Search form

LUCAS 8

Ja tøꞌøxyøjk pøn jaty ja Jesús pyudøjkɨdɨp

1Tøts ja wyɨnaty yꞌuknaxy jadeꞌen, jøts ja Jesús tꞌayøꞌøgyɨjxy ja ka̱jp ja møj ja mutsk møøt ja pyabøjkpɨtøjk namakmajtsk, jøts ja tka̱jpxwaꞌkxy ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy. 2Nay jam ɨdøꞌøn ja yjamyøøtꞌa̱jtmɨyɨdɨ ja tøꞌøxyøjkmɨdɨ pøn ja wyɨnaty tø tyiktsøꞌøky, jøts pøn ja wyɨnaty tø tka̱jpxpɨdsøjmɨ ja mɨkuꞌ jøts ja ttukmajtstuꞌuty. Ja María døꞌøn jam wyɨnaty pøn yiktejp Magdalena, pøn ja mɨkuꞌ wyɨnaty nɨwɨxujk tø myajtstuꞌudyɨyɨ; 3nay jam ja Juana wyɨnatymɨ, ja Chuza ñɨdøꞌøxy, jaꞌ ñɨdøꞌøxy pøn ja Herodes tumbɨꞌa̱jtɨp, pøn tukɨꞌɨyɨ tꞌejxp tnɨja̱ꞌwɨp ti jam ejtp kaꞌejtp ma̱ ja Herodes jam wyɨndsønꞌaty; jam ja Susana wyɨnatymɨ jøts may abikpyɨ ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jaty ja tigati tabudøjkɨyɨdɨp.

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱ty ja ja̱a̱ꞌy pøn nøjkx neppɨ

4May ja̱a̱ꞌy ja Jesús jam ojts ñɨmiñɨyɨ pøn jaty tsooꞌndɨp o ma̱ abikya̱jp jøts ja Jesús yikꞌejxwa̱ꞌa̱ñ; jøts ku ja ja̱a̱ꞌy mayꞌampy myujkpejty, jøts ja ttamɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ tuꞌuk ja ejxpa̱jtɨn madya̱ꞌa̱ky. Jøts ja wya̱a̱ñ:

5―Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy chøøꞌñ tømtwøjpɨ. Jøts ku ja twɨjy, øy ja tømt o ma̱ ña̱xkɨda̱a̱jky. Midiꞌibɨ ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tuuꞌa̱m, jaꞌats yiktaaꞌnbuꞌuxkɨgyøjx jøts ja joon ja wa̱ꞌa̱ts tpeemujkɨjxy. 6Midiꞌibɨts ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tsa̱a̱ agujkp, ojts ja jam yjamuxy jøts ja jatyɨ tyøtsjøꞌkna̱a̱ jaꞌagøjxp ku ja na̱a̱jx jam kyanekɨ. 7Midiꞌibɨts ñajtswøjɨyɨɨꞌñ ma̱ ja magyujp jam wyɨnaty myuxwa̱ꞌa̱ñ, jaꞌats ja ojts ñɨꞌa̱a̱ꞌmbajtɨnɨyɨ. Ku ja myujxmɨ wɨnet jøts ja nɨwɨneꞌen kyayikyonmøjkɨyøø. 8Midiꞌibɨts ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam puꞌuty ña̱xkøjxp, jøts ku ja yøøñ jøts ja ojts yikxon yjantyimdyøømɨ, magøꞌpxy magøꞌpxy ja pya̱jkpejty ja tuꞌukpɨ tømt.

Ku ja Jesús jadeꞌen myadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn ja̱ꞌgyukɨwya̱mp, wan tja̱ꞌgyukɨ.

