Search form

LUCAS 23

Ku ja Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Pilato

1Wɨnets ja tyanagyukɨgyøjxtøø, jøts tyiknøjkxtøø ja Jesús jam Pilato wyɨngujkp. 2Jøts ja jam tnɨꞌøøꞌnɨna̱xwa̱ꞌa̱ktø yɨdeꞌen:

―Tø øøts yø ja̱a̱ꞌy nguba̱a̱dɨ, yøꞌ tka̱jpxma̱ꞌtp adøm ja nmɨguꞌuk. Yɨdeꞌen yø wya̱ꞌa̱ñ jøts øøts ja yjaduꞌukpɨ wɨndsøn ngamɨgubatt midi ya̱ꞌa̱t na̱a̱jx ka̱jp tnɨtanaapy. Nayɨdeꞌen øøts yø xnɨmaamyɨ jøts ku yøꞌ Cristo, tyimy ja møj wɨndsøn midi yiknɨtsokp.

3Xjats Pilato ja tyiktɨɨy:

―¿Janch mets ɨdøꞌøn israelɨt ja̱a̱ꞌy mnɨwɨndsønꞌajtpy?

Wɨnets ja Jesús yꞌadsøøy jøts ja wya̱a̱ñ:

―Janch øts jaꞌ, kaꞌ me nugo mwa̱ꞌa̱ñ.

4Jøts ja Pilato tnɨma̱a̱y ja teetywɨndsøndøjktɨ møøt ja mayja̱a̱ꞌy:

―Nɨti pøky yø ja̱a̱ꞌy, nɨti tundɨgøꞌøyɨn yø tkatuñ.

5Tiii møkta̱ꞌa̱ky ja tyimñømdɨ:

―Yøꞌ, Judeɨt ja̱a̱ꞌy nugo tka̱jpxma̱ꞌtp ku kyøꞌøm wyɨnma̱ꞌa̱ñ yø ttukꞌɨxpiky. Jam yø ojts Galilea jadeꞌen yꞌadøtspɨna̱xwa̱ꞌa̱ky, jøts yø ɨxya̱ba̱a̱t jadeꞌen tpamiñ, ɨxya̱ba̱a̱t jadeꞌen tkamajtstuꞌuty.

Ku ja Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Herodes

6Kuts Pilato ja jadeꞌen tmadøøy, xjats ja tyiktɨɨy pønɨ janch Galileɨt ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn jaꞌ. 7Kuts ja ñømdøø jøts ku jadeꞌen, wɨnets ja ojts ttanɨnijkxy ja Herodes pøn wyɨnaty møjkudunkꞌa̱jtp jam Galilea, tyimbyøn ja wyɨnatymɨ jam Jerusalén jaꞌabɨ xøøw. 8Kuts ja Herodes twɨnguꞌejxɨyɨɨꞌñ ja Jesús, jøts ja yjantyimxyonda̱a̱jky; jekyɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tyimyjawɨnꞌejxwa̱ꞌa̱ñ jøts ja jadɨneꞌen kaꞌ twɨnꞌijxñɨm, tø ja wyɨnaty yiktamɨmadya̱ꞌa̱ky jøts ja jadeꞌen tnɨja̱wɨ, yjøpꞌijxpyts ja tꞌejxɨt øy juunɨ ja myɨla̱grɨꞌa̱jtɨn. 9Kawɨneꞌen ja ttɨɨbyɨjky, jøts ja Jesús kyidyimyꞌadsoop jaꞌ. 10Ɨxam ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøndøjk wyɨnatyɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, jaꞌats jam møkꞌampy jantyimyꞌøøꞌndɨp. 11Xjats ja Herodes møøt ja tyumbɨtøjk taꞌajkɨnꞌampy tjemdundɨ ttedundɨ ja Jesús, jøts ja tnɨxeꞌektɨ ttaxeꞌektɨ, ojts wet ja ttuktatøkɨdɨ sa̱m møj wɨndsøn wyetɨn, jøts ja Herodes ja ttanɨguejxy ja Pilato jadɨgojk. 12Wɨnets ja ñamyɨguꞌukpøjkɨdøø jadɨgojk ja Pilato møøt ja Herodes, namyɨdsepꞌa̱jtɨdɨp ɨdøꞌøn ja wyɨnaty.

