Search form

LUCAS 6

Ku ja Jesús ttøjtøø ja ariin ya̱m pooꞌkxɨn xøøw

1Pooꞌkxɨn xøøw ɨdøꞌøn, wɨnets ja Jesús jam wyɨnaty ñaxy jam ka̱mjotp møøt ja pyabøjkpɨtøjk, jaꞌats jam wyɨnaty ttøjtɨp ja ariin tøøm; jøts ja twɨxa̱tstɨ ja ariinba̱jk jøts ja tjøøꞌkxtɨ. 2Jøts ja fariseotøjk wɨna̱a̱gɨn yiktøøjɨdøø, yɨdeꞌen ja yiknɨmaadyøø:

―¿Tiku jadeꞌen mꞌadøꞌøtstɨ midi kaꞌap pya̱a̱tꞌatyɨ yiktuꞌunt pooꞌkxɨn xøøw?

3Xjats ja Jesús yꞌadsøøy:

―¿Kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌijxy midi tnɨga̱jpxp sa̱ ja David tukꞌojk tmøøtꞌadɨɨjch ja myɨguꞌuk ku ja wyɨnaty yjantyimyuuꞌooktɨ? 4Pø tsa̱ptøjkjøtpyɨmxɨ ja tyøjkɨyɨɨꞌñ, japts ja tnɨxa̱jɨyɨɨꞌñ ja kunuuꞌkxy tsa̱pkaaky, jøts ja tkaadyøø møøt ja myɨguꞌuk pøn jaty ja jam wyɨnaty myøøt. Ya̱m ja kaꞌap yjapa̱a̱tꞌatyɨdɨ jøts ja tkaꞌadyɨt jaꞌabɨ tsa̱pkaaky, ja teetyøjktɨ ja pa̱a̱tꞌa̱jtɨdɨp kyaꞌadyɨp.

5Nayɨdeꞌents ja wya̱a̱ñ:

―Ngudanaapy øts ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy, jøts øts wa̱mp ti pa̱a̱tꞌa̱jtɨp kapa̱a̱tꞌa̱jtɨp yiktuꞌunt ku pooꞌkxɨn xøøw.

Ja ja̱a̱ꞌy pøn ja kyøꞌ jadiꞌiñɨ tøtsnɨp

6Jaduꞌukpɨ pooꞌkxɨn xøøwts ɨdøꞌøn jaꞌagøjmyɨ ku ja Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jam tsa̱ptøjkjotp, jamts ja yikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ. Japts wyɨnaty tuꞌuk ja̱a̱ꞌy midi yꞌaga̱ꞌngyøꞌ xujxp; 7jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjk jam tpaꞌejxtɨ tpagowdɨ ja Jesús, jaꞌ ja yꞌejxwa̱ndɨp pønɨ yꞌukyiktsøkpy ɨdøꞌøn ja pama̱a̱ꞌy jaꞌ ku pooꞌkxɨn xøøw, jadeꞌents ja tnɨꞌøønɨwya̱ꞌa̱ndɨ. 8Ti wa̱ꞌa̱ts ja tnɨja̱wɨ sa̱ jaty ja wyɨnaty wyɨnmaydɨ jøts ja ja̱a̱ꞌy ja tnɨma̱a̱y midi wyɨnaty kyøꞌ xujxp:

―Tanɨ, jøts ɨxem nøjkx mdanɨ kujkꞌa̱m.

Jatyɨ ja ja̱a̱ꞌy tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jøts ja jam ñijkxy tanaabyɨ. 9Wɨnets ja Jesús tnɨma̱a̱y ja mayja̱a̱ꞌy:

―Nyiktøꞌødɨp nyikꞌamɨdoꞌodɨp ɨnet ya̱m: ¿Midiꞌibɨ nduꞌunɨmp ku pooꞌkxɨn xøøw, midiꞌibɨ kutuky ku nꞌødyuꞌunɨnt u ku ngaꞌødyuꞌunɨnt? ¿ku nyiktsoojkɨnt u ku nyikꞌoꞌjkɨnt?