Tigøjxp ɨdøꞌøn ja Jesús ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yꞌɨxpøjkɨn tyaky

9Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja yiktøøjɨyøø ti døꞌøn jadeꞌen tyijpy, sudso yikja̱ꞌgyukɨt jaꞌabɨ madya̱ꞌa̱ky. 10Xjats ja tꞌadsøøy jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets yø Dios mduknɨja̱ꞌwɨyɨp ja yꞌayuꞌuch wɨnma̱a̱ꞌñ sa̱ jaꞌ kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy, jadeꞌents meets ja mdyimyiktukmadøy; kaꞌats ja abiky ja̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen madya̱ꞌa̱kyøjxp tnɨja̱wɨdɨt, ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp øts yø jaꞌayɨ ndamɨmadya̱ꞌa̱ktɨt jøts køꞌøm tnɨmadoꞌodɨt tkanɨmadoꞌodɨt nayɨdeꞌen pønɨ sa̱ ø xpabøktɨ xkapabøktɨ.

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja̱a̱ꞌy neppɨ ñijkxy

11’Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn yø madya̱ꞌa̱ky tijy: Jadeꞌen ja tømt yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja Dios kyajpxy yꞌayuujkɨn; 12jøts midi yiknajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tuuꞌa̱m jadeꞌen ja yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja ja̱a̱ꞌy pøn ja tpatmadoodɨp ja Dios kyajpxy, jøts ku ja tꞌukja̱ꞌgyukɨdɨ xjats ja mɨkuꞌ ja jatyɨ pyøjkxɨyɨdɨ jøts ja kaꞌap tmɨbøktɨt, jøts ja nɨsudsoꞌampy kyanɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt. 13Jøts ja tømt jadeꞌen yikpɨkta̱ꞌa̱ky midi yiknajtswøjɨyɨɨꞌñ jam tsa̱a̱ agujkp sa̱m ja ja̱a̱ꞌyɨndɨ pøn tmadoodɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk, jøts ja ejtnɨ xonɨ tꞌukpabøjkojtɨ yꞌukjanchja̱ꞌwɨdɨp jaꞌ; kuts ja yiin waan sa̱ tkuja̱tɨdɨ jøts ja jatyɨ tmajtstuꞌuttɨ, jatyɨ ja ñayjɨbikpyɨkta̱ꞌa̱gyɨdɨ jaꞌagøjxp ku ja jadeꞌendɨ sa̱m ja ujts kyaꞌa̱a̱ꞌtsmɨwenɨnɨm. 14Jøts ja tømt midi ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam kujp agujkp, jadeꞌen ja yikpɨkta̱ꞌa̱ky sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn tjamadoodɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk, yjajanchja̱ꞌwɨdɨp jøts nɨkaꞌap tꞌukpadunɨdɨ, jaꞌ ja neꞌegɨ yikmajada̱ktɨp ja pyɨkta̱ꞌa̱ky, ja myeeñ, ja yjɨnga̱a̱p, ja yjotkujkꞌa̱jtɨndɨ. Jadeꞌents ja tkaꞌukyikmøjtøjkɨnɨdɨ ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk jøts ja nɨti tkayikwɨngaxøꞌøktɨ Dios wyɨndum. 15Jøts ja tømt midi ñajtswøjɨyɨɨꞌñ jam puꞌuty ña̱xkøjxp, jadeꞌen jaꞌamɨ sa̱m ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn amumjoojt nadyamɨyojxɨdɨp ja Dios, jøts ja jadeꞌen tpatmadojɨdɨ ja yꞌøgyajpxy yꞌøyꞌayuujk. Møk ja yjanchja̱ꞌwɨn ja tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ, kaꞌap ja juunɨ ttamajtstuꞌuttɨ, jaꞌats ɨdøꞌøn tyikwɨngaxøꞌktɨp ja øgyajpxy ja øyꞌayuujk.

Nɨti jadiꞌiñɨ kyatañ, kuwa̱ñɨm ja tyimyiknɨja̱wɨ

16’Kidi jaꞌajɨp ja ja̱j yiktagunoꞌkp jøts ja yikumutst uk jøts ja yikpɨkta̱ꞌa̱kt jap ma̱a̱bajt patkiꞌpy; jaꞌ ja wya̱ꞌa̱ñ jøts ja yikpɨkta̱ꞌa̱kt jam køjxp ma̱ yja̱jt tyøøꞌkxt, jøts ku jam pøn tyøkɨt kaꞌap ja jam kubeꞌets kugoots yja̱ꞌa̱ttɨt. 17Ti kaꞌukyikpa̱tp ku ti yjayuꞌuchꞌity. Øy kajpxy ayuujk yjagayiknɨga̱jpxwa̱ꞌa̱ñ, kuwanɨts ja yiknɨja̱wɨ pønɨ sa̱ ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.