Ku ja Jesús ñɨdujkɨyɨɨꞌñ jøts ja yꞌookt

13Jøts ja Pilato twa̱a̱mujky ja teetywɨndsøndøjktɨ, ja kudunktøjktɨ, møøt ja mayja̱a̱ꞌy, 14jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets yø ja̱a̱ꞌy ya̱ tø xanɨmiñ jøts mnømdɨ jøts ku yøꞌ tka̱jpxma̱ꞌa̱ty ja ja̱a̱ꞌy; tøts xmadowdɨ ku tø njatɨɨbyiky, jøts nɨti tundɨgøꞌøyɨn øts yø ngadapøkyꞌijxy, øy meets yø jadeꞌen xjanɨꞌøønɨ. 15Nayɨdeꞌen Herodes yø nɨti tundɨgøꞌøyɨn tkapa̱a̱jtxɨ, ɨxya̱ts ja tø tkajxjɨmbejtnɨmɨ jadɨgojk. Ɨxats ɨdøꞌøn xꞌejxtɨ jøts ku kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts yø yꞌookt. 16Nyikꞌayoꞌopts øts ɨnet yøꞌ jøtsnɨm øts ɨnet yø nyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt.

17Xumɨjadeꞌents ɨdøꞌøn ja ttundɨ ku ja xøøw tpa̱a̱ty, kuwa̱nɨ døꞌøn ja Pilato tuꞌuk ja pøkyja̱a̱ꞌy tjadyimyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsimy. 18Jøts ja nɨꞌijtyɨ møkꞌampy wya̱mbɨna̱xwa̱ꞌa̱ktøø:

―¡Yikjɨwa̱ꞌa̱k yøꞌ, jøts yø Barrabás neꞌegɨ xyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt!

19Tsepꞌejxp ɨdøꞌøn ja Barrabás jam wyɨnaty jam ka̱jpjotp jøts ja tø yikja̱a̱ꞌyꞌøøky, jaꞌats ja kyubuxøjktøjkɨyɨɨꞌñ, jaꞌ ja wyɨnaty tø yiktagudsumɨ. 20Yikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømwampy Pilato ja Jesús, jøts ja ojts tmɨgajpxy jadɨgojk ja mayja̱a̱ꞌy; 21¿ma̱a̱?, jawaanɨ møkꞌampy ja wya̱ndøø:

―¡Yikruspat! ¡Yikruspat!

22Xjats ja Pilato mɨdɨgøøk ojk wya̱a̱ñ:

―¿Timts yø tyimgyubatp? ¿Ti tundɨgøꞌøyɨn adøm yø tø xtyimdyuꞌunxɨm? Ka øts yø nbøkyꞌixy ti yø tyimgyuꞌoogɨp. Jaꞌayɨ øts yø nyikꞌayoꞌot jøts øts yø nyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt.

23Jøts ti døꞌøn ja tjantyimdyejtɨ, møk ja tyimdyanɨdɨ jøts ja tnøjmɨdɨ wan tyikruspety; yjanchkaꞌukꞌamonɨdɨ jaꞌ, jøts ɨdøꞌøn ja teetywɨndsøndøjk ja jadeꞌen tna̱nktyuujnɨdøø sa̱m ɨdøꞌøn ja wyɨnaty tyimyjotkɨda̱ꞌa̱ktɨ. 24Wɨnets ja Pilato ja tkupɨjky sa̱ ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ndɨ, 25jøts ja jadeꞌen tyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsɨɨmy ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø tꞌaꞌejxɨdɨ. Jøts ja pyɨdsøꞌømt jaꞌ pøn jam wyɨnaty tsumyꞌejtp puxøjkjotp, pøn jam wyɨnaty jadeꞌen tø tkubety ja tyundɨgøꞌøyɨn ku ja wyɨnaty tø tna̱nkchepꞌijxyɨ ja ka̱jpja̱a̱ꞌy jøts ku ja yikja̱a̱ꞌyꞌøøky. Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús yikøya̱jky jøts ja yiktagødøjkɨyɨɨꞌñ ja mayja̱a̱ꞌy, wan ja ttundɨ pønɨ sa̱ ja ttundɨ chojkɨngøjxp.

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kyɨruspejty

26Kuts ja wyɨnaty jam tyiknøjkxtɨ ma̱ ja tyikruspattɨt, wɨnets ja tuꞌuk tma̱jtstøø ja ja̱a̱ꞌy pøn kuga̱jpꞌa̱jtp Cirene, Simónꞌa̱jtp jaꞌ. Kya̱mjotp ja wyɨnaty chøøñ jøts ja ttaguwa̱ꞌa̱nɨdøø jøts Jesús kyɨrus ja tpagøjyɨt jøts ja ɨxꞌoojk ttabayøꞌøty.

27Janch may ja̱a̱ꞌy ɨdøꞌøn ja jam wyɨnaty payøꞌøyɨyɨp, may ja tøꞌøxyøjk yjanchya̱ꞌa̱xtɨ ku ja jotmay ja tyatøkɨyɨdɨ, ku ja jadeꞌen tyimyiktuñ. 28Jøts Jesús ja ojts yꞌijxyɨdɨ jøts ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Meets Jerusaléngɨt tøꞌøxyøjktɨ, kidi ø xkuya̱a̱xɨdɨ, køꞌømyɨ mee mnabyaya̱ꞌa̱xɨt jøts jaꞌ mꞌejxtɨp ja mꞌuꞌnk mꞌuna̱ꞌjk, jaꞌ mbaya̱ꞌa̱xtɨp. 29Ja̱ꞌa̱tp ja et ja xøøw ku pøn wya̱ꞌa̱nt: “Nekɨm yø tꞌejxtɨ pøn kaꞌuꞌnkpa̱ttɨp, pøn nɨjuunɨ kayikwɨdseꞌetstɨp, pøn nɨjuunɨ yꞌuꞌnk tkatsɨmyꞌejttɨp.” 30Jøts ja ja̱a̱ꞌy wya̱mbɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨt: “Ok øts yø tun yø kojpk neꞌegɨ xnɨja̱a̱nɨt.” 31Jadeꞌen sa̱m øts ɨxya̱m nꞌayoꞌomba̱a̱ty nɨti pøkyøjxp, ¡sa̱ts ja tyimyꞌayoꞌonba̱a̱ttɨt ja Jerusaléngɨt ja̱a̱ꞌy!

32Namajtsk pøkyja̱a̱ꞌy ja pya̱a̱ꞌyøꞌøyɨ ja Jesús jøts ja tꞌatsmøøtꞌookt. 33Kuts ja jam yja̱ꞌjttøø ma̱ ja et jam txøøwꞌaty Calavera, jamts ja tyikruspajttøø ja Jesús møøt ja yjanamajtskpɨ pøkyja̱a̱ꞌy, tuꞌuk jaty ja adsow aduuk kyɨruspajttøø. 34Kuts ja ɨxam wyɨnaty jadeꞌen yikruspattɨ, xjats ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Dios Teety, maaꞌkxuk, kaꞌ yø tnɨja̱wɨdɨ pønɨ ti yø tyundɨp.

