Search form

LUCAS 7:47

47Paty mets ɨdøꞌøn nnøjmɨ, pønɨ pøn ja tsojkɨn waanɨ tmøøtꞌa̱jtp nayɨdeꞌents ja waanɨ yikpojkpɨmaaꞌkxt; jøts yø tøꞌøxyøjk møj ja tsojkɨn yø tmøøtꞌaty paty pya̱a̱tꞌatyɨ jøts ja pøky yikmaaꞌkxkøxt.