18’Jadeꞌents ɨdøꞌøn øy xmadoꞌodɨt; pøn tpabøjktɨp jøts tmadogukɨwya̱ꞌa̱ndɨ øy øy, ja̱a̱kyikpudøkɨpts ja yikxondɨ jøts ja tja̱ꞌgyukɨdɨt. Pønts kaꞌ, ja̱a̱ktyimyikpøjkxɨdɨp jaꞌ ja wyijyꞌa̱jtɨndɨ midi ja ja̱a̱kjanadyaja̱ꞌwɨyɨdɨp jøts ja nɨsudsoꞌampy tkidyimyja̱ꞌgyukɨdɨt.

Ja Jesús tya̱a̱k jøts yꞌuch

19Wɨnets ja Jesús yꞌuch yja̱ꞌttøø møøt ja tya̱a̱k ma̱ ja jam wyɨnaty, nɨkaꞌap ɨdøꞌøn ja tpa̱a̱ttɨ wɨngon kumɨ janch mayja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ. 20Xjats ja Jesús yiktukmadøøy jøts ja yiknɨma̱a̱y:

―Ja mda̱a̱k møøt ja mꞌuchtɨ jaꞌ mmɨga̱jpxwa̱jnɨp, ɨxap ja tøjkwimptyɨ.

21Jøts ja tꞌadsøøy:

―Jaꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱gɨp, jaꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchɨdɨp nmɨguꞌugɨdɨp, pøn tmadoodɨp ja Dios yꞌøgyajpxy yꞌøyꞌayuujk jøts ja jadeꞌen tpadundɨ pønɨ sa̱ nwa̱ꞌa̱ñ.

Ku ja Jesús tyikna̱jxy ja møk poj jøts ku ja tyikꞌamøkɨyɨɨꞌñ ja mejy

22Wɨnets ja nay jaꞌabɨ xøøw tyøjkɨyɨɨꞌñ ba̱rkɨjøtpy møøt ja pyabøjkpɨtøjk, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Wan tja̱a̱ꞌmyɨndɨ jam jaduktama̱jñ.

Jøts ja ñøjkxtøø, 23jam ja wyɨnaty mejkyujkꞌa̱mdɨ ku ja Jesus myaꞌooꞌkna̱a̱. Jøts ja møk poj ja jam jotmøñ pya̱a̱jtɨdøø, yikxon ja nøø jam ba̱rkɨjotp yjanchtøjkyɨnɨ øy ja tyiknɨtɨgøøñɨt. 24Jøts ja tyujxtøø ja Jesús jøts ja tnɨmaadyøø:

―¡Wɨndsøn! ¡Wɨndsøn! ¡Nøøjøøꞌkxwa̱a̱ꞌnɨndɨp!

Wɨnets ja Jesús pyɨdɨꞌjky jøts ja møkꞌampy twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ ja møk poj ku ja nøø ja tyiktojmjɨꞌɨky adsøꞌjkɨbɨm; jøts ja poj jatyɨ yjanchꞌamøꞌjty, jadiꞌiñɨ ja myøøñ. 25Jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Ma̱ døꞌøn ja mjanchja̱ꞌwɨndɨ xyiktunwa̱ꞌa̱ndɨ?

Tø ja yjanchnɨchøꞌjkɨdyɨgøøñɨdɨ, ñɨgyuma̱a̱p ja tyimyja̱ꞌwɨdøø jøts ja xem ya̱m ñawya̱jnɨdøø:

―¿Ti pønɨmts ya̱ꞌa̱t jadeꞌen, pø mɨmadojɨpts ja poj yøꞌ, pø mɨmadojɨpts ja nøø yøꞌ ku yø tꞌaneꞌemy?

