Search form

LUCAS 19

Ja Jesús jøts ja Zaqueo

1Xjats ja Jesús yja̱ꞌjty jam Jericó, kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ, 2jamts kumeeñ ja̱a̱ꞌy wyɨnaty tuꞌuk, Zaqueo ja xyøøw midi ja yikugubajtpɨtøjk wyɨndsønꞌa̱jtɨp. 3Jaꞌats ɨdøꞌøn tyimyjawɨnꞌejxwa̱mp ja Jesús jøts ja tꞌejxka̱pt. Janch mayja̱a̱ꞌyts jam wyɨnatyɨ nɨsudsoꞌampy ja tkaꞌext, jaa ku ja kon yja̱a̱ktyimtyanaañɨmɨ. 4Xjats ja ojts jawyeen putyɨ tꞌanøjkxɨ ma̱ døꞌøn ja Jesús jam wyɨnaty ña̱xwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja jam kipkyøjxp kyøjxpejty. 5Kuts ja Jesús jam ña̱jxy, ɨxam ja Zaqueo kipkyøjxp, jøts ja Jesús pyatꞌejxøø, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Zaqueo, putyɨ wɨna̱k, jap øts ɨxya̱m mets mdøjkjøtpy nja̱ꞌda̱ꞌa̱kwa̱ꞌa̱ñ.

6Jøts ja Zaqueo jatyɨ wyɨna̱a̱jky, janch ejtnɨ xonɨ døꞌøn ja tyikja̱ꞌjty ja Jesús jam tyøjkjotp. 7Pøn jatyts ja jadeꞌen tꞌejxtøø, jøts ja pyaga̱jpxpɨna̱xwa̱ꞌktøø, jaꞌ ja kya̱jpxtɨp jøts kuk ja Jesús jam wyɨnaty tø ñijkxy ma̱ ja kaꞌøyja̱a̱ꞌy tyøjk jam. 8Jøts ja Zaqueo wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiknɨma̱a̱y:

―Wɨndsønꞌa̱jtɨm, ndamayꞌa̱tp øts ayoobɨ ja̱a̱ꞌy kujkwaꞌkxy ti jaty øts ɨxja nmøøtꞌajtpy; pønɨ tøts øts o pøngapøn o tigati nbøjkxɨ awɨnꞌøønɨꞌampy, nyikꞌuꞌnkɨpts øts jaꞌ jøts øts ja jawaanɨ may nyikwɨmbejtxɨt, makta̱xk ojk tukjadɨneꞌen jaty yꞌuꞌnkꞌa̱tt pønɨ sa̱ ja kyojpk.

9Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Ɨxya̱m ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn tø yja̱ꞌa̱ty ya̱ tøjkjøøjty, kumɨ nay Abraham meets mꞌa̱a̱dsɨp mgugojɨp. 10Pø jaꞌabɨxɨ ø tø nnɨmendɨ jøts øts ja ndukpa̱a̱ttɨt ndukꞌejxtɨt ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn pøn ja yꞌanmɨja̱ꞌwɨn yꞌijty tɨgøyꞌejtnɨdɨp.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja meeñ kyojpk

11Ɨxam ja mayja̱a̱ꞌy ja pyatmadøyɨyɨ ku ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, jøts ja ttanɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky, ku ja jam wyɨnaty kujk wyɨngonɨ jam Jerusalén. Nømpxɨ døꞌøn ja ja̱a̱ꞌy wyɨnmaydɨ, jaꞌayɨ ja jam yꞌukja̱ꞌa̱tt jøts ja jatyɨ wyɨndsøndøkɨt, jøts Dios kyutujk ja tyiktuujnɨt midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy. 12Jøts ɨdøꞌøn ja tnɨma̱a̱y:

―Jaa døꞌøn ja̱a̱ꞌy yꞌijty tuꞌuk, jotkujk ja̱a̱ꞌy. Jaꞌats ojts abikya̱jp tꞌanøjkxɨ jøts ja jam yꞌatswɨndsøndøkɨt. Ku ja wyɨmbett, møjwɨndsøn ja wyɨnatynɨ. 13Jøts ɨdøꞌøn tyumbɨ ja nɨma̱jk twa̱a̱dsøøy ku ja wyɨnaty choonwa̱ꞌa̱ñ, jøts ja nɨduꞌuk jaty ttagødøjkɨyɨɨꞌñ tuꞌuk møj mukmyeeñ, jøts ja tnɨma̱a̱y: “Mdaꞌajuꞌudyɨp mdaꞌaga̱jpxtɨp ɨdøꞌøn yø mmeeñ, wan tmayɨ kunɨm ø nwɨmbett.” 14Mɨꞌajkɨyɨpts ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn jaty jam tsɨnaadyɨp, jøts ku ja chøꞌjñ jøts kexy yøꞌøbyɨ ja yiktabaguejxy jøts ja jam yɨdeꞌen yꞌatswa̱ꞌa̱ndɨt: “Kaꞌ øts ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy ndsøky jøts øøts yø nwɨndsønꞌa̱tt.” 15Jøts yikpɨkta̱a̱jkɨm ɨdøꞌøn jaꞌ jøts ja wyɨndsønꞌa̱tt, wɨnets ja wyɨmbijty jam ma̱ ña̱a̱jx kya̱jp. Ku ja jam yja̱ꞌjty jøts ja twa̱a̱dsøøy ja tyumbɨ pøn jaty ja wyɨnaty tø tkømøꞌøy ja meeñ, jaꞌ ja ñɨja̱wɨwyampy wɨneꞌen jaty ja wyɨnaty tø tyikꞌuꞌngɨdɨ. 16Jøts ja yjawyeembɨ myiiñ jøts ja tyukmadoojøø: “Wɨndsøn, ma̱jk ojk øts ja jadukjadɨneꞌen jaty tø nyikꞌuꞌnkꞌaty ja mmeeñ.” 17Xjats ja wyɨndsøn yꞌadsøøy: “Øyꞌa̱jtp, øyxɨ døꞌøn jadeꞌen mduñ, mjotwa̱mpxɨ døꞌøn jadeꞌen; ti sa̱ metsxɨ yjadɨniꞌiñɨbɨ meeñ jadeꞌen tø xyikmayɨ, jaꞌagøjxpts mets ndukwɨndsønꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ ma̱jk ja ka̱jp.” 18Jøts jaduꞌuk myiiñ, jaꞌats waan: “Wɨndsøn, magoxk ojk øts jadukjadɨneꞌen jaty tø nyikꞌuꞌnkꞌaty ja mmeeñ.” 19Jøts ja nayɨdeꞌen yikꞌadsoomøø: “Wɨndsønꞌa̱tp mets ja magoxkpɨ ka̱jp.” 20Wɨnets jam jaduꞌuk myiiñ jøts ja wya̱a̱ñ: “Wɨndsøn, ɨxya̱a̱nɨ ja mmeeñ. Konjɨꞌɨky øts yø nba̱a̱yjøtpy tø nyikꞌity; 21kumɨ nnɨja̱ꞌwɨp øts jøts ku mets kaꞌ ti jadiꞌiñɨ xnajtsja̱wɨ, jaꞌagøjxpts øts ndsøꞌøgɨ, jaꞌaba̱a̱t me xpayøꞌøy øy mets ja xjagajaꞌajɨ, myikpɨdøꞌøkwambya̱a̱t mets ja pɨkta̱ꞌa̱ky øy me mjaganiꞌipy.” 22Wɨnets wɨndsøn ja ñɨma̱a̱jyøø: “Mets kaꞌømyɨdumbɨ, køꞌøm yø mꞌa̱a̱w mnadyanɨꞌøønɨyɨ, yøꞌ me køꞌøm mdɨɨdyuujnɨp. Pønɨ mnɨja̱ꞌwɨp tam ku øts jadeꞌen nja̱a̱ꞌyꞌaty ku øts ja nbøkmuky midi ø ngabɨktakpy, ku øts ja xijy nyikpɨdɨꞌɨkpya̱a̱t midi njaganipy, 23jøts, ¿ti kuts øts ja nmeeñ tø xkaꞌanuuꞌkxyaky, jøts øts ja meengyojpk jeexyɨp tø nba̱a̱ty møøt ja meeñuꞌnk?” 24Jøts ja tnɨma̱a̱y pøn jaty jam wyɨnatyɨ: “Pøjkxɨdɨ yø meeñ, jøts ja xmoꞌodɨt pøn øts ja nmeengyojpk ma̱jk ojk tø xyikꞌuꞌnkꞌa̱jtɨyɨ.” 25Jøts ja wya̱ndøø: “Pø jamɨmts wɨndsøn jaꞌ myeeñ, pø ma̱jkts meeñ muky ja jam tmøødɨ.” 26Jøts ja wɨndsøn yꞌadsøøy: “Øtsts ɨdøꞌøn wa̱mp, jøts ku ja yja̱a̱ktyimyikpudøkɨt pøn tyikmøjta̱kp ku ja o ti yiin waan yikmøꞌøy; pønts køꞌøm o ti tkidyimyikmøjta̱kp ku ja o ti yiin waan yjayikmøꞌøy, ja̱a̱ktyimyikpøjkøjxɨpts ja neꞌegɨ tukɨꞌɨyɨ. 27Jøts jaꞌ pøn ø xmɨꞌajkɨdɨp pøn ø xkatsojktɨp jøts ø nwɨndsønꞌa̱tt, nøjkxts ja xꞌatswa̱wdɨ jøts ya̱ xyikmeꞌendɨt jøts ya̱ xtyimyikpaꞌooktɨt øts nwɨngujky.”

