Search form

LUCAS 2

Ku ja Jesús kyaxɨꞌɨky

1Xjats ja møj wɨndsøn Augusto wɨnet et ojts tnɨꞌaneꞌemy møkꞌampy jøts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ yikjaamyuktɨt. 2Ja Cirenio jam wyɨnaty Siria kudunkꞌa̱jtp ku døꞌøn ja jadeꞌen mɨdukꞌojk tjaamyukꞌokwa̱ndøø ja ja̱a̱ꞌxyøøw jøts ja jumøjt. 3Xjats ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen ñøjkxtɨ kyøꞌømga̱jpkøjxptɨ, jøts ja xyøøw jøts ja yjumøjt tkøya̱ktɨt jam. 4Jadeꞌenꞌampyts ja José jam Galilea chøøꞌñ ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Nazaret, jøts ja ñøjkxtøø Belén jam Judeɨt yꞌetjotp ma̱ ja David wyɨnaty tø kyaxɨꞌɨky, kumɨ jaꞌ ja José tyeetyꞌa̱pꞌajtpy. 5Patyts ja jam tmøøtnijkxy ja María jøts ja tkøya̱ktɨt ja xyøøw ja yjumøjt, tøts wyɨnaty ja kajpxy ttunɨdɨ jøts yꞌamajtskɨdɨt. Jøtpynɨm ja wyɨnaty. 6Wɨnets ja yꞌuꞌnk ja nay jam pya̱a̱jtøø, jam ja ojts pyoꞌgaꞌpxy. 7Jøts ja tpa̱a̱jty ja yjagyoobuꞌnk, ojts tꞌabity jøts ja ojts tkøꞌøky jam jɨyujkjøøꞌkxꞌɨɨꞌñjotp. Kaꞌap ja ja̱ꞌta̱a̱jk jam wyɨnaty tø ñɨba̱a̱dɨ, patyts ja jamyɨ tya̱ndøø.

Ku ja borreekꞌejxpɨ ja a̱nkɨlɨs pya̱a̱dyɨdɨ

8Jamts wyɨnaty jɨyujkꞌejxpɨdɨ tsɨgɨꞌejxpɨdɨ wɨngon ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Belén, jaꞌats tꞌejxꞌejttɨp tsunaxyꞌampy ja byorreegɨdɨ. 9Xjats ja jam jotmøñ tꞌejxpa̱ttøø ja Dios yꞌa̱nkɨlɨs. Jadeꞌeñɨ ja jam tyimyikja̱jta̱a̱jky ma̱ ja wyɨnatyɨ, jøts ja yjantyimchøꞌjkɨdøø. 10Nɨma̱a̱jyɨdɨbɨk ja a̱nkɨlɨs ɨnet jaꞌadɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ, øgyajpxy øyꞌayuujk ø nmɨmimpy. Jaꞌ mee ndukmadoowampy, nɨꞌijtyɨ ja ja̱a̱ꞌy ja tjantyajotkujkꞌa̱ttɨt: 11tø ɨxya̱m kyeꞌexy ja CRISTO, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm, ja yiknɨtsokpɨ ma̱ ja David jam kyuga̱jpꞌa̱jty, jaꞌ kya̱jpkøjxp. 12Jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty ku ɨnet xpa̱a̱ttɨt tuꞌuk ja maxuꞌnk motsꞌabɨdity kyøꞌøgyɨ jam jɨyujkjøøꞌkxꞌɨɨꞌñjotp.

13Ja̱a̱ktyimgyaxøꞌktɨp ɨnet ja may a̱nkɨlɨs jam ma̱ ja tyuꞌukpɨ wyɨnaty, jøts ja Dios ja møk ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

14¡Kunuuꞌkxy mets Dios Teety tsa̱jpjotpɨt

ku øyꞌa̱jtɨn tsujꞌa̱jtɨn tyaky ya̱ na̱xwiiñ na̱xkɨjxy, jøts ja ja̱a̱ꞌy yikmoꞌodɨ pøn tmɨjotkujkꞌa̱twa̱ndɨp ja Dios!

