Search form

LUCAS 6:37

Kidi pøn o ti xawɨndsøꞌødyɨ

37’Kidi pøn nugo o ti xapøkyꞌejxtɨ, jøts Dios ja nayɨdeꞌen mgapøkyꞌejxɨdɨt. Maaꞌkxuktɨ, jøts ja Dios nayɨdeꞌen mmaaꞌkxukɨdɨt.