Search form

LUCAS 6:43

Pønɨ sa̱ wyɨmbɨdsimy øy ti, jaꞌats tyikwɨngaxøꞌkp pønɨ sa̱ ti yꞌøyɨ kyaꞌøyɨ

43’Ma̱ meets øcha̱ꞌa̱mguipy tø xꞌukꞌixy jøts ku ja tyiktøømɨ ja kaꞌøcha̱ꞌa̱m; uk ja kaꞌøcha̱ꞌa̱mguipy tyiktøømɨ ja øcha̱ꞌa̱m, nɨma̱.