15Xjats ku ja a̱nkɨlɨs wyɨmbejtnɨdøø ku ja ñøjkxnɨdøø jap tsa̱jpjøtpy, wɨnets ja jɨyujkꞌejxpɨdɨ nɨxem nɨya̱m ñawya̱mbɨna̱xwa̱ꞌjkɨdøø:

―Wants ɨdøꞌøn tja̱ꞌmyɨndɨ Belén, jamts ja tꞌatsꞌijxyɨndɨ midi Dios tø xuknɨja̱ꞌwɨndɨ.

16Xjats ɨdøꞌøn putyɨ ñøjkxtøø, jøts ja María jam ojts tjanchpa̱a̱ttɨ møøt ja José, janch jamdamɨk ja mutskuꞌnk tø yikøꞌøky jɨyujkjøøꞌkxꞌɨɨꞌñjotp. 17Kuts ja jadeꞌen tꞌejxtøø, wɨnets ja tnɨmadya̱ktøjkɨdøø sa̱ ja a̱nkɨlɨs ja wyɨnaty tø tyamɨmadya̱ꞌa̱gyɨdɨ ja maxuꞌnk, 18jøts ja ñɨgyuma̱a̱p yjanchja̱jttøø pøn jaty jam wyɨnatyɨ. 19Jøts ja María ja̱ꞌmyech ja tyikꞌity sa̱ ja wyɨnaty tø yiknøjmɨ, jaꞌ ja wyɨnma̱a̱ꞌñꞌa̱jtnɨp. 20Xjats ja jɨyujkꞌejxpɨ wyɨmbejtnɨdøø. Møk ja Dios ja ttukmøja̱wɨdɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨdɨ jaꞌagøjxp ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø tꞌejxtɨ tnɨja̱wɨdɨ jøts ku ja jadeꞌen tø yjantyimjyaty.

Ku ja maxuꞌnk Jesús yꞌatsyiktukꞌijxy ja Dios Teety tsa̱ptøjkjotp

21Kɨduktujk xøøw ja mutsk ojts yikpɨkta̱a̱jkɨ ja ejxa̱ꞌa̱n ñeꞌkxkøjxp jøts ja yikxøømøøy JESÚS. Nay jaꞌ ttukxøøwꞌa̱jty midi ja María ja a̱nkɨlɨs wyɨnaty tø tyukmadøyɨ ku ja wyɨnaty kaꞌanɨm tjøtpyꞌaty.

22Xjats ku ja tiempɨ tpa̱a̱jty wɨneꞌen ja wyɨnaty tø tꞌaꞌejxɨdɨ wya̱ꞌa̱tstɨ sa̱m ja Moisés kyutujk wya̱ꞌa̱ñɨn, wɨnetnɨmts ja maxuꞌnk ja jam Jerusalén ttanɨnøjkxtøø ja Dios. 23Jadeꞌenꞌampy ɨdøꞌøn ja jadeꞌen ttundøø kumɨ yɨdeꞌen ja Dios kyutujk yja̱ꞌa̱yɨ: “Tum Dios ja mixyuna̱ꞌjk yiktamɨyoxtɨp pøn jagyoobɨꞌa̱jtp.” 24Xjats ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tꞌatswɨndsøꞌjkɨdøø sa̱m ja Dios Teety tø tyikutukyɨn: namajtsk na̱xpa̱k, pønɨ kaꞌats ja te wɨnets ja tsa̱pa̱k nayɨdeꞌen namajtsk yiktawɨndsøꞌøgɨt.

25Jamts wyɨnaty ja ja̱a̱ꞌy tuꞌuk chøønɨ Jerusalén pøn txøøwꞌa̱jtp Simeón. Janch øy ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn jaꞌ. Yjanchja̱ꞌmyejchp ɨdøꞌøn Dios jaꞌ. Jaꞌats ɨdøꞌøn tjøpꞌejxꞌejtp ja Israelɨt ka̱jp juunɨm ɨdøꞌøn ja yjadyimyꞌuknɨtsoꞌokꞌa̱tt. Jam ja Espíritu Santo ja wyɨnaty tmøødɨ, 26jøts tø ja wyɨnaty twa̱nda̱ꞌa̱ky jøts kunɨm ja jawyeen tꞌukꞌext ja Cristo pøn ja Dios Teety kyaxp, wɨnetnɨmts ja yꞌookt. 27Xjats ja wɨnet ñijkxy tsa̱ptøjkjotp, ja Espíritu Santo ja yiknøjkxɨp; kuts ja maxuꞌnk Jesús jam wyɨnaty ja tyeety tya̱a̱k tø yiknijkxyɨ jøts ja jadeꞌen tpadundɨ ja kutujk, 28jøts Simeón ja jam tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ kyøꞌkøjxp jøts ja tsaaꞌñꞌijty, jøts Dios ja ojts ttukmøja̱wɨ ttukunuuꞌkxyja̱wɨ, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

