Search form

LUCAS 11:32

32Nay jats ja Nínive ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌkukɨdɨt ku ja tɨɨdyuꞌunɨn ña̱xt ku yiktɨɨdyuꞌundɨt ya̱ꞌa̱tpɨ ja̱a̱ꞌdyɨ, jøts yiknɨꞌøønɨdɨt; jaꞌagøjxp ku ja Nínive ja̱a̱ꞌy neꞌegɨ tyiktɨga̱jtstøø ja chɨna̱a̱ꞌyɨndɨ ku ja Jonás ja ojts tyukmadøyɨdɨ ja Dios kyajpxy ja Dios yꞌayuujk; ɨxya̱ts jaduꞌuk tø kyaxɨꞌɨky pøn tyimñɨja̱ꞌwɨp wa̱ꞌa̱ts, nɨgɨdi ja Jonás yꞌijty jadeꞌen tnɨja̱wɨ, nayɨdeꞌents meets ja ya̱m xkagupiky.