Ku ja Jesús kya̱jptøjkɨyɨɨꞌñ jam Jerusalén

28Kuts ja Jesús jadeꞌen myadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja ña̱jxy, jamxɨ ja Jerusalén ñijkxy. 29Jawaanɨ ja jam wyɨnaty kyidyimyja̱ꞌa̱ttɨ jam Betfagé jøts jam Betania, jadeꞌen ja ka̱jpxøøw jam, ku ja tkejxy namajtsk pyabøjkpɨ ku ja jam wyɨnaty wɨngondɨ ma̱ ja kojpkuꞌnk jam txøøwɨ Olivos, 30jamts ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ ɨxem ka̱jpjotp, ɨxe wɨngon. Kuts ɨnet jam mja̱ꞌa̱ttɨt, jam ɨnet buur tuꞌuk kuwɨɨñ xpa̱a̱ttɨt midi kaꞌanɨm pøn ttatsøønɨ. Jaꞌats mꞌatsmɨgajɨdɨp jøts xyikmeꞌendɨt. 31Pønɨ pønts myiktøøjɨdɨp tigøjxp ku xmɨgajɨdɨ, nøjmɨdɨts jøts ku ø ndsøky.

32Jøts ɨdøꞌøn ja pyabøjkpɨ namajtsk ñøjkxtøø tpa̱ttøø jadeꞌen sa̱ Jesús ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨdɨ. 33Jam ja wyɨnaty tyimyɨgajɨdɨ ja kujɨyujk ku ja jɨyujk ja ñɨma̱a̱jyɨdøø jøts ja yiktøøjɨdøø:

―¿Tigøjxp ku yø jɨyujk xmɨgajɨdɨ?

34Jøts ja tꞌadsoodøø:

―Kumɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yø ttsojkp.

35Jøts ja twejtsnøjkxtøø ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty yꞌawijxy, jamts wyet ja ttajɨbaꞌandøø jøts Jesús ja ttawaꞌatspejty. 36Kuts ɨdøꞌøn ja Jesús wyɨngonꞌadøtsnɨ, xjats wet ja nøøꞌ tuuꞌ yiktabatyaꞌabɨ. 37Ku ja wyɨnaty wyɨngonɨ ja ka̱jp, ku ja jam kyɨda̱ꞌa̱ky Olivos kojpkwemp, wɨnets pyabøjkpɨtøjk ja ejtnɨ xonɨ yjanchpaya̱ꞌa̱xyɨ yjanchpajøkyɨ, jøts ja møkꞌampy ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ ja Dios ku mila̱grɨꞌa̱jtɨn ja wyɨnaty jadeꞌen tø tyukꞌijxyɨdɨ. 38Yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¡Øyꞌa̱jtp ku Dios xuknɨmiꞌiñɨm kyunuuꞌkxy wyɨndsøn! ¡Jotkujkꞌatyɨm ɨdøꞌøn jap tsa̱jpjøtpy! ¡Kuuyɨ Dios jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!