29Dios Teety, tøts ɨnet, wan øts ɨnet jotkujk tꞌooꞌknɨ.

Tø xpaduñ ja mꞌayuujk sa̱ ø xnɨma̱a̱y.

30Tønɨm ø nwempꞌixy ja yiknɨtsokpɨ

31midi tø xanɨbɨkta̱a̱gɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.

32Yøꞌ ɨdøꞌøn tuꞌump ja mayꞌa̱jtɨn jøts ja ja̱a̱ꞌy mja̱ꞌmyatstɨt mja̱ꞌbya̱a̱dɨt pøn kaꞌ yꞌIsraelɨtja̱a̱ꞌyɨdɨ.

Yøꞌøgøjxp ɨdøꞌøn yikꞌejxka̱ptɨt ja Israelɨt ka̱jp midi tø xwɨꞌixy.

33Xjats ja José janchñɨgyuma̱a̱p yja̱jtøø møøt ja ñɨdøꞌøxy ku Simeón ja mutsk jadeꞌen tnɨgajpxy. 34Wɨnets Simeón ja kyunuuꞌkxmyɨga̱jpxɨdøø. Yikajxa̱ktɨp jaꞌ jøts ja María yiknɨma̱a̱y, ja Jesús tya̱a̱k:

―Ejx madow, jaꞌ yø mixyuꞌnk tø yiktanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts Dios Teety yꞌøyꞌa̱jtɨn ttukpa̱a̱jtɨt may ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy. Nay mayts ja tkapa̱a̱ttɨt ku ja̱a̱ꞌy yø may kyagupøkɨt. 35Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja yiknɨja̱wɨt sa̱ pønjabøn wyɨnmay yꞌa̱m yjotp. Mdyimchaachkuwɨnmayɨp mets ja øy, tyimchaachja̱wɨp mets mꞌanmɨja̱ꞌwɨn jaꞌ.

36Jamts wyɨnaty tuꞌuk Dios kyugajpxymɨ, Ana ja tøꞌøxyøjk xyøøw, ja Fanuel ñøøx, ja Aser ja yꞌa̱a̱dsɨdɨp kyugojɨdɨp. Møja̱a̱ꞌtyɨgøynɨts ɨdøꞌøn jaꞌ. Tyimyꞌuna̱ꞌjkyɨ ja yꞌamajtskɨyɨɨꞌñ jøts ja jaꞌayɨ wɨxujk jumøjtyɨ tmøøtsɨna̱a̱y ja ñɨya̱a̱ꞌy. 37Maktaꞌpxy myakta̱xk jumøjts ja wyɨnaty, jøts ejtpts ɨdøꞌøn ja jap tsa̱ptøjkjøtpy tmɨduñ ja Dios xɨnaxy tsunaxy, yꞌama̱a̱yꞌajtpy ɨdøꞌøn jaꞌ, kaꞌap ja tkugayɨ tkuꞌuugɨ, ejtp Dios ja tꞌajotꞌaty. 38Ja Ana døꞌøn jap ojts myiñ wɨnet, jøts ku Dios ja ojts ja tꞌuktukmøja̱wɨ tꞌuktukunuuꞌkxyja̱wɨ, wɨnets ja tnɨga̱jpxøjkɨyɨɨꞌñ ja mixy Jesús. Jaꞌ ja tyukmadøøpy pøn jaty wyɨnaty tjøpꞌejxtɨp jøts ku ja Jerusaléngɨt ja̱a̱ꞌy ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.

