Search form

LUCAS 7:8

8Aneꞌemy ø nayɨdeꞌen nwɨndsøn xyikꞌity, nay ja øts ndumbɨtøjkmɨdɨ pøn ø nꞌanaꞌamɨdɨp. Ku pøn nnøjmɨ: “Nøjkx”, nøjkxpts jaꞌ. Uk nnøjmɨts øts yø ndumbɨ o ti, jatyɨts yø jadeꞌen tpaduñ.