39Wɨnets ja fariseotøjk wɨna̱a̱gɨn tnɨmaadyøø ja Jesús pøn jam wyɨnaty ja̱a̱ꞌy agujkptɨ:

―Wɨndsøn, tiku waanɨ sa̱ xkanøjmɨ yø mbabøjkpɨtøjk.

40Jøts ja yꞌadsojøø ja Jesús:

―Øts ɨdøꞌøn wa̱mp jøts ku øts ɨnet yø njayikꞌamoꞌondɨt, wenkpɨts ɨnet ka̱jpxkojmɨdɨp møkꞌampy, nɨjuunɨ yø kyaꞌamondɨ øy yø pøn yjayikꞌamonwa̱ꞌa̱ñɨdɨ.

41Kuts ja tꞌejxpa̱a̱jty ja Jerusaléngɨt ka̱jp ku ja jam wyɨnaty jawaanɨ kyaja̱ꞌa̱tnɨ, jøts Jesús ja tkudsaachwɨnma̱ꞌa̱yɨyɨɨꞌñ jøts ja ya̱a̱jxy, 42yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¡Kuk jeexyɨp iiy wɨneꞌenɨn xja̱ꞌgyukɨ jøts ku ja mxøøw ja mjumøjt tø mjataja̱ꞌa̱dyɨ, jøts jeexyɨp nɨꞌijtyɨ ja mja̱a̱ꞌy tpa̱a̱ttɨ ja Dios kyunuuꞌkxyɨn! Tøts ja tiempɨ ñaxy, ¡ti jaa ja xijy, jatyɨ myiktamɨꞌawa̱ꞌa̱nɨgyojmɨt! 43Ja̱ꞌa̱tp ja xøøw ja jumøjt ku tiempɨ kyaꞌøyɨt, ku mmɨdsep mdamukɨt, amuum myiknaꞌawɨdejtkøxt, nɨma̱ awa̱ꞌa̱ts mgata̱ꞌa̱nt, ja xem ja ya̱m myiknɨdøkɨt, 44na̱xjøtpy myikja̱a̱gɨda̱ꞌa̱kt jøts ja mja̱a̱ꞌy mayꞌampy kyudɨgøꞌødyɨt. Nɨwɨneꞌen nɨti kyata̱ꞌa̱nt; jaꞌagøjxp ku tø xkagupiky ja Dios ku ja køꞌøm tø mjanɨmiñɨ.

Ku ja Jesús twojpɨdsømguixy ja tooꞌkpɨtøjk jam tsa̱ptøjk agøꞌøm

45Xjats ja Jesús cha̱ptøjktøjkɨyɨɨꞌñ jøts ya tukɨꞌɨyɨ tyikpɨdsømbɨna̱xwa̱ꞌjky pøn jaty jam wyɨnaty ya̱jktɨp tooꞌktɨp, juudyɨp ka̱jpxtɨp, 46yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Yɨdeꞌents Dios kyajpxy jap kyøjxja̱ꞌa̱yɨ: “Jaꞌ øts ndsa̱ptøjk wya̱ꞌa̱ñ jøts øts nja̱a̱ꞌy jap Diosꞌajotꞌa̱ttɨt”; ma̱ meets yø ya̱ jadeꞌen xyiktunɨ sa̱ maaꞌtspɨ chɨnaadya̱a̱jkɨndɨ.

47Jabom jabom ɨdøꞌøn ja Jesús jam tsa̱ptøjkjotp yikꞌɨxpɨjky; ya̱m ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøndøjktɨ, møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ midi tnɨguba̱jkꞌa̱jttɨp ja ka̱jp, tnɨwɨnmayɨdɨ sudso ja yjadyimyꞌukꞌooktnɨm. 48Jøts ja nɨsudso tkamɨda̱bya̱a̱ttɨ ti sa̱ ja ttuꞌundɨt, pø amuumts ja ja̱a̱ꞌy ja jam pyatmadøyɨyɨ, ti pøn ja jam kabatmadojɨyɨp.