Search form

LUCAS 23:14

14jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets yø ja̱a̱ꞌy ya̱ tø xanɨmiñ jøts mnømdɨ jøts ku yøꞌ tka̱jpxma̱ꞌa̱ty ja ja̱a̱ꞌy; tøts xmadowdɨ ku tø njatɨɨbyiky, jøts nɨti tundɨgøꞌøyɨn øts yø ngadapøkyꞌijxy, øy meets yø jadeꞌen xjanɨꞌøønɨ.