Jøts ja solda̱dɨtøjk ja wet tnɨguya̱jttøø midi ja Jesús yꞌijty wyetꞌajtpy, jøts ja jamyɨ agøꞌømyɨ twejtswa̱ꞌkxtøø. 35Ɨxam ɨdøꞌøn ja mayja̱a̱ꞌy yꞌaꞌejxuktɨ jøts kudunktøjk pa̱a̱t ja ñɨxiꞌigyɨ tyaxiꞌigyɨ, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―Tøxɨ wyenkpɨ tyiktsøꞌøky, wants ɨnet yø køꞌøm tna̱nkchøꞌøgyɨ, pønɨ janch ja Cristo tam ɨdøꞌøn yøꞌ pøn ja Dios tø yꞌaꞌejxɨyɨ yiknɨtsokpɨ.

36Nayɨdeꞌen solda̱dɨtøjk ja ñɨxejkmɨyøø tyaxejkmɨyøø, jam ja wɨngon wyɨngunøjkxɨyɨ jøts ja ttukꞌuukwa̱ꞌa̱ndɨ ja vino ta̱ꞌa̱m, 37yɨdeꞌen tnøjmɨdɨ:

―Pønɨ mets tam ɨdøꞌøn mjanchwɨndsønꞌa̱jtp ya̱ israelɨt ja̱a̱ꞌy ña̱xjøøjty kya̱jpjøøjty, na̱nkñɨtsoꞌogɨts mets jøts mgaꞌookt.

38Jøts letrɨ ja jam yꞌaguba̱jkp yikøxja̱a̱y kawɨna̱a̱k jøøjp ja ayuujk, jadeꞌen griego, jadeꞌen latin, jøts hebreo, yɨdeꞌen ja wya̱ꞌa̱ñ: “Ya̱ꞌa̱t ɨdøꞌøn tnɨwɨndsønꞌa̱jtp israelɨt ja̱a̱ꞌy.” 39Jøts ja pøkyja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam wyɨnaty kudɨydɨ, jaꞌats ja nɨduꞌuk mɨga̱jpxɨgøøyøø, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Pønɨ mCristo tam mets, ¿ti kuts mgana̱nkwyɨnakyɨ jøts øøts nayɨdeꞌen xyikwɨna̱kt?

40Jøts ja yjaduꞌukpɨ ojts twɨꞌøjy ja myɨguꞌuk, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Kaꞌ mets ja Dios xꞌuktsøꞌjkɨñɨ? Jabɨ nayɨdeꞌents jam yja̱wɨ mjaꞌayoꞌomba̱a̱tmɨ. 41Jøts xpa̱a̱tꞌa̱jtɨm adøm jadeꞌen jøts adøm jadeꞌen nguꞌayoꞌowant ja ngaꞌøyꞌa̱jtɨn ti jaty adøm tø nduꞌuñɨn, ma̱ts ya̱ꞌa̱t nɨti yø tkatuñ ti døꞌøn yø jadeꞌen kyubejtpy.

42Jøts ja yja̱a̱kwa̱a̱ñ:

―Jesús, xja̱ꞌmyatspɨm øts ku mja̱ꞌa̱tt jam mgutujkta̱a̱jk jøpꞌa̱m.

43Jøts Jesús ja yꞌadsoojøø:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ɨnet naya̱myɨ xmøøtnøjkxt jap tsa̱jpjøtpy.

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌøꞌjky

44Ja døꞌøn ja xøøw wyɨnaty kyukɨ ku jotmøñ kyoodsɨyɨɨꞌñ, jøts ja et kugoots tya̱a̱ñ, jaanɨm xɨɨjñɨ jadɨgojk tɨgøøk ya̱xp. 45Kuts ja xøøw wyɨngoodsɨyɨɨꞌñ, jats ja tsa̱ptøjk awejtstuk kujkwaꞌkxy, wɨnet tyakøꞌjtsɨyɨɨꞌñ. 46Jøts ja Jesús møkꞌampy wya̱a̱ñ:

―Dios Teety, pøjkjøꞌøgɨk øts nꞌanmɨja̱ꞌwɨn.