Ja Gadarɨt ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty ja mɨkuꞌ tø tyatøkɨyɨ

26Jøtsnɨm ja yja̱ꞌttøø jam Gadarɨt etjotp midi ɨdøꞌøn ja jaduktama̱jñ ta̱mp Galileɨt et wɨngon. 27Jøts ku ja Jesús jam wyɨna̱a̱jky, yøꞌøpyɨdsɨɨmy, jøts ja ñɨmejnøø tuꞌuk ja kuga̱jp pøn ja mɨkuꞌ wyɨnaty jekyɨp tø tyatøjknɨyɨ. Nɨwa̱ꞌa̱ts ɨxwa̱ꞌa̱ts ja wyɨdejtnɨ, kaꞌap ja tyøjkjotp yꞌuktsɨnaañɨ, jam ja chɨnaadya̱knɨ ma̱ ja ooꞌkpɨ ña̱xøkɨdɨ. 28Jøts ku ja tꞌejxpa̱a̱jty ja Jesús jøts ja jatyɨ twɨnguxana̱a̱y, yɨdeꞌen ja tjantyimñøjmɨ møkta̱ꞌa̱ky:

―Jesús, Dios Uꞌnk tsa̱jpjøtpyɨt, ¿ti ø xanɨbøjkɨp? Tun mayꞌa̱jt kidi xjantyimyꞌayoꞌonduñ.

29Jaꞌ ɨdøꞌøn ja jadeꞌen tyikwa̱mp ku ja Jesús ja mɨkuꞌ møkꞌampy tꞌaneꞌemy jøts ja jam pyɨdsøꞌømt ja ja̱a̱ꞌy yꞌa̱m yjotp. Ejtp ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ ja xyumɨmɨꞌadɨꞌɨchɨyɨ ku ja yjayiktagɨwɨɨñ yjayiktapakwɨɨñ pujx kadeen; jatyɨ ja ttapojtɨguixy ya̱m ja ja̱a̱ꞌy ja jadeꞌen tø yjaꞌuktajotkujkꞌa̱jtmɨyɨ jøts ja nɨma̱ kyanøjkxt, jøts ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ ja yikakwɨdityɨ o ma̱ jam aba̱k etjotp. 30Jøts ja Jesús yɨdeꞌen tyiktɨɨy:

―¿Ti mxøøw?

Jøts ja yꞌadsøøy:

―Legión ø nxøøw.

Jaꞌagøjxp ja jadeꞌen ñaxyøømøꞌøyɨ kumɨ janch may mɨkuꞌ ja wyɨnaty tø tyatøkɨyɨ. 31Jaꞌaxɨ døꞌøn jadeꞌen køꞌøm wa̱ndɨp jøts ja tnɨmaadyøø ja Jesús jøts ja kaꞌap kyaxɨdɨt jap ma̱ mɨkuꞌ yꞌayoꞌomba̱a̱ttɨ. 32Jamts wyɨnaty ja kuch yjøøꞌkxwɨdejtmɨdɨ jam kojpkøjxp ku ja mɨkuꞌ ñuuꞌkxa̱ktøø jøts ja ttatøkɨdɨt ja kuch; yikja̱jt ɨdøꞌøn ja Jesús ja jadeꞌen. 33Xjats ja mɨkuꞌ tmajtstuttøø ja ja̱a̱ꞌy jøts ja kuch ja ttatøjkɨdøø, wɨnets ja jɨyujk nɨdukɨꞌɨyɨ yjanchepkuwoꞌongøjxtøø jøts ja nøøjøtpy ñaxkɨda̱køjxtøø, japts ja ojts ñøøjøøꞌkxkøxtɨ.

34Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty kuchꞌejxtɨp ku ja jadeꞌen tꞌejxtøø yja̱ttɨ kyubattɨ ja kyuch, jøts ja yjantyimchøꞌjkɨdøø, jøts ja kyaknøjkxtøø jam ma̱ jaty pøngapøn chøønɨ ka̱mjotp jøts nayɨdeꞌen jam ka̱jpjotp, jamts ja tukɨꞌɨyɨ ttamɨmadya̱køjxtøø. 35Jøts ja ja̱a̱ꞌy ja tnɨdsoꞌongøjxtøø jøts ja tꞌejxwa̱ꞌa̱ndɨ pønɨ janch ɨdøꞌøn jadeꞌen. Jøts ku ja yja̱ꞌttøø jam ma̱ ja Jesús jam wyɨnaty, xjats ja tꞌejxpa̱ttøø ja ja̱a̱ꞌy pøn ja maamyɨkuꞌ wyɨnaty tø myajtstuꞌudyɨyɨ jøts ku ja jam chøønɨ wijy kejy, xøxy piky ja jam ma̱ ja Jesús wyɨnaty tyanɨ, jøts ja yjantyimchøꞌjkɨdøø. 36Jøts ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn wyɨnaty køꞌøm tø tyimyꞌejxtɨ, jaꞌats ja tmadya̱ktøø sudsoꞌampy ja ja ja̱a̱ꞌy wyɨnaty ja maamyɨkuꞌ tø myajtstuꞌudyɨyɨ. 37Jaꞌagøjxpts ja ja̱a̱ꞌy nɨꞌijtyɨ ñuuꞌkxa̱ktøø pøn jaty jam wyɨnaty tsɨnaadyɨp Gadara jøts ja Jesús jam pyɨdsøꞌømt etjotp, pø jantyimchøꞌjkɨdɨpxɨ døꞌøn jaꞌadɨ. Jadeꞌents ja Jesús ttatøjkɨyɨɨꞌñ ja bya̱rkɨ jøts ja chøꞌjñ. 38Jøts ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty tø myajtstuꞌudyɨ ja maamyɨkuꞌ, jaꞌats møkꞌampy nuuꞌkxa̱kma̱a̱ jøts ja yikmøødɨt jøts Jesús ja tmøøtnøjkxt, jøts ja ojts tꞌaneꞌemy jøts ku ja neꞌegɨ tya̱ꞌa̱nt, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

39―Nøjkx mdøjkwɨndum, jamts xnɨga̱jpxt xnɨmadya̱ꞌa̱kt sa̱ Dios tø mꞌødyuñɨyɨ.

Nøjkx ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jøts ja ttamɨmadya̱ktøjkɨyɨɨꞌñ amuum ja mayja̱a̱ꞌy sa̱ Jesús ja wyɨnaty tø yikmøkpikyɨyɨ yikꞌøyꞌatyɨyɨ.

Ja Jairo ñøøx, jøts ja tøꞌøxyøjk pøn ja Jesús wyet ojts ttojnɨ

40Jøts ku ja Jesús wyɨmbejtna̱a̱ ñøjkxnɨma̱a̱ jam jaduktama̱jñ, pøkpa̱a̱t may ja̱a̱ꞌy ja jam yjanchja̱ꞌwɨyøø, pø tum awejxɨpxɨ ja ja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty. 41Xjats tuꞌuk ya̱a̱ꞌdyøjk yja̱ꞌjty pøn txøøwꞌa̱jtp Jairo, jaꞌ ɨdøꞌøn jam wyɨnaty tnɨwɨndsønꞌa̱jtp ja tsa̱ptøjk. Jøts ja ñagyuxendya̱a̱jkøø jam Jesús tyekyjøꞌøm jøts ja tnɨma̱a̱y, ojts ja ñuuꞌkxa̱ꞌa̱ky jøts ja myøøtnøjkxɨyɨt jam tyøjkwɨndum. 42Jam ja tyuꞌukpɨ nøøxuꞌnk, makmajtskɨn jaꞌ yjumøjt ja wyɨnaty, jaꞌats jam wyɨnaty ooꞌkp kaꞌooꞌkp. Jøts ku ja Jesús ojts ñijkxy, janch may ja̱a̱ꞌy ja pyadsoꞌonøø, janch yikxon ja yikꞌatejmuky.

43Jamts tuꞌuk tøꞌøxyøjk pama̱a̱ꞌy, myakmajtsk jumøjtyɨp ja ta̱jxnaxyɨ ja pya̱a̱jtnɨyɨ. Tø ja tnɨdyaꞌayodøjkɨnɨ ku tsøøyɨbɨ ja jadɨneꞌen tjamɨjuy jøts ja nɨpøn yjanchkayiktsøꞌøgyɨyɨ. 44Xjats ja ojts wɨngon tjɨguyøꞌøyɨ ja Jesús, jøts ja wyet pa̱ꞌ ja ojts tjøjxɨ, jøts ja tya̱jxnaxyɨ ja nay jatyɨ yꞌadujky.

