Search form

LUCAS 11:39

39Yɨdeꞌents nwɨndsønꞌa̱jtɨm ja tnɨma̱a̱y ku ja jadeꞌen tꞌijxy wyɨnmay:

―Jadeꞌen mee fariseotøjk mja̱a̱ꞌyꞌaty, jaꞌayɨ mee mjanchkamɨjotkukɨp sudso ja texy ja ta̱s nɨkɨjxyɨ nadyijyɨ wa̱ꞌa̱ts yꞌett, jøts kaꞌap ja xunkꞌa̱ttɨ pønɨ sa̱dam ja yjøtpy. Nɨ xkaja̱ꞌgyukɨdɨ kudam mꞌa̱mp mjotp tum ja axøøkpɨ yigaappɨ xjamøøtꞌa̱ttɨ ku ja̱a̱ꞌy nugo xwɨnꞌøøndɨ xwɨmaatstɨ.