sa̱m ja̱j kyaꞌityɨn, sa̱m ja ja̱jɨn midi kawa̱ꞌa̱tsja̱jp jøts yikꞌayowɨn kubeꞌets kugoots. 36Pønɨ mwɨnma̱a̱ꞌnbya̱ttɨpts øy yikxon, ja ja̱jts ɨdøꞌøn ndejɨnt mgayikꞌooꞌktɨp jøts kaꞌ jadeꞌen mꞌettɨ sa̱m o pøn kugootstujpy chøønɨn nɨti wɨnma̱a̱ꞌñ, o nugo chaachjawɨnꞌejxꞌooktɨ. Kuts meets, wa̱ꞌa̱ts meets ja mdukꞌejxpa̱a̱dyɨdɨ pønɨ ti døꞌøn mꞌejxwa̱ndɨp, kaꞌ ti jaduꞌuk chøkyɨ, jadeꞌen ja myikuja̱jta̱a̱gɨyɨdɨ myikudøøꞌkxa̱a̱gɨyɨdɨ sa̱m ja̱j wa̱ꞌa̱ts mdukꞌejxpa̱a̱dyɨdɨ o ti.

Ku ja Jesús ttamɨgajpxy sa̱ yꞌadøꞌøtstɨ ja fariseotøjktɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ

37Kuts ja Jesús jadeꞌen kya̱jpxꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, xjats fariseo ja tuꞌuk wya̱a̱jøø tyɨga̱m kaabyɨ. Kuts ja jam tyøjkɨyɨɨꞌñ jøts ja yꞌɨxa̱a̱jky, kaabyajt twɨnguwaꞌatsɨyɨɨꞌñ. 38Jøts ja fariseo janch ñɨgyuma̱a̱p tyimyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja tꞌijxy ja Jesús kyagøbujy ya̱m ja kyaawya̱ꞌa̱ndɨ, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja tsɨna̱a̱ꞌyɨnꞌa̱ttɨ kaꞌap ja nugo kyøbujtɨ, yɨdeꞌen ja tyika̱jpxtɨ jøts jaꞌ ja tyanɨwa̱ꞌa̱tsꞌa̱jttɨp ku ja kyøbujtɨ, jøts ja kyapøkpyattɨ. 39Yɨdeꞌents nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja tnɨma̱a̱y ku ja jadeꞌen tꞌijxy wyɨnmay:

―Jadeꞌen mee fariseotøjk mja̱a̱ꞌyꞌaty, jaꞌayɨ mee mjanchkamɨjotkukɨp sudso ja texy ja ta̱s nɨkɨjxyɨ nadyijyɨ wa̱ꞌa̱ts yꞌett, jøts kaꞌap ja xunkꞌa̱ttɨ pønɨ sa̱dam ja yjøtpy. Nɨ xkaja̱ꞌgyukɨdɨ kudam mꞌa̱mp mjotp tum ja axøøkpɨ yigaappɨ xjamøøtꞌa̱ttɨ ku ja̱a̱ꞌy nugo xwɨnꞌøøndɨ xwɨmaatstɨ. 40¡Nugo mee mdyimyøꞌøty! ¿Kaꞌ xnɨja̱wɨdɨ ku tuꞌugyɨ ja kojpɨ tø tyikꞌøyɨ ja mꞌanmɨja̱ꞌwɨndɨ jøts ja pɨkta̱ꞌa̱ky? 41Jadeꞌeñɨ Dios mgupøkɨyɨdɨt ku amumjoojt mdsojkɨngøjxp xunkꞌa̱ttɨt ja pudøjkɨn. Jadeꞌen ja mꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja wa̱ꞌa̱tsꞌa̱jtɨn tpa̱a̱ttɨt.

42’¡Mjanchꞌayøøy me fariseotøjktɨ! Køx kɨda̱ꞌa̱k meets xjanchkugubatkixy jøts kaꞌap neꞌegɨ xpaduꞌunxɨdɨ midi ja Dios kyutujk jawaanɨ neꞌegɨ yjanɨꞌaneꞌempy, ku ja ttsøky ja øy tɨɨdyuꞌunɨn, ja paꞌayoꞌejxk, jøts ja janchja̱ꞌwɨn. Ya̱ꞌa̱tpɨ meets ɨdøꞌøn neꞌegɨ jawaanɨ mjapa̱a̱tꞌa̱jtɨp mbaduꞌump.

43’¡Mjanchꞌayøøy mee fariseotøjktɨ!, ku mee tum jam mnachøkyɨdɨ mdsɨnaawya̱ꞌa̱ndɨ tsa̱ptøjkꞌokp wɨndsønɨn. Jøts ku tuuꞌa̱jy, øy pa̱a̱t meets ja nagya̱jpxpooꞌkxɨ xtsoktɨ, myikwɨndsøꞌøgɨp myikwɨnja̱wɨp meets, ejxɨm meets jadiꞌiñɨ myikwɨna̱jxnɨ.