10Jøts ja twɨnꞌejxkɨjxy pøn jaty ja jam wyɨnaty ttamujkɨyɨp, jøts ja tnɨma̱a̱y ja pama̱a̱ꞌy:

―Xa̱jtøw.

Tsoojk jaꞌ jøts ja xya̱jtɨɨy. 11Jøts ja yjaduꞌukpɨ ja̱a̱ꞌy yjanchꞌa̱mbøjktøø, jøts ja xem ya̱m ñawya̱jnɨdøø, agøꞌømyɨ sudsoꞌampy ja tjadyimyꞌukyikpøkya̱ꞌa̱dɨt ja Jesús.

Ku ja Jesús twɨwijch nɨmakmajtsk pøn wyɨnaty kyudanaabyɨꞌa̱twampy

12Wɨnet ets ja Jesús ñijkxy Diosꞌajotꞌa̱jtpɨ jam kojpkøjxp, jam ja Dios Teety ja tmɨgajpxy tuktsunaxy. 13Jøts ku xyɨɨjndya̱a̱jky, jøts ja twa̱a̱dsogɨjxy pøn jaty ja pabøjkɨp, jøts ja twɨwijch nɨmakmajtsk pøn ja tyejtɨp kudanaabyɨtøjktɨ. 14Jaꞌats ɨdøꞌøn jaꞌadɨ ja Simón midi ja xyødejtɨga̱jts jøts ja tpɨkta̱a̱jky Pedro; møøt yꞌuch Andrés jaꞌ, møøt ja Jacobo, møøt ja Juan, møøt ja Felipe, jøts møøt ja Bartolomé. 15Jam ja Mateo, Tomás, Jacobo pøn ja Alfeo mya̱jnkꞌajtpy; jøts ja Simón ja cananista; 16jam ja Judas ja Jacobo yꞌuch; jøts ja Judas Iscariote, pøn wyɨnaty tkøya̱kwa̱mp ja Jesús.

Ku ja Jesús tyikꞌɨxpɨjky ja mayja̱a̱ꞌy

17Xjats ja Jesús tmøøtkɨda̱a̱jky ja kyudanaabyɨtøjk, jøts ja tmøøtja̱ꞌjty jap jøyjøtpy nɨdukɨꞌɨyɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk; nay jam wyɨnaty øy pøndɨ pøn jaty tsoꞌondɨp jam Judea, jam Jerusalén, jøts jam mejy agøꞌøm jam Tiro jam Sidón. Jaꞌ ja jam wyɨnaty tø tnɨmendɨ jøts ja tpatmadoꞌodɨt ja Jesús, jøts ja pyama̱a̱ꞌy ja tna̱nkyiktsoꞌokwa̱ꞌa̱ñɨdɨ. 18Wɨna̱a̱gɨn jam pøn ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨdɨ, tsokøxtɨts jaꞌ. 19Jøts ja ja̱a̱ꞌy nɨꞌijtyɨ tnɨxa̱jɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja Jesús. Pya̱a̱twa̱ndɨp jaꞌ ku ja ttuktatsøꞌøky ja myøkꞌa̱jtɨn ja pama̱a̱ꞌy.

Ja xonda̱a̱jkɨn jøts ja ayoꞌowɨn

20Wɨnets ja Jesús yꞌejxjɨꞌjky ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnatyɨ jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tyaꞌøyꞌa̱jtɨdɨp jaꞌ Dios kyunuuꞌkxɨn pøn ja yꞌamutskꞌa̱jtɨn yja̱ꞌwɨp, jaꞌats pya̱a̱ttɨp ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy.

21’Nay Dios ja tkunuuꞌkxp pøn yuꞌooꞌktɨp xøꞌooꞌktɨp, jaꞌ ja tyikna̱jxkøjxp.

’Jøts pøn ya̱xtɨp jɨɨdyɨp, kunuuꞌkxy Dios ja nayɨdeꞌen yikꞌityɨdɨ, jaꞌats ja ttukpa̱a̱dɨdɨp ja xonda̱a̱jkɨn.

22’Mgunuuꞌkxɨp meets Dios øy meets ja ja̱a̱ꞌy mjamɨdsepꞌatyɨdɨ øts køjxp, øy ja mjabawøpyɨdɨ, øy ja mjagaꞌømyɨgajpxyɨdɨ, øy mjagayiktsoktɨ, øy mxøøw mguya̱ꞌa̱xy kamadøyɨm yjayikja̱wɨdɨ jaꞌagøjxp ku ø xpabøktɨ. 23Kidits mjotmayꞌooktɨ, kidi xꞌayoojɨdɨ, japnɨm ja tsa̱jpjøtpy mwɨngaxøꞌøkxɨyɨdɨt; pøn jadeꞌen mduujnɨdɨp, yø jadeꞌembɨ ja̱a̱ꞌy tyeetyꞌa̱p tkaꞌødyundøø nayɨdeꞌen ja Dios kyugajpxtyɨ.

24’Jøts mjanchꞌayøøy mee kumeeñ ja̱a̱ꞌy, ya̱a̱yɨ meets iiy jotkujk mdsɨnaagyojtɨ.

25’Mjanchꞌayøøy meets pøn tum jaa o ti tmøøtꞌa̱jttɨp, mjanchꞌayuuꞌa̱jttɨp mjanchꞌaxøøwꞌa̱jttɨp meets nøjkx.

’Mꞌayøøy meets pøn ya̱m agujk jotkujk yikna̱jxtɨp, mdaya̱ꞌa̱xtɨpts meets ja mwɨnma̱a̱ꞌñ jadɨgojk.

26’Mꞌayøøy meets ku mee myikꞌødyijy myikꞌøñøjmɨ, pø nayɨdeꞌents ojts yiktejtɨ yikꞌødyejtɨ pøn ojts nugo ñadyijyɨ ja Dios kyugajpxy.

Pa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts ja mmɨdsep yikmɨjotjɨmbett

27’Nɨꞌijtyɨ madowdɨ wɨneꞌenɨn mjaꞌa̱ttɨ: Tsoktɨ mɨyujyꞌa̱ttɨ ja mmɨdseptøjkɨ, pudøkɨdɨ jaꞌ pøn mjagatsojkɨdɨp, 28amɨdowdɨ ja Dios jøts tkunuuꞌkxt ja mmɨdsep pøn o sa̱gasa̱ mnɨma̱a̱jyɨdɨp, kuꞌamɨdowɨ pønɨ pøn mmɨꞌa̱mbøjkɨdɨp pønɨ pøn sa̱gasa̱ mdunwa̱jnɨdɨp. 29Pønɨ mgojxɨp mdseꞌekɨp, jaꞌ øy ku xmaaꞌkxuktɨt; jøts ku pøn mbøjkxɨdɨt ja yukwop, ja̱a̱ktyimyoꞌodɨpts ja mnɨjan. 30Kidi kanajtsja̱wɨm xja̱wɨdɨ ku tigati myikꞌamɨdowdɨ; jøts kidi jatyɨ o pøn xama̱tstɨ ku pøn o ti tø tnɨxa̱jɨ. 31Kidi meets ja jawyeen jadeꞌen xjøpꞌixy pønɨ sa̱ mee xjatsøky, meets ɨdøꞌøn mba̱a̱tꞌa̱jtɨp jawyeen mnajtstunɨp sa̱ døꞌøn ja yja̱wɨ tsoktɨn jøts meets ja jadeꞌen xuꞌunt.

32’Øy meets jaꞌayɨ møøt mjanamyaawya̱ꞌa̱ñɨyɨdɨ pøn mee møøt mnachøkyɨyɨ, ¿ti øyꞌa̱jtɨnts meets jadeꞌen mdumpy? ¿Ti jaꞌ ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy kyaja̱jtɨp? Pø tyundɨpxɨ ja nayɨdeꞌen. 33¿Ti øyꞌa̱jtɨn meets jadeꞌen mdumpy øy meets jaꞌayɨ xjamayꞌaty pøn mee nayɨdeꞌen mduꞌunxɨyɨp? Pø tyundɨpxɨ ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy ja nayɨdeꞌen. 34Uk jaꞌats meets o tigati mdukꞌanuuꞌkxpy pøn mee mꞌaꞌejxɨp tyikwɨmbetp jawaanɨ mayja̱wɨ, ¿ti øyꞌa̱jtɨnts meets jadeꞌen mdumpy? ¿Ti ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen tkaꞌanuuꞌkxya̱jktɨp o tigati ja yjaꞌ jøts ja myɨgaꞌøy ja̱a̱ꞌy ja nayɨdeꞌen ttukubattɨ jawaanɨ may? 35Kaꞌats meets ɨdøꞌøn xmɨdsepøkt ja mmɨdsep, tsoktɨ xmɨyujyꞌa̱ttɨt, mduujnɨp meets ja mayꞌa̱jt jaꞌ. Øy meets ja tigati xukꞌanuuꞌkxt jadiꞌiñɨ, kidits meets ja xjøpꞌijxyꞌaty jøts ja mmɨgubajtxɨdɨt jawaanɨ møj jawaanɨ may. Møjts meets ja myikwɨmbejtxɨyɨdɨt, ja Dios Teety tsa̱jpjøtpyɨt jadeꞌen meets ja mꞌuꞌnktejɨyɨt; ti sa̱ ja Dios Teety tmɨꞌøyꞌaty nayɨdeꞌen ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌdyɨ ja namyɨkaxɨ ja̱a̱ꞌdyɨ. 36Mja̱ꞌmyatstɨp meets jøts mbaꞌayoꞌodɨp o pøn nayɨdeꞌen sa̱m ja Dios Teedyɨn ja tpaꞌayøyɨn.

Kidi pøn o ti xawɨndsøꞌødyɨ

37’Kidi pøn nugo o ti xapøkyꞌejxtɨ, jøts Dios ja nayɨdeꞌen mgapøkyꞌejxɨdɨt. Maaꞌkxuktɨ, jøts ja Dios nayɨdeꞌen mmaaꞌkxukɨdɨt. 38Moꞌodɨ o ti pøn, wɨnets o ti nayɨdeꞌen mmoꞌojɨdɨt ja Dios. Nayɨdeꞌen meets ja mmoꞌojɨt mgamoꞌojɨt pønɨ sa̱ meets ti xyaky xkayaky møj may o ti. Nayɨdeꞌen meets ja Dios mdunɨt pønɨ sa̱ meets mmɨguꞌuk xuñ. Nay jaꞌats ja yikꞌawetsp.

39Xjats ja Jesús ttanɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ jaduꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, yɨdeꞌen ja wya̱a̱ñ:

―¿Ma̱ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌy tø tꞌuktuuꞌnɨway ja myɨwɨna̱p ja̱a̱ꞌy? Pø namajtskxɨ døꞌøn ja tyimgyuna̱xtɨt ku etꞌa̱a̱w ja ma̱ tpa̱a̱ttɨt. 40Uk kuts pøn, pøn tnɨꞌɨxpøjkɨmyɨdɨp o ti tunk, kaꞌaxɨ mɨba̱a̱t twɨna̱xtɨt ja yikꞌɨxpøjkpɨdɨ; pø wan ɨdøꞌøn jaanɨm wyɨnaty.

41’Jøts meetsmɨ, ¿sudso døꞌøn ja mmɨguꞌuk pyøky xꞌejxpa̱jtɨyɨ jøts ja mjaꞌ neꞌegɨ xkaꞌixy kudam ja jawaanɨ møj? 42Jøts, ¿sudsots mets ɨdøꞌøn namyɨkajxɨbɨm xka̱jpxꞌøyɨwya̱ꞌa̱ñ ya̱m mets ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn øy xkayikyøꞌøy? ¡Meets wɨnꞌøøꞌmbɨ ata̱a̱dyɨ! Yikꞌøyɨdɨ jawyeen ja mgaꞌøchɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, wɨnetnɨmts ja mmɨguꞌuk chɨna̱a̱ꞌyɨn xka̱jpxꞌøyɨyɨdɨt.

Pønɨ sa̱ wyɨmbɨdsimy øy ti, jaꞌats tyikwɨngaxøꞌkp pønɨ sa̱ ti yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ

43’Ma̱ meets øcha̱ꞌa̱mguipy tø xꞌukꞌixy jøts ku ja tyiktøømɨ ja kaꞌøcha̱ꞌa̱m; uk ja kaꞌøcha̱ꞌa̱mguipy tyiktøømɨ ja øcha̱ꞌa̱m, nɨma̱. 44Ja tyøøm ja kipy yiktaꞌejxka̱jp pønɨ sa̱ ja tyøømɨ øy kaꞌøy: kaꞌaxɨ ja iigɨ tsa̱ꞌa̱m yikwɨduky kujp kipkyøjxp, nɨ jam ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m kyawɨnaky jam kujp a̱a̱tskøjxp. 45Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja øyja̱a̱ꞌy pøn øyja̱a̱ꞌy, kaꞌap ja tꞌa̱a̱wɨ tjoojtɨ ja kaꞌøybɨ wɨnma̱a̱ꞌñ, kaꞌap ja yjemwa̱ꞌa̱ñ tyewa̱ꞌa̱ñ kumɨ øyja̱a̱ꞌy jaꞌ; pønts kaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp ja kaꞌøybɨts ja yꞌa̱a̱wɨp yjoojtɨp, yjemwa̱ꞌa̱ndɨ tyewa̱ꞌa̱ndɨ kumɨ jam ɨdøꞌøn ja tyimyøødɨdɨ ja kyaꞌøyꞌa̱jtɨndɨ yꞌa̱m yjotp. Tum jam ja pyɨdsømguixy jøts ja tka̱jpxna̱xtɨ jadeꞌen.

Majtsk jøøjp ja pøch kyojpk

46’Nɨti øyꞌa̱jtɨn meets jadeꞌen xkatuñ ku mee xjanøjmɨ, “Nwɨndsønꞌa̱jtɨm, nwɨndsønꞌa̱jtɨm”, jøts kaꞌats xpadundɨ pønɨ sa̱ njawa̱ꞌa̱ñ. 47Ya̱ net ndukmadoꞌodɨt pønɨn ja kyaxøꞌøktɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn ø xnɨmemp jøts øts nꞌayuujk ja xpatmadoojɨdɨ, jøts ja jadeꞌen tpadundɨ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ: 48jadeꞌenɨn ɨdøꞌøn ja nbɨkta̱a̱jkɨn sa̱m ja ja̱a̱ꞌy tyøjkøjyɨn, jawyeen ja køjnk øy øy tnɨda̱jɨyɨɨꞌñ ja tyøjk, jøts ja tsa̱a̱ ja amuum ttukpøchkojpkꞌa̱jty. Xjats ku ja møj nøøgom jam wyɨna̱jky, aguwa̱nɨ ja tyimyikjøꞌjtjøꞌøkwa̱ꞌa̱ñ ja tøjk, jøts ja nɨwɨneꞌenɨn nɨsa̱ tkatuuñ, kumɨ tsa̱a̱ ja wyɨnaty tyekyꞌajtpy. 49Pønts ø xjapatmadoojɨdɨp ja nꞌayuujk jøts kaꞌap jadeꞌen tpadundɨ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ, jaꞌats ɨdøꞌøn jadeꞌendɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi tyøjk tkoj xixña̱xkɨjxy. Nɨti ja tkadukpøchkojpkꞌa̱jty, jøts ku ja møj nøøgom jam wyɨna̱a̱jky jatyɨ ja tmɨmajada̱a̱jky, ojts ja tyikɨday jøts ja tyimyikudɨgøøy.