Jaꞌayɨ ja jadeꞌen yja̱a̱kwa̱a̱ñ jøts ja yꞌøꞌjky.

47Xjats kuts ja romɨt solda̱dɨ mayut ja tukɨꞌɨyɨ jadeꞌen ojts tꞌixy sa̱ jaty ɨdøꞌøn yja̱jty kyubejty, jøts ja tmøja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ tkunuuꞌkxyja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ ja Dios, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―Janch øy ja̱a̱ꞌy tam ɨdøꞌøn yøꞌ, kaꞌap yø pyøkyja̱a̱ꞌdyɨ.

48Pøn jaty jam wyɨnatyɨ, pøn jaty ja jadeꞌen tꞌejxtøø tnɨja̱ꞌwɨdøø, nɨya̱xnɨ ja jam choꞌonɨdøø. 49Jøts pøn jaty ja Jesús ijxyꞌa̱jtɨp, jøts ja tøꞌøxyøjktɨ pøn ja jam Galilea wyɨnaty tø pyadsøøñɨyɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn jam jagam ojts tꞌaꞌejxuktɨ ti jaty tuujnøø ja̱jtøø, wa̱ꞌa̱ts ja tꞌejxkøjxtøø.

Ku ja Jesús ñɨneꞌkxy yikpɨkta̱a̱jky jap ooꞌkpɨ tsa̱a̱ jutjøtpy

50Jamts wyɨnaty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy midi janch øy ja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp, kaꞌap ja pøn tmɨdundɨgøy, José ja xyøøwꞌajtpy, jam ja Arimatea kyuga̱jpɨ, nayjam ɨdøꞌøn ja ka̱jp tyañ Judeɨt etjotp. Nay jamts ɨdøꞌøn ja tyuñ jam kutujkta̱a̱jkjotp ma̱ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kyutujkꞌadsøønɨdɨ. 51Yꞌawijxpyts ɨdøꞌøn ja José jaꞌ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy yja̱a̱ꞌy, jadeꞌents ja kaꞌ tkupiky sa̱ ja møøtkutujkꞌadsɨnaabyɨ wyɨnaty tø yꞌadøꞌøtstɨ. 52Jaꞌats ojts tnɨnijkxy ja Pilato jøts ja tꞌatsꞌijxy jøts ja tꞌamɨdoojøø ja Jesús ñɨneꞌkx. 53Kuts ja tyikruswɨna̱jky, wɨnets ja tpoopwetꞌamøjch jøts ja tpɨkta̱a̱jky ma̱ ooꞌkpɨ jut ja wyɨnaty yikxon tø tyikꞌøyɨ, tøjkuꞌngɨn ja wyɨnaty tø tpejkxjuty ja tsa̱a̱, nɨpøn ooꞌkpɨts jap kyayikpɨkta̱ꞌa̱kñɨm, tyimñayꞌama̱a̱y ja yꞌity. 54Jaꞌabɨ xøøwts ja øy ti tja̱a̱ktyimdyungøxtɨ jøts tꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ kyimjabom ja pooꞌkxɨn xøøw.

55Jøts ja tøꞌøxyøjk ñøjkxtøø pøn wyɨnaty tø tpadsoondɨ ja Jesús jam Galilea, jøts ja tꞌatsꞌejxtøø ja ooꞌkpɨ jut, ojts ja tꞌejxtɨ ku ja ooꞌkpɨ jap yikpɨkta̱a̱jky. 56Kuts ja wyɨmbejtnɨdøø, ñøjkxnɨdɨ jam tyøjkjotp jøts ja ojts tꞌaꞌejxɨdɨ ja pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ møøt ja aceite, jødsyɨm ja tꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ ja pooꞌkxɨn xøøw sa̱m wya̱ꞌa̱ñ ja Dios kyutujk.