Search form

LUCAS 21

Ku ja kuꞌøktyøꞌøxy tpɨkta̱a̱jky lyɨmunsɨ

1Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús ojts tꞌixy jap tsa̱ptøjkjøtpy ku ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty tkugonɨdɨ ja lyɨmunsɨ jam meeñꞌabøjkꞌɨɨꞌñjotp. 2Jøts kuꞌøktyøꞌøxy majtsk ja pyujxmeeñuꞌnk jam tkugoꞌonɨmøø; 3wɨnets ja Jesús ja pyabøjkpɨtøjk tnɨma̱a̱y jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, jøts ku yø kuꞌøktyøꞌøxy ayoobɨ neꞌegɨ myɨnajxpy lyɨmunsɨ yø jam Dios wyɨngujkp øy ɨdøꞌøn yø kyama̱ba̱a̱dɨ sa̱m o pøn yjaꞌ tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ. 4Jaꞌ yø iiy yojxtɨp midi yø wɨnda̱ꞌa̱nxɨyɨdɨp ya̱m yø kuꞌøktyøꞌøxy ayoobɨ neꞌegɨ tpɨkta̱ꞌa̱ky ja yiktuujnɨk ja ñɨdsɨna̱a̱jyɨk.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy jøts ku ja tsa̱ptøjk yjett

5Jøts ɨdøꞌøn nɨwɨna̱a̱gɨn jam wyɨnaty tnɨmadya̱ꞌa̱ktɨ ja tsa̱ptøjk, ku ja janch tsuj kyaxɨꞌɨky, ku tsa̱a̱ ja jadeꞌen janch tsuj tmøøtꞌaty, jøts ja nayɨdeꞌen chujkaxɨꞌɨky midi jam wyɨnaty pøngapøn tø tyoxtɨ. Xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

6―Ja̱ꞌa̱tp ja tiempɨ ku ya̱ꞌa̱t kyuja̱ꞌwɨgyøxt ɨxa jadeꞌen xꞌejxtɨ, ku yø tsa̱a̱ nɨ tuꞌugɨn kyata̱ꞌa̱nt nɨkɨɨbyety.

Ku ejxa̱ꞌa̱n jawyeen yikpɨkta̱ꞌa̱kt ku wyɨnaty ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw wyɨngøñ

7Wɨnets ja tyiktøødøø jøts ja tnɨmaadyøø:

―¿Juunɨ wɨndsøn ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt? ¿Ti døꞌøn ja yiktanɨja̱wɨp jøts ku døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen yja̱twa̱ꞌa̱ñ?

8Jøts ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt, jøts kidi mee tø mnɨyja̱jtnɨ ñɨwyɨnda̱a̱yꞌa̱jtk. Kumɨ may ja myeꞌendɨt pøn øts nxøøw nugo nadyanɨka̱jpxɨdɨp ku ja ñøꞌømdɨt: “Cristo øts”; “Tø kyaꞌpxy ja tiempɨ.” Kidits mets ja xpanijkxy jatyɨ. 9Jøts ku xnɨmadoꞌa̱ttɨt ja tsep, uk tyiktɨga̱tstɨ ja kyutujk adsepkøjxp, kidits me mdsøꞌøgɨ; pø jawyeenxɨ døꞌøn ya̱ꞌa̱t jadeꞌen ña̱jxkøxt, kaꞌanɨmts ɨdøꞌøn wyɨnaty kyaꞌpxy jøts kyugøxɨt ja na̱xwiiꞌñɨt.

10Wɨnets ja tja̱a̱knɨma̱a̱y:

―Ja møj ja mutsk ka̱jp nøjkx ñañɨbɨdɨꞌɨgyɨdɨ, jøts ja wɨndsøndøjk cheptuꞌundɨt ja xem ja ya̱m pøn jaty ja na̱a̱jx ja ka̱jp tnɨtanaadyɨp ya̱ na̱xwiiñ. 11Møkꞌampy ujx ña̱xt, yuu pa̱ꞌa̱m ña̱xkɨda̱ꞌa̱kt øy ma̱dsoo, adsøꞌjkyɨbɨm ja tukɨꞌɨyɨ myiktukꞌejxtɨt ku ja Dios ejxa̱ꞌa̱n møk tpɨkta̱ꞌa̱kt jam tsa̱jpwemp.