44’¡Meets tsaachꞌata̱a̱yja̱a̱ꞌdyɨ, jøts mꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjkmɨdɨ! Jadeꞌen mee mna̱nkyaxjɨꞌɨgyɨ sa̱m ja ooꞌkpɨ kajuunɨn øy nɨkøjx kyaxjɨꞌɨky jøts kaꞌ nadyijyɨ tyikaxjɨꞌɨky pønɨ sa̱dam ja yjøtpy.

45Xjats ja ka̱jpxwejpɨtøjk nɨduꞌuk yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Wɨndsøn, ku jadeꞌen mwa̱ꞌa̱ñ xukꞌayojɨp øøts yø nayɨdeꞌen.

46Jøts ja Jesús yɨdeꞌen yꞌadsøøy:

―¡Mjanchꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjk nayɨdeꞌendɨ!, ku ja kutujk xyikꞌøyɨdɨ kamaabyɨm, kaꞌ meets ja køꞌøm xꞌuktunɨ, ja pujx ja ka̱jp meets ja mdukmɨdanaapy, kamadøyɨm meets ja xꞌukja̱ꞌwɨñɨ.

47’¡Mjanchꞌayøøy meets!, ku ya̱m xjanchꞌukyikꞌøyɨdɨ xyikpa̱a̱dɨdɨ ja ooꞌkpɨ nɨpots pøn ja mꞌa̱pteety yikꞌooktøø, ja Dios kyugajpxy. 48Jadeꞌen yø yikja̱ꞌgyukɨñɨ sa̱m o ti pøn kajpxyꞌaty tyikꞌity, kajpxy meets ja yja̱wɨ xyikꞌejtnɨ møøt ja mdeetyꞌa̱ptɨ ku ja tyikꞌooꞌktøø ja Dios kyugajpxy, jøts meets ɨxya̱m xyikꞌøyɨmɨ xyikpa̱jtɨmyɨ ma̱ ja ña̱xøjkɨdøø. Mdsaachpaꞌayøøpy meets ja xijy jadeꞌen.

49’Paty tam ɨdøꞌøn ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ yɨdeꞌen: “Ndanɨgaxp meets ngugajpxy møøt ngudanaabyɨdɨ, myikꞌookpts meets ja wɨna̱a̱gɨn; jøts pønts ja̱a̱kjata̱ꞌa̱ndɨp, myikꞌayoꞌomba̱a̱ttɨpts meets jaꞌ.” 50Meets Dios ja mdagubatɨdɨp wɨneꞌenɨn ɨxa mna̱xwiiꞌñɨtja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ ku ja mꞌa̱pteetyɨ tø tyikꞌooktɨ ja Dios kyugajpxy. Tukɨꞌɨyɨ ja tpayøꞌøgyøxt, jaayɨp ja tpayøꞌøbyɨna̱xwa̱ꞌa̱kt kuuyɨp ja na̱xwiiꞌñɨt choꞌonda̱a̱jky, 51kuuyɨp ja Abel tꞌooꞌkꞌa̱wɨyɨɨꞌñ jaba̱a̱t ku ja Zacarías yꞌoꞌjky, ku ja̱a̱ꞌy ja yikꞌoꞌjkøø jap tsa̱ptøjkjøtpy ma̱ ja alta̱jr jap. Paty me ndukmadøy jøts ku Dios ja ttabayøꞌøty ja ya̱mɨt na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

52’¡Mjanchꞌayøøy mee ka̱jpxwejpɨtøjktɨ!, ku xꞌama̱ꞌa̱tꞌa̱jtɨdɨ ja Dios kyutujk; køꞌømyɨ meets ja mnadyamɨdsøkyɨ, nɨ xkabadumɨdɨts jaꞌ, jøts nɨ xkaduknɨja̱ꞌwɨmɨdɨts ja abikpyɨdɨ pøn ja tjanɨja̱wɨwya̱ndɨp.

53Ku ja Jesús jadeꞌen wya̱a̱ñ, jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjk møøt ja fariseotøjk yjantyimꞌa̱mbøjktøø. Jantyimyikmɨꞌa̱mbøjk ja Jesús jøts ja tanejkɨnꞌampy tjantyimyiktøwdɨ ñadyijyɨ tigati. 54Øyɨk ɨdøꞌøn ja ti tꞌukmadoꞌodɨt, yꞌamaaꞌtskꞌejxwa̱ndɨpxɨ jaꞌ jøts ja jatyɨ ttanɨꞌøønɨdɨt pønɨ ti ja kyaꞌukꞌømyadoodɨp.