45Jøts ja Jesús yɨdeꞌen tyiktɨɨy:

―¿Pøn ø tø xøñ?

Kuts nɨpøn tkanɨgajpxy, jøts ja Pedro møøt ja myɨguꞌuk wya̱ndøø:

―Wɨndsøn, pø mjanchyikꞌatejmujkpts, nugots mjanchyiktejmiñ mjanchyiktejxɨpy, jøts mnimy: “¿Pøn ø tø xøñ?”

46Jøts ja Jesús wya̱a̱ñ:

―Tø ø nyiktøñ, tø nja̱wɨ jøts ku øts nmøkꞌa̱jtɨn tø nduktamøkpiky tuꞌugɨn ja ja̱a̱ꞌy.

47Xjats ja tøꞌøxyøjk, pø jaꞌaxɨ tam ɨdøꞌøn yiktejp, jøts ja ojts ñɨmyɨbejpnɨ ñɨchɨyuuñɨ ñagyuxendya̱ꞌa̱gyɨ jam Jesús tyekyjøꞌøm, jøts ja ojts ttukmadøy jam mayja̱a̱ꞌy agujkp tigøjxp ku ja wyɨnaty tø ttøñ jøts ku ja nay jatyɨ myøkpɨjky. 48Wɨnets ja Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Jaꞌagøjxp uꞌnk tø mmøkpiky ku ø tø xjanchja̱wɨ. Nøjkxnɨ a̱mgujk jotkujk.

49Ɨxam ja Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñɨm, ku yja̱ꞌjty tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy pøn tsooꞌmp jam tsa̱ptøjk wɨndsøn tyøjkwɨndum, ja Jairo. Jøts ja Jairo yiknɨma̱a̱y:

―Tøts ja mnøøx yꞌanuuꞌkxɨñɨ, kidi yø wɨndsøn nugo xꞌadsejpꞌadɨꞌɨch.

50Jøts ku Jesús ja jadeꞌen tmadøøy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Kidi mdsøꞌøgɨ, møk mꞌa̱a̱w mjoojt xpɨkta̱ꞌa̱kt, tuꞌugyɨ ø xjanchja̱wɨt, jujkpyøkp ja mꞌuꞌnk ɨnet.

51Jøts ku ja jam tøjkwɨndum yja̱ꞌttøø, kaꞌap ja jap tøjkjøtpy pøn tyiktøjkɨyɨɨꞌñ, ja Pedro ja jaꞌayɨ myøøtøjkɨyɨɨꞌñ møøt ja Jacobo møøt ja Juan jøts ja uꞌnkteety uꞌnkta̱a̱k jadeꞌeñɨ. 52Janchya̱xtɨp ja wyɨnatyɨ, ja yꞌuꞌnk ja tyimchaachpaꞌayoodɨp. Jøts ja Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Kidi mya̱ꞌa̱xtɨ; kaꞌap yø kiixy yꞌøøky, ma̱a̱pts yø jaꞌayɨ.

53Jøts ja yjanchyiknɨxijky, pø ñɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ jaꞌ jøts ku ja wyɨnaty tø yꞌooꞌknɨ. 54Xjats ja Jesús ja tma̱jch kyøjøpꞌa̱m, jøts ja møkꞌampy tnɨma̱a̱y:

―Pɨdøꞌøk, uꞌnk.

55Jøts ja yjujkpyɨjky, nay jatyɨ ja pyɨdɨꞌjky; jøts ja Jesús ja ojts tnɨꞌaneꞌemy jøts ku ja tyikaꞌadyɨt. 56Ñɨgyuma̱a̱p ja møja̱a̱ꞌy ja tyimyja̱ꞌwɨdøø jøts ja Jesús ja tnɨma̱a̱y jøts kaꞌ pøn ttukmadoꞌodɨt ku døꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen tø tyuñɨ yjatyɨ.