Ku ja wyɨmbettøø yja̱ꞌttøø jadɨgojk Nazaret

39Xjats ja wyɨmbejtnɨdøø ñøjkxnɨdɨ jam kya̱jpkøjxp Nazaret, jam Galileɨt yꞌetjotp, ku ja jadeꞌen wyɨnaty tø tpadungøjxɨdɨ ja Dios kyutujk. 40Jøts ɨdøꞌøn ja mixyuꞌnk jam jadeꞌen yeeky, møj møja̱a̱w, wijy kejy. Dios ja amuum jantyimkyunuuꞌkxɨyɨp.

Ku ja mixy Jesús yikpa̱a̱ty jam tsa̱ptøjkjotp

41Xumɨ nøjkxtɨpts ɨdøꞌøn ja tyeety tya̱a̱k jam Jerusalén wɨnjumøjt ku ja pa̱skɨ xøøw jam tpa̱a̱ty. 42Jøts ku ja Jesús yjumøjt wyɨnaty makmajtsknɨ, wɨnets ja ojts ñøjkxtɨ nɨdukɨꞌɨyɨ Jerusalén, jøts ja xøøw ja tꞌanøjkxɨdɨ kumɨ jadeꞌen ja kostumbrɨ. 43Xjats ku ja wyɨmbejtnɨdøø xøøguixy, wɨnets ja mixy Jesús jamyɨ tya̱a̱na̱a̱ Jerusalén, kaꞌap ja José ja tkumaydɨ. 44Jadeꞌen ja wyɨnmaydɨ, jam ja tijy pyamiñɨdɨ mayja̱a̱ꞌy agujkp, jøts ja jadeꞌen yøꞌøxyɨna̱jxtøø; jøts ja tjaꞌɨxaadyøø tjayiktøødøø tjayikꞌamɨdoodøø ja myɨguꞌuktøjktɨ pøn jaty ja møøt ñayꞌijxyꞌatyɨdɨ, 45nɨma̱ ja tkapa̱ttøø. Xjats ja tnɨwɨmbejttøø jadɨgojk Jerusalén jøts ja jam tꞌɨxaadyøjkɨdøø.

46Kɨdɨgøøk xøønɨm ja tpa̱ttøø, jamdamɨk ja wyɨnaty tsa̱ptøjkjotp chøønɨ jam may kya̱jpxwejpɨ yꞌagujkp, jamɨk ja pyatmadøy jøts ja jam tꞌamɨdøy tyiktɨy tyiktuꞌugɨ. 47Jøts ku ja ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen tmadoodøø, ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø ku ja a̱mwijy tsaachwijy, jøts ku ja tɨy janch yꞌadsøy. 48Xjats ku ja tyeety tya̱a̱k ojts yꞌijxyɨ, ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱a̱ꞌwɨdøø jøts ja tya̱a̱k ojts ñɨɨꞌmxyɨ:

―¿Ti, uꞌnk, jadeꞌen myikꞌadøøjstɨp? ¿Ti øøts jadeꞌen xjantyatump? Møk øø tø xjantyimyikjotmadyøkɨ wɨneꞌenɨn øøts ɨxa njawɨdity, mjayikꞌɨxa̱ꞌa̱y.

49Xjats ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―¿Tiku ø xꞌɨxa̱ꞌa̱dɨ? ¿Ti kidi xnɨja̱wɨdɨ ku øts nDeety yjaꞌ nduujnɨyɨt?

50Nɨwɨneꞌenɨn ja tkaja̱ꞌgyukɨdøø ku ja jadeꞌen ñɨma̱a̱jyɨdøø.

51Xjanɨmts ja tmøødɨdøø Nazaret, etpts ɨdøꞌøn ja myɨmadøyɨdɨ jøts ja tya̱a̱k nugo tja̱ꞌmyatsꞌijty sa̱ yja̱jty. 52Yaakꞌadøtspts ja Jesús, wejꞌadøtsp kajꞌadøtsp jaꞌ. Jadeꞌents Dios ja tyajotkujkꞌatyɨ ku ja jadeꞌen yꞌijxyɨ, jøts myɨguꞌuk nayɨdeꞌen yjotkujkꞌa̱ttɨ.