Search form

LUCAS 23:39

39Jøts ja pøkyja̱a̱ꞌdyɨ pøn jam wyɨnaty kudɨydɨ, jaꞌats ja nɨduꞌuk mɨga̱jpxɨgøøyøø, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Pønɨ mCristo tam mets, ¿ti kuts mgana̱nkwyɨnakyɨ jøts øøts nayɨdeꞌen xyikwɨna̱kt?