Search form

LUCAS 12:18

18Jøts ja yja̱a̱kwa̱a̱ñ: “Tø nnɨwɨnmayɨ sudso øts yø nduꞌunt. Yø ndsaꞌjx tam ø nyikɨda̱ꞌa̱p jøts ø nyikꞌøyɨt jawaanɨ møjpɨ, japts øts ja nbɨkta̱ꞌa̱ky nbøkjøꞌkøxt ti jaty øts ja nmøøtꞌajtpy.