Search form

LUCAS 23:25

25jøts ja jadeꞌen tyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsɨɨmy ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø tꞌaꞌejxɨdɨ. Jøts ja pyɨdsøꞌømt jaꞌ pøn jam wyɨnaty tsumyꞌejtp puxøjkjotp, pøn jam wyɨnaty jadeꞌen tø tkubety ja tyundɨgøꞌøyɨn ku ja wyɨnaty tø tna̱nkchepꞌijxyɨ ja ka̱jpja̱a̱ꞌy jøts ku ja yikja̱a̱ꞌyꞌøøky. Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús yikøya̱jky jøts ja yiktagødøjkɨyɨɨꞌñ ja mayja̱a̱ꞌy, wan ja ttundɨ pønɨ sa̱ ja ttundɨ chojkɨngøjxp.