12’Jawyeents mee myikma̱jtsmukøxwa̱ꞌa̱nt, myikꞌɨxa̱ꞌa̱dɨt o ma̱dsoo. Kuts myikpa̱a̱ttɨt jøts myikwa̱nøjkxtɨt jam tsa̱ptøjkjotp ma̱ myiktɨɨdyuꞌundɨt, myiktɨꞌɨdyɨt myiktsuꞌumdɨt puxøjkjøtpy, ja møj wɨndsøndøjk myiktawɨnguwa̱wɨdɨt pøn jaty yikutujktɨp, jaꞌats ɨdøꞌøn ja mdukpøkyꞌa̱tɨdɨp ku øts njaꞌ xpabøjkɨdɨ. 13Jats meets ɨdøꞌøn ja njaꞌ xnɨgubojkɨt. 14Kidits meets ja xwandijy pønɨ sa̱ mee mnagyubokɨt ku mee mnagyuꞌadsowɨyɨt. 15Øts meets ja wijyꞌa̱jtɨn nmoꞌop, øts meets nyikꞌayukpa̱a̱tp sa̱ mee mwa̱ꞌa̱nt jøts ja mmɨdsep nɨsudsoꞌampy kyaꞌadsojɨmbettɨt, jadiꞌiñɨ ja tmɨꞌamoꞌondɨt. 16Mdeety pa̱a̱t mda̱a̱k pa̱a̱t mee ngaꞌødyunɨyɨt. Tits ja chow ja mmɨguꞌuktøjktɨ jøts jaꞌadɨ pøn mmɨnamya̱a̱jyɨdɨp, myikꞌoogɨdɨp wɨna̱a̱gɨn meets jaꞌ. 17Tum mɨdsep meets o pøn mꞌejxɨt jaꞌagøjxp ku mee xjanchja̱wɨ. 18Kaꞌats meets jadiꞌiñɨ myikꞌejxɨgøꞌøty, nɨ tuꞌugɨn meets mwa̱a̱y kyawɨndɨgøꞌøty. 19Pønɨ mmɨdanaadyɨp tuꞌugyɨ amumjoojt, mba̱a̱tpts meets ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn jøts meets mꞌanmɨja̱ꞌwɨn yjujkyꞌa̱tt xemɨkøjxp.

20’Ku xꞌejxtɨt yø Jerusaléngɨt ka̱jp jøts ku amuum tseptumbɨtøjk tø ñɨꞌawɨdejtnɨyɨ, jadeꞌents meets ja xnɨja̱wɨt jøts ku yø ka̱jp wyɨnaty tsojk kyudɨgøøwya̱ꞌa̱ñ. 21Pønɨ pønts jam Judeɨt na̱xjotp wyɨnaty, wants ja tkaknøjkxtɨ jam kojpkøjxp; pøn jaty jam Jerusaléngɨt ka̱jpjotp, wan ja jam tkakpɨdsømdɨ, jøts pøn jaty jam o muum awa̱ꞌa̱ts etjotp wɨdejttɨp, kidi ja wɨnet et wyɨmbettɨ jøts ja ñøjkxtɨt jam ka̱jpjotp. 22Jaꞌabɨ xøøw ɨdøꞌøn ja ayoꞌon myeꞌent, jaa døꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt kyubatt sa̱ jaty Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ. 23¡Ayoꞌijxyɨm ja tøꞌøxyøjk yja̱ttɨt pøn jaty ja myutsk jam wyɨnaty tnɨkøjxpꞌa̱jttɨp, pøn jaty ja myaxuꞌnk jam wyɨnaty tø kyaxøꞌøktɨ! Pø jɨꞌɨyɨm ya̱ꞌa̱xyɨmxɨ døꞌøn ya̱ na̱xwiiñ yja̱tt, møk ja ja̱a̱ꞌy ayoꞌon tpa̱a̱ttɨt tꞌejxtɨt. 24Pømbɨ ooktɨp jam tseptunda̱a̱jkjotp, pømbɨts yikma̱tstɨp jøts ja yiktsuꞌumdɨt o ma̱ga̱jp, øy yø Jerusaléngɨt ka̱jp øy sa̱ yiktuꞌunt, øy ja ja̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy yø sa̱ tyunɨyɨt, kunɨm ja yꞌayoꞌon yø ttana̱jxkøxt wɨnetnɨmts yø yikmajtstuꞌutt.

Sa̱ myeꞌent ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ

25’Wenk yø xøøw yø poꞌ yja̱tt, yø ma̱a̱dsa̱ꞌ nayɨdeꞌen; jøts na̱a̱jx ka̱jp jadiꞌiñɨ tya̱ꞌa̱ndɨt, nɨti ta̱bya̱jtɨn tkapa̱a̱ttɨt, øy ja tsøꞌøgɨ yikꞌoꞌjknɨyɨdɨt ku tmadoꞌodɨt ja mejy tyojmjøꞌøkt øy ma̱dsoo. 26Yikꞌooꞌkjɨmbetɨdɨp ja̱a̱ꞌy tsøꞌøgɨ ku ja tnɨmadoꞌodɨt jøts ku jadeꞌen na̱xwiiñ yja̱twa̱ꞌa̱ñ; jøts ku jaꞌaba̱a̱t jadeꞌen yja̱tt ti jaty jam tsa̱jpwemp ejtp. 27Jaanɨmts ø xꞌejxtɨt, ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ myøjkudanaabyɨ, ku nmɨmeꞌent yootsjøtpy ja nmøkꞌa̱jtɨn, ja̱jpɨm tsama̱mbɨm ja nꞌajuꞌuk nyikaxøꞌøkt. 28Ku døꞌøn ja jadeꞌen yja̱jtꞌukwa̱ꞌa̱nt, møk mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt jøts xjøpꞌejxtɨt jøts ku tsojk myeꞌent pøn myiknɨtsoꞌokꞌa̱tɨdɨp.

29Ñayɨ tyamɨmadya̱kpa̱jtɨyɨɨꞌñ jaꞌ jaduꞌuk ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky jøts ja wya̱a̱ñ:

―Ku xꞌejxtɨ ja iigɨ kipy uk øy ti kipy kya̱ꞌa̱dɨgach ja yꞌa̱a̱y. 30Ku kujk xyɨmumnɨ, jats ja wa̱ꞌa̱ts xnɨja̱wɨdɨ jøts ku poot wyɨngøñ ku ja nøø ja tuu myenwa̱nɨ. 31Nayɨdeꞌents ɨdøꞌøn jaꞌ ku xꞌejxtɨt jadeꞌen ja ayoꞌon, jadeꞌents ja xnɨja̱wɨdɨt jøts ku wyɨngøñ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy.

32’Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku døꞌøn ja jaa yja̱tt na̱mgaꞌanɨm yꞌooꞌkixy pøn jaty ja ɨxya̱m jujkyꞌa̱jttɨp. 33Na̱jxp yꞌity ja na̱a̱jx ja tsa̱jp, øy yø juunɨ kyudɨgøꞌøty, jøts øts nꞌayuujk nɨjuunɨ yø kyakixy kyanaxy.

34’Øyɨm mja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt, kidi mꞌa̱a̱w mjoojt xamɨyoxtɨ midi yiktundɨgøøpy, kidi ja nøø ja muꞌuk xunkꞌa̱ttɨ, kidi meets ja neꞌegɨ xajotɨgøydɨ ti jaty ja ejtp na̱xwiiñ jøts jadeꞌen adsuꞌjky mgayikuba̱a̱dɨdɨt 35sa̱m naky myukyɨn, jadeꞌen ja yiknɨmeꞌendɨt pøn jaty jujkyꞌa̱jttɨp øy ma̱dsoo ya̱ na̱xwiiñ. 36Jøpꞌejxtɨts meets, ajotꞌa̱tꞌettɨ ja Dios jøts mnɨwa̱ꞌa̱dsɨdɨt ja ayoꞌon midi tunɨp ja̱tɨp, jøts ø xwɨnguwa̱ꞌa̱gɨdɨt a̱mgujk jotkujk, ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy myøjkudanaabyɨ.

37Xɨnaxy ɨdøꞌøn ja Jesús jam yikꞌɨxpiky tsa̱ptøjkjotp, jøts ja koots ñijkxy jam kojpkøjxp midi yiktejp Olivos. 38Jøts ja mayja̱a̱ꞌy jam tsa̱ptøjkjotp ejtp xyumɨnøjkxtɨ jøpyɨ jøts ja jam pyatmadøyɨyɨ.