Search form

LUCAS 23:22

22Xjats ja Pilato mɨdɨgøøk ojk wya̱a̱ñ:

―¿Timts yø tyimgyubatp? ¿Ti tundɨgøꞌøyɨn adøm yø tø xtyimdyuꞌunxɨm? Ka øts yø nbøkyꞌixy ti yø tyimgyuꞌoogɨp. Jaꞌayɨ øts yø nyikꞌayoꞌot jøts øts yø nyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsøꞌømt.